Befordringsbetingelser

Disse befordringsbetingelser regulerer forholdet mellem dig som passager og os som luftfartsselskabet med hensyn til din transport på et fly, der betjenes af os, eller i medfør af en billet hvorpå vores designatorkode for flyselskab vises for den flyvning eller strækning.

Dine rettigheder og pligter over for os og omvendt i dette anliggende er beskrevet i befordringsbetingelserne. Vi anbefaler, at du læser befordringsbetingelserne grundigt, da de blandt andet beskriver forskellige begrænsninger, som påvirker dig, for eksempel vedrørende vores begrænsning af erstatningsansvar over for dig i tilfælde af skade eller forsinkelse, der påvirker dig og/eller din bagage. Hvis vores begrænsninger for erstatningsansvar ikke er tilfredsstillende i forhold til dine behov, anbefaler vi, at du tegner en personlig rejseforsikring.

Disse befordringsbetingelser kan ændres uden forudgående varsel. Den version, der til enhver tid er i kraft, er den senest offentliggjorte, og denne kan til enhver tid hentes fra vores websted www.flysas.com.

Befordringsbetingelser – Paragraf

Ikrafttrædelsesdato 27. juni 2023.

Når du læser disse betingelser, så bemærk venligst, at:

“SAS”, “vi”, “vores” “os selv” og “os”

betyder Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige, et konsortium, der blev etableret under lovene i Danmark, Norge og Sverige og har sit registrerede hovedkontor i Solna, Sverige. Se Paragraf 2 for adresser.

“Passager”, “du”, “din” og “dig selv”

betyder en person, undtagen medlemmer af mandskabet, som transporteres eller skal transporteres i et fly i medfør af en billet.

“APPR”

betyder Canadas Air Passenger Protection Regulations.

“Administrationsgebyrer”

betyder gebyrer, der, hvor relevant, pålægges passageren af luftfartsselskabet og/eller dets autoriserede agent, f.eks. men ikke begrænset til i forbindelse med ændring (“ændringsgebyrer”), genudstedelse (“genudstedelsesgebyrer”) eller refundering (“refunderingsgebyrer”) af en billet. Ved at acceptere disse befordringsbetingelser, accepterer du også de aktuelle administrationsgebyrer.

“Aftalte stoppesteder”

betyder de steder, undtagen afgangsstedet og destinationsstedet, der er anført på billetten eller vist i vores flyveplaner som planlagte stoppesteder på din rute.

“Lufttransport” og “flyrejse”

betyder transport af en passager og dennes bagage på et fly.

“Designatorkode for flyselskab”

betyder de to tegn eller tre bogstaver, som identificerer bestemte flyselskaber, og som vises på billetten. Designatorkoden for SAS er f.eks. SK.

“Paragraf”

betyder en paragraf i disse generelle befordringsbetingelser.

“ATPDR”

betyder Canadas Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations.

“Autoriseret agent”

betyder et individ eller en juridisk enhed, der er autoriseret af luftfartsselskabet til at repræsentere luftfartsselskabet vedrørende salg af flybilletter for dets tjenesteydelser eller for et andet luftfartsselskabs tjenesteydelser, hvis pågældende bureau er således autoriseret.

“Bagage”

betyder både din indcheckede og ikke-indcheckede bagage, medmindre andet er angivet.

“Bagagekvittering”

betyder den del af identifikationsformularen, der er udstedt af luftfartsselskabet til passageren i forbindelse med transporten af indchecket bagage.

“Bagagemærke”

betyder den del af identifikationsblanketten, der er fastgjort til den indcheckede bagage.

“Flyselskab”

betyder SAS og/eller et andet luftfartsselskab, for hvem designatorkoden for flyselskab vises på billetten eller en samlet billet.

“Tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet”

betyder tillægsgebyrer og afgifter, som er tillægsgebyrer og afgifter pålagt af luftfartsselskabet, såsom brændstoftillæg, international/indenrigsgebyr tillægsgebyr for sikkerhedskontrol, serviceafgifter osv.

“Charteraftale”

betyder aftalen, hvor en anden part (for eksempel en rejsearrangør) har indgået kontrakt med passageren og overlader det til luftfartsselskabet at udføre hele eller dele af lufttransporten i forbindelse med pakkerejser og pakkeferier, inklusive under EU's pakkerejsedirektiv. Det ”kontraherende luftfartsselskab” er i denne henseende charter- eller rejsearrangøren, der som bemyndiget entitet indgår i en charterkontrakt.

“Indchecket bagage”

betyder bagage, som luftfartsselskabet har taget i varetægt, og for hvilket en identifikationsblanket er blevet udstedt.

“Tidsfrister for check-in (CID)”

betyder den tidsgrænse for den specifikke lufthavn, som er angivet af flyselskabet, inden for hvilken du skal gennemføre check-in-formaliteterne og – hvis relevant – modtage dit boardingkort.

“Codeshare”

betyder ét luftfartsselskabs betjening af flyvninger, for hvilke sæder tilbydes af et andet luftfartsselskab, der bruger sin egen designatorkode for flyselskab alene eller sammen med det betjenende luftfartsselskabs designatorkode for flyselskab.

“Samlet billet”

betyder en billet, der er udstedt til dig i forbindelse med en anden billet, som tilsammen udgør en enkelt transportkontrakt.

“Beredskabsplan”

for langvarige forsinkelser på jorden betyder den beredskabsplan, som luftfartsselskabet tager i brug i tilfælde af en væsentlig forsinkelse af flyet på jorden i en lufthavn inden for amerikansk territorium, som beskrevet af det amerikanske transportministerium.

“Konvention” betyder, afhængigt af sammenhæng:

a) Konvention angående indførelse af visse ensartede regler i Warszawa den 12. oktober 1929, (b) Haag-protokollen af 28. september 1955, som ændrede Warszawa-konventionen, (c) den supplerende Guadalajara-konvention af 18. september 1961. (d) Montreal-protokol 1, 2 og 4 (1975), som ændrede Warszawa-konventionen, (e) en kombination af ovennævnte konventioner og protokoller, (f) Konventionen angående Indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring, underskrevet i Montreal den 28. maj 1999.

“Kupon”

betyder en flykupon på papir eller en elektronisk kupon, som hver især bærer navnet på passageren, som skal foretage den flyvning, der er identificeret på kuponen.

“Skade”

omfatter dødsfald eller kvæstelser for en passager, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, som opstår som følge af eller i forbindelse med transport eller andre medfølgende tjenester, som udføres af os.

“dage”

betyder kalenderdage, inklusive alle ugens syv dage, forudsat at med henblik på underretning dagen, hvor meddelelsen sendes, ikke vil blive talt med; og ydermere forudsat at med henblik på at afgøre varigheden af en billets gyldighed vil dagen, hvor billetten udstedes, eller flyvningen begynder, ikke blive talt med.

“Elektrisk kupon”

betyder en elektronisk flykupon eller andet værdidokument, der opbevares i vores database.

“Elektronisk billet”

betyder den billet, der er gemt af luftfartsselskabet eller på dets anmodning af et computerstyret reservationssystem, og som er godtgjort af rejsememoet (også kaldet rejseplan og kvittering), den elektroniske flykupon eller et andet dokument, der har samme værdi, og som er udstedt af luftfartsselskabet i dets navn.

“ESD”

betyder følelsesmæssig ledsagerhund.

“Ekstraordinære omstændigheder”

betyder situationer, hvor en begivenhed ikke kunne undgås, selv hvis alle rimelige forholdsregler blev taget. Sådanne omstændigheder kan især forekomme i tilfælde af politisk uro, meteorologiske forhold, der ikke er kompatible med driften af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uventede problemer med hensyn til flysikkerhed, strejker der påvirker driften af et betjenende luftfartsselskab, eller hvor virkningen af en beslutning vedr. lufttrafikkontrol i forbindelse med et bestemt fly på en bestemt dag giver anledning til en lang forsinkelse eller aflysning af én eller flere flyvninger med det fly.

“Priser”

betyder de priser, gebyrer, afgifter og rejseomkostninger, der opkræves fra passageren for en angiven reservationsklasse, for givne ruter og hvor relevant flyvninger og datoer og de tilsvarende prisbetingelser.

“Flykupon”

betyder den del af billetten, hvorpå der står “gyldig til afrejse” (på engelsk: “good for passage”), eller, hvis det er en elektronisk billet, den elektroniske kupon, og som angiver netop de steder hvorimellem du er berettiget til at blive befordret.

“Force majeure”

betyder ekstremt usædvanlige og totalt uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne undgås, selv hvis omhyggelig omhu blev udvist.

“Generelle befordringsbetingelser”

betyder generelle befordringsbetingelser.

“IATA”

betyder International Air Transport Association.

“Identifikationsblanket”

betyder et mærkat, der er udstedt af luftfartsselskabet udelukkende med det formål at identificere indchecket bagage.

“Rejseplan/kvittering”

se rejsememo.

“Medif”

betyder formularen til helbredsoplysninger, som findes på SAS' hjemmeside

“Tillægsgebyrer der ikke er pålagt af luftfartsselskabet”

betyder tillægsgebyrer og afgifter pålagt af andre end luftfartsselskabet, typisk offentlige myndigheder eller lufthavne. Sådanne afgifter og tillægsgebyrer kan være lufthavnstold, passagertillæg osv.

“Underretning om kontraktvilkår inkorporeret via reference”

betyder de erklæringer, der er indeholdt i eller leveret med din billet eller rejseplan/kvittering og identificeret som sådan, og som inkorporerer disse befordringsbetingelser og underretninger som reference.

“Passagerkupon” eller “passagerkvittering”

betyder den del af billetten, som er udstedt af os eller på vegne af os, som er således mærket, og som ultimativt skal bibeholdes af dig.

“Passager med nedsat mobilitet” (PRM)

betyder en person, hvis mobilitet under brug af transport er nedsat som følge at et fysisk handicap (sansemæssigt eller bevægelighed, permanent eller midlertidigt), mentalt handicap eller svækkelse eller en anden form for svækkelse eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning til vedkommendes særlige behov af tjenesteydelsen, som stilles til rådighed for alle passagerer.

“Begyndelsessted”

betyder afgangsstedet som vist på billetten.

“Regulativ (EF) 261/2004”

betyder Europa-Parlamentets og Europarådets regulativ (EF) 261/2004 af 11. februar 2004, som fastsætter fælles regler vedrørende kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af nægtet ombordstigning og aflysning eller lange forsinkelse af flyvninger.

“Omdirigering”

betyder en ændring i flyruten og andre ændringer, der medfører genudstedelse af en billet.

“Reservation”

betyder en passagerers anmodning om flytransport, som er registreret af luftfartsselskabet eller dets autoriserede agent.

“Tidsplan eller tidsplansindikatorer”

betyder den liste over afgangs- og ankomsttider for flyvningerne, som vises i de vejledende tidsplaner, som offentliggøres af luftfartsselskabet eller under dets myndighed og offentliggøres på elektronisk vis.

“SDR”

betyder en Special Drawing Right (særlig trækningsret), hvilket er den sammensatte valutaenhed, der er den officielle vekselenhed for den Internationale Valutafond. Information om den aktuelle SDR-kurs kan findes på internettet eller i banker.

“Mellemlanding”

betyder et planlagt stop på din rejse på et punkt mellem afgangsstedet og destinationsstedet i en periode på mindst 24 timer.

“Takst”

betyder et flyselskabs offentliggjorte priser, gebyrer og/eller relaterede befordringsbetingelser som anmeldt, hvor dette er påkrævet, til de relevante myndigheder.

“Afgifter”

betyder afgifter, skatter og gebyrer pålagt af regeringer, lufthavne eller andre myndigheder.

“Billet”

betyder enten det dokument der kaldes “passagerbillet og bagagekvittering” eller den elektroniske billet, i hvert tilfælde udstedt af os eller på vores vegne, og omfatter underretning om kontraktvilkår inkorporeret via reference, andre meddelelser og kuponer.

“Rejsememo” (eller rejseplan eller kvittering)

betyder ét eller flere dokumenter, som luftfartsselskabet udsteder til passageren, og som bekræfter udstedelsen af en elektronisk billet med navnet på passageren, information om flyvningen og andre meddelelser til passageren.

“Ikke-indchecket bagage”

betyder enhver del af din bagage ud over indchecket bagage.

“Site”

betyder SAS sites, inklusive sas.se, sas.no, sas.dk, flysas.com.

Vores navn kan være forkortet til vores designatorkode for flyselskab eller noget andet på billetten. SAS' adresse anses for at være hos enhver af selskabets primære forretningssteder i Danmark eller Norge eller Sverige.

Danmark:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Danmark

Norge:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Roald Amundsens veg 1, 2060 Gardermoen, Norge

Sverige:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SE 195 87 Stockholm, Sverige

Du er altid velkommen til at ringe til Kundeservice, hvis du har brug for at kontakte os.

3.1 Generelt

Undtagen som beskrevet i punkt 3.2, 3.5, 3.6 og 4.1.2, gælder vores befordringsbetingelser kun på flyvninger eller strækninger, der betjenes af os og/eller, hvor vores navn eller designatorkode for flyselskab er angivet i billettens felt for luftfartsselskab for den flyvning eller flyvningsstrækning.

Din rejse er underlagt de regler, der var i kraft på datoen, hvor du købte din billet, dog med det forbehold, at SAS forbeholder sig retten til at anvende regler, der er i kraft på datoen for din rejse, hvor dette med rimelighed er nødvendigt for operationel effektivitet, og hvor regelændringen ikke har en væsentlig negativ påvirkning for dig.

Regulativ (EF) 261/2004 gælder muligvis ikke uden for Europa. Hvis du rejser uden for Europe på flyvninger, der ikke opereres af os, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke er berettiget til assistance fra SAS eller det opererende flyselskab i situationer, hvor din flyvning aflyses, forsinkes, du nægtes ombordstigning eller bliver nedgraderet. I disse situationer vil dine rettigheder styres af den lokale lov, som gælder for den pågældende flyvning.

3.2 Charterdrift

Hvis flytransport udføres i medfør af en charteraftale, gælder disse befordringsbetingelser kun i det omfang, de er inkorporeret via reference eller på anden vis i charteraftalen eller billetten.

3.3 Codeshare

På nogle tjenester har vi codeshare-aftaler med andre luftfartsselskaber. Det betyder, at selv hvis du har en reservation hos os og har en billet, hvor vores navn eller designatorkode for flyselskab (SK) er angivet som luftfartsselskabet, kan et andet luftfartsselskab betjene flyet. Hvis sådanne aftaler er gældende, vil vi eller vores autoriserede agenter informere dig om, hvilket luftfartsselskab der betjener flyet, når du foretager en booking. Din kontraktpart er det markedsførende luftfartsselskab, dvs. luftfartsselskabet hvis designatorkode for flyselskab vises på flykuponen eller rutesedlen ved siden af flynummeret. Codeshare-partnere kan have betingelser, der gælder for driften af deres egne flyvninger, og som kan adskille sig fra SAS' befordringsbetingelser for flyvninger betjent af SAS. Disse befordringsbetingelser angivet af andre Codeshare-partnere findes derfor i nærværende befordringsbetingelser og indgår således i befordringsaftalen.

Du bør derfor gennemlæse befordringsbetingelserne for flyvninger betjent af et andet luftfartsselskab, når der er tale om codeshare-aftaler, og bl.a. være opmærksom på tider for check-in, politikker vedr. befordring af uledsagede mindreårige, befordring af dyr, driftsforstyrrelser (såsom forsinkelser på jorden), tilladt bagage osv. I tilfælde af codeshare skal alle krav vedrørende kompensation og assistance i tilfælde af nægtet boarding, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering baseret på regulativ (EF) 261/2004 eller Canadian Air Passenger Protection Regulations (APPR) indsendes til det betjenende luftfartsselskab. Andre krav med hensyn til skader for beviste tab og omkostninger skal indsendes til enten det betjenende eller det markedsførende luftfartsselskab.

Ydermere med hensyn til codeshareflyvninger betjent af et andet luftfartsselskab, som afgår fra eller ankommer til en lufthavn i USA, vil det betjenende luftfartsselskabs beredskabsplanen for forsinkelser på jorden være gældende. Detaljeret information med hensyn til disse beredskabsplaner kan indhentes fra de betjenende luftfartsselskabers site.

3.4 Information om identiteten af de opererende luftfartsselskaber

Vi forstår, hvor vigtigt det er for dig at kende det luftfartsselskab, du faktisk flyver med, og vi oplyser derfor identiteten af det betjenende luftfartsselskab, som du flyver med, på reservationstidspunktet. Du bliver også øjeblikkeligt informeret, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

Indirekte salgskanaler såsom rejsebureauer eller internetleverandører, som vi ikke har indflydelse over, skal også i følge paragraf 11 af regulativ (EF) nr. 2111/2005 systematisk informere dig på reservationstidspunktet om det betjenende luftfartsselskab og/eller kontakte passageren, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

3.5 Tilsidesættende lov

Disse befordringsbetingelser er gældende, medmindre de er i uoverensstemmelse med gældende lov, som ikke kan tilsidesættes gennem en aftale mellem parterne, i hvilket tilfælde sådanne love vil finde anvendelse.

Hvis en forordning i disse befordringsbetingelser er ugyldig under en gældende lov, vil de andre forordninger ikke desto mindre forblive gyldige.

3.6 Betingelser tilsidesætter bestemmelser

Hvis nogen del af disse befordringsbetingelser er i strid med obligatorisk lovgivning, vil den obligatoriske lovgivning have forrang. Dette vil ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i befordringsbetingelserne. Bortset fra som angivet i disse befordringsbetingelser, i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse befordringsbetingelser og andre SAS vilkår og betingelser, vil disse befordringsbetingelser have forrang. Den engelske version af disse befordringsbetingelser vil tilsidesætte enhver oversættelse.

4.1 Generelle forordninger

4.1.1 Billetten er endegyldigt bevis for transportkontrakt mellem os og passageren, der er navngivet i billetten. Vi vil kun yde flytransport til passageren, der er navngivet i billetten, og du skal muligvis fremvise passende identifikation.

4.1.2 En billet kan overføres i sin helhed (men ikke delvist), forudsat;

– at du kontakter os med en anmodning om overførsel af din billet mindst 24 timer før den planlagte afgangstid, der er vist på billettens første flykupon,

– at vi er det betjenende luftfartsselskab for alle flyvningerne eller strækningerne på billetten, og

– at den person, som billetten skal overføres til, opfylder og overholder alle de betingelser, der gælder for den originale billet.

Når du overdrager din billet til os, vil vi udstede en ny billet i navnet på den person, til hvem billetten skal overføres. Den nye billet vil være genstand for samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for den udskiftede billet. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overførslen af billetten. For at undgå tvivl betragtes en navneændring som en overførsel af en billet, selv hvis det er dig, der ændrer dit eget navn, eftersom en navneændring betyder, at vi skal udstede en ny billet.

Undtagen som nævnt herover, kan en billet ikke overføres.

4.1.3 Nogle billetter sælges til rabatpriser, hvilke kan være helt eller delvist ikke-refunderbare. Hvis en billet er ikke-refunderbar, vil tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet heller ikke være refunderbare, mens tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, altid vil være refunderbare. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dine behov. Du kan også ønske at sikre, at du har en passende forsikring til at dække tilfælde, hvor du bliver nødt til at afbestille din billet.

4.1.4 (a) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forhindret i at rejse som følge af force majeure, vil vi, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, efter eget skøn enten foretage en refundering inden for rimelig tid eller forsyne dig med kredit svarende til den ikke-refunderbare del af prisen for fremtidig rejse med os, i begge tilfælde underlagt opkrævningen af et administrationsgebyr.

(b) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forsinket til din planlagte flyvning som følge af force majeure, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, vil vi transportere dig ved førstkomne lejlighed på en anden af vores planlagte flyvninger, hvor der er ledig plads, uden yderligere gebyr.

4.1.5 Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende flyselskabs ejendom.

4.2 Krav til billet

Undtagen i tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser en gyldig billet, der omfatter flykuponen for den pågældende flyvning og alle andre ubrugte flykuponer og passagerkuponen. Ydermere vil du ikke være berettiget til at blive transporteret, hvis den fremviste billet er beskadiget, eller hvis den er blevet ændret på anden vis end af os eller vores autoriserede agent. I tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser korrekt identifikation, og en gyldig elektronisk billet er blevet behørigt udstedt i dit navn.

Når du booker en rejse, vil du modtage en bookingbekræftelse og en billet umiddelbart efter bookingen. Det er dit ansvar straks at give os besked, hvis du ikke har modtaget bookingbekræftelse og billet umiddelbart efter bookingen. Det er også dit ansvar straks at give os besked, hvis der er oplysninger i bookingbekræftelsen eller i billetten, der skal rettes. SAS vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader relateret til din manglende underretning af os om ovenstående.

4.3 Tab af billet

4.3.1 (a) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet (eller en del af den) som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, vil vi, hvis vi har udstedt pågældende billet, på din anmodning erstatte en sådan billet (eller del af den) ved at udstede en ny billet, forudsat at der på tidspunktet er dokumenterbart bevis for, at en gyldig billet blev retmæssigt udstedt for de pågældende flyvninger. Du vil være ansvarlig for at kompensere os for eventuelle nødvendige og rimelige omkostninger og tab op til værdien af den oprindelige billet, som vi eller et andet luftfartsselskab pådrager os for misbrug af den oprindelige billet. Vi vil ikke kræve godtgørelse fra dig for eventuelle tab, som resulterer fra vores egen forsømmelse. Vi vil opkræve et administrationsgebyr for denne tjeneste, medmindre tabet eller beskadigelsen skete som følge af forsømmelse fra vores eller fra en af vores autoriserede agenters side.

(b) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet, der er fuldt refunderbar, kan vi kræve, at du betaler den fulde pris for en ny billet, som vil blive refunderet hvis og når vi er forvisset om, at den mistede eller beskadigede billet ikke er blevet brugt før udløbet af dens gyldighed. Hvis du finder den oprindelige billet før udløbet af dens gyldighed og overgiver den til os, vil den forudgående refundering blive behandlet til den tid.

4.3.2 En billet er værdifuld, og du bør tage passende forholdsregler for at beskytte den og sikre, at den ikke mistes eller bliver stjålet.

4.4 Gyldighedsperiode

4.4.1 Undtagen som ellers beskrevet på billetten, i disse befordringsbetingelser, eller i gældende takster (som kan begrænse en billets gyldighed, i hvilket tilfælde begrænsningen vil være vist på billetten) er en billet gyldig i:

(a) ét år fra udstedelsesdatoen; eller

(b) forudsat den første rejse finder sted inden for ét år fra udstedelsesdatoen, ét år fra datoen for første rejse i billetten.

4.4.2 Hvis du efter at have begyndt din rejse bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden som følge af sygdom, kan din billets gyldighedsperiode kun blive forlænget i henhold til de prisregler, der gælder for din billet.

4.4.3 I tilfælde af at en passager dør undervejs, kan billetter tilhørende personer, som ledsager passageren, blive ændret ved at frafalde minimumsopholdet eller forlænge gyldigheden. En sådan ændring vil blive foretaget ved modtagelse af en gyldig dødsattest, og en sådan forlængelse af gyldighed vil ikke være for en periode længere end 45 dage fra datoen for dødsfaldet.

4.5 Rækkefølge og brug af kuponer

4.5.1 En billet udgør én eller flere flykuponer. Hver flykupon udstedes for præcis én strækning. For eksempel: en flybillet fra Stockholm til New York og retur med strækningerne fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm udgør fire flykuponer eller én billet. På samme måde udgør en flyvning fra Stockholm – København, København – Stockholm to flykuponer, uanset om der er en mellemlanding i København. Billetten, du har købt, er kun gyldig for transportrækkefølgen, der er angivet herpå. Beløbet, du har betalt, er baseret på vores priser og særligt udregnet baseret på rejsedatoerne og -rækkefølgen, du har valgt. Derfor gælder den udregnede pris kun for transportrækkefølgen angivet på billetten. Dette udgør en grundlæggende del af vores kontrakt med dig. På grund af markedssituationen kan priser, der består af flere flykuponer, være mindre dyre end de respektive individuelle flystrækninger. For at forhindre disse billige priser i at blive misbrugt har vi valgt at gøre det til en befordringsbetingelse, at strækningerne skal flyves i den transportrækkefølge, der er angivet på billetten.

4.5.2 Såfremt du ønsker at ændre en hvilken som helst del af din befordring, skal du først tage kontakt til os. Hvis du ikke kan foretage flyvningen i den indikerede rækkefølge grundet force majeure, sygdom eller af en anden årsag eller forhindring, som du ikke er ansvarlig for, vil de resterende flykuponer forblive gyldige. I det tilfælde kan du bruge de resterende flykuponer i den angivne rækkefølge. De relevante årsager til, hvorfor du er forhindret, skal meddeles os og dokumenteres, så snart du bliver bekendt med dem eller efter forhindringens ophør. I dette tilfælde kan du benytte de resterende flykuponer på den planlagte angivne rækkefølge.

4.5.3 Hvis du har valgt en takst, der foreskriver overholdelse af en fastsat rejserækkefølge (se 4.5.1), så bemærk venligst, at hvis befordringen ikke bruges på alle individuelle flyvninger eller i rækkefølgen angivet på billetten med ellers uændrede rejsedata, vil vi genberegne prisen i overensstemmelse med din ændrede rute. Den nye pris vil dermed blive bestemt, og du vil blive nødt til at betale for den faktiske rute afhængig af taksten og prisreglerne, der gælder for billetten. Den nye pris vil blive baseret på den tilgængelige pris på dagen, hvor der anmodes om ruteændringen. Denne pris kan være højere eller lavere end den oprindelige pris, du betalte.

Beregningen vil være baseret på den bedste tilgængelige pris i din bookingklasse for den ændrede transportrækkefølge. Hvis der ikke er ledighed på flyvningen, vil genberegningen blive baseret på den højeste billetpris i den oprindelige kabine. Hvis der ikke er ledighed på flyvningen, vil genberegningen blive baseret på den højeste billetpris i den oprindelige kabine. Eventuelle refusionsberettigede skatter og afgifter for den ubrugte flykupon vil blive fratrukket. Bemærk venligst, at hvis ikke prisforskellen er blevet betalt, vil du ikke få lov til at rejse.

5.1 Priser

Prisen, der skal betales, dækker omkostningerne for at transportere dig fra lufthavnen på afgangsstedet til lufthavnen ved den endelige destination. Den beregnes i overensstemmelse med taksten, som er gældende på dagen, hvor du booker din billet for de rejsedatoer og den rejseplan, der vises på din billet. Din pris omfatter ikke transport på jorden mellem lufthavne eller mellem lufthavne og bycentre. Prisen kan inkludere tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet. Hvis du ændrer din rejseplan eller rejsedatoerne, kan dette påvirke prisen, der skal betales.

5.2 Skatter, afgifter og gebyrer

5.2.1 Både tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet og af andre skal betales af dig. Non-Carrier Imposed Surcharges (Ekstragebyrer, der ikke er pålagt af flyselskabet), som er gældende på købstidspunktet, og som er blevet justeret ned eller fjernet på det tidspunkt, hvor billetten er udstedt, kan ikke refunderes.

5.2.2 Hvis du afbestiller en refunderbar billet vil alle tillægsgebyrer, hvad enten de er pålagt af luftfartsselskabet eller ej, blive refunderet. Afhængigt af billettypen kan refunderingen være underlagt et administrationsgebyr. Hvis du annullerer en ikke-refunderbar billet, vil du kun være berettiget til en refundering af tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, og en sådan refundering kan være genstand for opkrævning af et administrationsgebyr.

5.3 Valuta

Hvis du afbestiller en refunderbar billet vil alle tillægsgebyrer, hvad enten de er pålagt af luftfartsselskabet eller ej, blive refunderet. Afhængigt af billettypen kan refunderingen være underlagt et administrationsgebyr. Hvis du annullerer en ikke-refunderbar billet, vil du kun være berettiget til en refundering af tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, og en sådan refundering kan være genstand for opkrævning af et administrationsgebyr.

5.4 Tillæg for betalingskort

Et tillæg kan blive pålagt for reservationer, der foretages med et betalingskort, som angivet på reservationstidspunktet. Dette gebyr dækker ekstraomkostninger forbundet med betalinger med betalingskort. Under visse omstændigheder kan du blive pålagt yderligere afgifter af din kortudsteder. Enhver forespørgsel vedrørende sådanne afgifter skal rettes til kortudstederen.

6.1 Reservationskrav

6.1.1 Vi eller vores autoriserede agenter vil registrere dine reservationer. Efter anmodning vil vi forsyne dig med en skriftlig bekræftelse af dine reservationer.

6.1.2 Visse priser har betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller annullere reservationer eller til at anmode om en refundering.

6.2 Tidsgrænser for billetudstedelse

Hvis du ikke har betalt for billetten før den angivne tidsgrænse for billetudstedelse som anbefalet af os eller vores autoriserede agenter, kan vi annullere din reservation.

6.3 Sædetildeling

Luftfartsselskabet vil gøre rimelige bestræbelser på at opfylde anmodninger om sædetildeling, men kan ikke garantere tildelingen af et givent sæde, selv hvis reservationen er blevet bekræftet for et sådant sæde. Luftfartsselskabet forbeholder sig retten til at ændre sædetildeling til enhver tid, inklusive efter ombordstigning, af hensyn til drift eller sikkerhed og som følge af force majeure.

6.4 Sædereservation underkastet reservationsgebyrer

Hvis du har betalt for din sædereservation, har du ret til en vis sædekategori (plads ved vindue, midtergang eller i midten). Hvis en ombooking ændres på vores initiativ i tilfælde af en flyaflysning eller ændringer foretaget af os af hensyn til drift eller sikkerhed eller af andre årsager, vil vi refundere dig det betalte beløb for din reservation, hvis din ønskede sædekategori ikke er tilgængelig. Hvis du afbestiller eller ombooker din billet, eller du køber en opgradering, vil det betalte beløb for sædereservation ikke blive refunderet.

7.1 Check-in-frister

Check-in-frister varierer fra lufthavn til lufthavn, og du skal selv finde information om disse check-in-frister for at facilitere din rejse og undgå, at din reservation bliver annulleret.
Hvis din rejse omfatter efterfølgende flyvninger med et andet luftfartsselskab, er det dit ansvar at orientere dig selv om check-in-fristerne for disse flyvninger.
Du skal have gennemført check-in processen før de angivne check-in-frister, og du skal ankomme i tilstrækkelig tid før flyvningen til at kunne udføre alle nødvendige formaliteter for din rejse. Gør du ikke det, eller hvis du ikke kan fremvise alle de påkrævede dokumenter til indcheckning, og derfor ikke er i stand til at rejse, er vi berettigede til at annullere din reservation og din reserverede plads.
Vi er ikke ansvarlige for skader, som du pådrager dig som følge af, at du ikke overholder forordningerne i denne paragraf.

7.2 Boarding-frister

Du skal være til stede ved boarding-gaten på det tidspunkt, som vi har angivet. Frister for boarding er tilgængelige på vores Website og kan fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er berettigede til at annullere din reservation og det sæde, der er reserveret til dig, hvis du ikke er til stede ved boarding-gaten på det tidspunkt, som vi har angivet. Vi er ikke ansvarlige for skader, som du pådrager dig som følge af, at du ikke overholder forordningerne i denne paragraf.

7.3 Forpligtelser

Vi har ingen forpligtelse (inklusive uden begrænsning ingen forpligtelse til at transportere eller betale en refundering) eller noget erstatningsansvar overhovedet over for dig, hvis du ikke har overholdt betingelserne i denne paragraf.

8.1 Ret til at nægte transport, check-in og boarding

Vi kan med rimelig udøvelse af eget skøn nægte at transportere dig eller din bagage, forudsat at vi har underrettet dig skriftligt om, at vi på intet tidspunkt efter datoen for en sådan underretning vil transportere dig på vores flyvninger. Vi kan også nægte dig check-in, ombordstigning og transport af dig eller din bagage, hvis en eller flere af følgende situationer forekommer, eller vi med rimelighed tror, at de vil forekomme:

(a) En sådan handling er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser eller andet;

(b) Transporten af dig eller din bagage kan udgøre en fare for eller påvirke andre passagerers eller mandskabets sikkerhed eller helbred eller væsentligt påvirke deres komfort;

(c) Din mentale eller fysiske tilstand, inklusive din påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, andre passagerer, mandskabet eller ejendele;

(d) Du har udvist ureglementeret adfærd på en tidligere flyvning, og vi har årsag til at tro, at en sådan adfærd kan gentage sig;

(e) Du har nægtet at samarbejde med sikkerhedskontrollen;

(f) Du har ikke betalt den gældende pris, skatter, afgifter eller gebyrer;

(g) Du ser ikke ud til at have gyldige rejsedokumenter, kan forsøge at indrejse i et land, som du rejser i gennem, eller for hvilket du ikke har gyldige rejsedokumenter, du destruerer dine rejsedokumenter under flyvningen eller nægter at udlevere dine rejsedokumenter til flyets personale, når du bliver bedt om det, eller hvis vi af nogen anden årsag har grund til at tro, at du ikke vil få tilladelse til at rejse ind i destinationslandet eller et andet land, som du rejser i gennem;

(h) Du fremviser en billet, der er anskaffet på ulovlig vis, er købt fra en anden entitet end os eller vores autoriserede agenter, er blevet rapporteret som mistet eller stjålet eller er en forfalskning, eller du kan ikke bevise, at du er den person, der er navngivet i billetten;

(i) Du har ikke overholdt kravene i paragraf 4.5 herover vedrørende kuponsekvens og -brug, eller du fremviser en billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde af andre end os eller vores autoriserede agenter, eller billetten er fysisk forvansket.

(j) Du ikke følger vores vejledning med hensyn til sikkerhed eller sikkerhedskontrol.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle følgeskader, som du pådrager dig på grund af nægtet transport af en af ovenstående årsager. Du vil ikke være berettiget til kompensation for nægtet boarding i tilfælde af vores beslutning om at nægte check-in, boarding eller transport i overensstemmelse med ovenstående.

9.1 Passagerer med nedsat mobilitet

Flytransport af passagerer med nedsat mobilitet (PRM), personer med sygdom eller andre personer, der kræver assistance, skal være accepteret og registreret hos os i forvejen, medmindre andet kræves under gældende love, bestemmelser eller ordrer. Passagerer med handicap, som har informeret os om specielle krav, de måtte have på tidspunktet for billetudstedelsen, og er blevet accepteret af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet transport på grundlag af et sådant handicap eller særligt krav. Ydermere vi vil gøre alle rimelige anstrengelser for at yde assistance til passagerer med handicap, selv hvis passageren ikke har informeret os om sådanne specielle krav i forvejen. Gravide passagerer skal muligvis indgå aftaler med os i forvejen.

9.2 Assistance

Assistance vil blive ydet i overensstemmelse med vores regler for sådan assistance, og denne information er tilgængelig på vores website og kan til enhver tid fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

9.3 Uledsagede børn

Flytransport af uledsagede børn skal være accepteret og registreret hos os i forvejen. Uledsagede børn vil ikke blive accepteret til flytransport, hvis dårlige vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder før afgang tyder på, at det kan blive svært at lande på det planlagte ankomststed.

9.4 Særlige måltider

Hvis en passager har brug for et specialmåltid, skal denne forhøre sig om tilgængeligheden deraf, når vedkommende foretager reservationen (og/eller ændrer en reservation) eller inden for de tidsgrænser, vi har offentliggjort til dette formål. Ellers kan luftfartsselskabet ikke garantere tilgængeligheden af et sådan specialmåltid ombord på den pågældende flyvning.

9.5 Spædbørn

Et spædbarn er et barn, der endnu ikke er fyldt to år.

En passager må ikke tage flere end to spædbørn med ombord. Et spædbarn skal sidde sammen med en rejseledsager, som er over 16 år. Hvis man rejser med to spædbørn, kan et spædbarn fastspændes med flyets sele på den voksnes skød, mens det andet spædbarn fastgøres i et sæde som f.eks. en autostol, der opfylder kravene i paragraf 9.8.

Antallet af spædbørn ombord begrænses af sikkerhedsårsager (fx antallet af iltmasker, antallet af forlængerseler til spædbørn, antallet af redningsveste til spædbørn samt kapacitet i redningssliske/båd)

Du kan finde yderligere information om at rejse med spædbørn på vores website.

9.6 Gravide passagerer

For gravide passagerer gælder følgende:

For passagerer, der er gravide med et barn
(i) Ingen begrænsninger på rejser mere end fire uger før termin
(ii) Fra fire til to uger før termin

a) En MEDIF-formular er obligatorisk
b) Skal godkendes af SAS Medical
c) Flyvetid for hver strækning må ikke overskride fire timer.

(iii) Fra to uger før termin kan gravide passagerer ikke godkendes til rejse.

For passagerer, der er gravide med tvillinger eller mere
(i) Ingen begrænsninger på rejser mere end tolv uger før termin
(ii) Fra tolv til fire uger før termin:

a) En MEDIF-formular er obligatorisk
b) Skal godkendes af SAS Medical
c) Flyvetid for hver strækning må ikke overskride fire timer

(iii) Fra otte til fire uger før termin kan gravide passagerer kun godkendes til rejse i særlige tilfælde

(iv) Fra fire uger før termin kan gravide passagerer ikke godkendes til rejse.

Du bør spørge dit forsikringsselskab, hvilken dækning du kan få brug for, når du er gravid og skal flyve. Se vores website for mere information.

9.7 Sygetransport (Meda)

I tillæg til det i afsnit 9.1 angivne er sygetransport tilgængelig for passagerer, hvis helbredsmæssige tilstand kræver forskellige grader af assistance og/eller ledsagelse ved ombordstigning eller afstigning og under flyvningen, såsom passagerer

a) med brækket ben/ ben i gips
b) i kuvøse
c) med smitsomme sygdomme
d) i sene stadier af graviditet

Al sygetransport skal bestilles gennem og godkendes af SAS Medical ved at indsende MEDIF-formularen. Når transporten er godkendt, skriver SAS en bekræftelse i passagerens reservation (PNR).

MEDA-passagerer er også kategoriseret som passagerer med nedsat mobilitet (PRM).

9.8 Autostol til spædbarn/barn

SAS accepterer alle autostole, forudsat at de er udstyret med en mærkat, der viser, at sædet er blevet testet og godkendt til brug i fly.

Passagerer kan medbringe deres egen autostol, forudsat at alle sikkerheds- og monteringsanvisninger følges nøje af den ansvarlige voksne, der ledsager spædbarnet eller barnet. Kabinepersonalet kan forbyde brug af utilstrækkeligt fastgjort autostol.

En autostol skal monteres fremad- eller bagudvendt afhængigt af producentens specifikationer.

Selepuder (autosæder uden eget fastspændingssystem) er ikke tilladte. Autostole, som kun kan monteres ved hjælp af stive stænger med lave forankringer (ISOFIX eller tilsvarende), er ikke tilladte.

10.1 Gratis tilladt bagage og overvægt

Du kan medtage noget bagage gratis, afhængigt af vores regulativer og begrænsninger, jf. afsnittet nedenfor og yderligere beskrevet på vores website. Du skal betale et gebyr for transport af bagage ud over den gratis tilladte bagage (gebyr for ekstra bagage). Disse priser er tilgængelige på vores website

10.2 Bagage fra fremmede

Du skal være fuldt bekendt med indholdet af al din bagage, og du skal nægte at medbringe genstande eller bagage, som er givet til dig af en tredjepart, i din indcheckede bagage eller din ikke-indcheckede bagage.

10.3 Forbudt genstand

10.3.1 Du må ikke medbringe genstande i din bagage, for hvilke transport er forbudt eller begrænset af gældende regler i noget afgangs-, ankomst- eller transitland, eller land over hvilket flyet flyver, inklusive i særdeleshed:

(a) Genstande der kan udgøre en fare for flyet eller personerne eller ejendelene ombord, såsom de der er anført i reglerne om farligt gods fra International Civil Aviation Organization (ICAO) og International Air Transport Association (IATA) og i luftfartsselskabets bestemmelser, som relevant (yderligere information er tilgængelig på anmodning fra luftfartsselskabet); disse genstande omfatter eksempelvis asbest, sprængstof, gasser under tryk, oxiderende, radioaktive eller magnetiserede stoffer, letantændelige stoffer, artikler af giftige eller korroderende stoffer, væsker eller andre stoffer, som kan udgøre en væsentlig trussel mod sundhed, sikkerhed eller ejendom, når de transporteres på fly.

(b) Genstande som efter luftfartsselskabets rimelige mening er uegnede til flytransport fordi, deres vægt, dimensioner, ubehagelige lugt, konfiguration eller skrøbelige eller forgængelige beskaffenhed gør dem uegnede til flytransport, særligt i betragtning af den anvendte flytype. Information om disse genstande vil blive givet til passagerer på anmodning;

(c) Skydevåben og ammunition ud over de, der er beregnet til jagt eller sport, hvilke for at blive accepteret som gods eller indchecket bagage skal være afladte og korrekt indpakkede og have sikringen slået til. Flytransporten af ammunition er underlagt ICAO's og IATA's bestemmelser om farligt gods, som nævnt i punkt (a) herover;

(d) Skærevåben, stikvåben og aerosoler, der kan bruges som angrebs- eller forsvarsvåben, antikke våben, replikaer af våben, sværd, knive og andre våben af denne type. Sådanne typer våben må under ingen omstændigheder transporteres i kabinen. De kan imidlertid medbringes som gods eller indchecket bagage, forudsat luftfartsselskabet accepterer dette.

e) Levende dyr, undtagen som beskrevet i forordningerne i paragraf 10.10.

10.3.2 Desuden er yderligere information om forbudte genstande, som ikke må transporteres som ikke-indchecket bagage, herunder, men ikke begrænset til, væsker og geler samt spidse/skarpe våben og skarpe genstande, stumpe instrumenter og lightere tilgængelige på vores website.

10.3.3 Denne paragraf 10.3.3 gælder kun for transport, der ikke omfatter et sted i USA som udgangspunkt, destinationspunkt eller aftalt stoppested. Ud over de herover i paragraf 10.3.1-10.3.2 nævnte restriktioner på flyvninger, der ikke involverer et sted i USA som udgangspunkt, destinationspunkt eller aftalt stoppested, må du ikke inkludere i din indcheckede bagage skrøbelige eller fordærvelige genstande eller genstande, der har en særlig værdi, som for eksempel penge, nøgler, receptmedicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, kontrakter, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningspapirer, pas eller andre ID-papirer eller prøver. Hvis genstande omtalt i paragraf 10.3 trods forbuddet er inkluderet i din indcheckede bagage, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller forsinkelse af eller skade på sådanne genstande.

10.4 Retten til at nægte transport

10.4.1 I medfør af punkt 10.3 vi vil nægte at transportere de i 10.3.1-10.3.2 beskrevne genstande som bagage og kan nægte yderligere transport af sådanne genstande, hvis de opdages.

10.4.2 Vi kan nægte at transportere en genstand som bagage, som vi med rimelighed betragter som værende uegnet til transport på grund af dens størrelse, form, vægt, indhold, beskaffenhed eller af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager eller af hensyn til andre passagerers komfort. Information om uacceptable genstande er tilgængelig på anmodning.

10.4.3 Vi kan nægte at acceptere bagage til transport, medmindre det efter vores rimelige mening er forsvarligt og sikkert pakket i passende beholdere, så det under normal betingelser vil ankomme ubeskadiget.

10.10.4 Paragraf 24 regulerer transport af servicedyr på flyvninger til og fra Canada.

10.5 Undersøgelse af passagerer og bagage

Hvis du ikke er villig til at overholde en anmodning om undersøgelse af din person eller din bagage for at afgøre tilstedeværelsen af genstande, som ikke er tilladte eller ikke er blevet fremvist i henhold til punkt 10.3, kan vi nægte at transportere dig og din bagage, og i et sådant tilfælde vil vi ikke have noget erstatningsansvar over for dig udover at refundere dig i overensstemmelse med disse befordringsbetingelser.

10.6 Indchecket bagage

10.6.1 Når du afleverer bagage til os, der skal checkes ind, tager vi det i vores varetægt.

10.6.2 For indchecket bagage gælder følgende generelle betingelser:

a) Den maksimalt tilladte vægt for indchecket bagage er 32 kg.
b) Den maksimale størrelse for indchecket bagage er 158 cm (længde x bredde x dybde)
c) Vi har en grænse på ni (9) stykker indchecket bagage for hver passager. Gebyr for ekstra bagage skal opkræves for hvert stykke ekstra bagage, der ikke er omfattet af den gældende tilladte gratis bagage.

10.6.3 Når du afleverer din bagage til check-in, er du forpligtet til at:

(a) Fastgøre dit navn eller anden personlig identifikation til bagagen
(b) Pakke al bagage i egnet indpakning som yderligere beskrevet på vores website for at undgå nægtelse af befordring ifølge 10.4.2.

10.6.4 Indchecket bagage vil, hvor det er muligt, blive transporteret på det samme fly som dig selv, medmindre vi af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager beslutter at transportere det på en anden (den næste hvis muligt) flyvning. Hvis din indcheckede bagage transporteres på en efterfølgende flyvning, vil vi levere den til dig, medmindre gældende lov kræver, at du skal være til stede til toldklarering. Paragraf 17 (Erstatningsansvar for skade) påvirkes ikke.

10.6.5 Genstande som fx, men ikke begrænset til, dæk, køleskabe og fjernsyn skal transporteres som fragt og må ikke transporteres som indchecket bagage, selvom det opfylder de maksimale vægt- og størrelsesbegrænsninger for indchecket bagage.

10.7 Særlig deklaration af interesse

(a) For al indchecket bagage med en værdi, der overstiger grænserne for erstatningsansvar i tilfælde af destruktion, tab, skade eller forsinkelse, som defineret i konventionen, kan passagerer enten købe forsikringsdækning før rejsen eller, når bagagen overleveres til luftfartsselskabet, udfylde en særlig deklaration af interesse begrænset til et vist beløb. I sådanne tilfælde skal passageren betale et tillægsgebyr, der kan oplyses på anmodning. Kompensation vil blive betalt i overensstemmelse med forordningerne i paragraf 17.

(b) Luftfartsselskabet forbeholder sig retten til at bekræfte tilstrækkeligheden af den deklarerede værdi med værdien af bagagen og dens indhold.

(c) Passageren skal anføre alle særlige deklarationer af interesse til luftfartsselskabet før check-in-fristen. Luftfartsselskabet kan nægte enhver særlig deklaration af interesse, hvis en passager ikke overholder den førnævnte tidsbegrænsning. Luftfartsselskabet har også mulighed for at sætte et loft for deklarationernes værdi. I tilfælde af skade forbeholder luftfartsselskabet sig også retten til at bevise, at det deklarerede beløb var højere end passagerens faktiske interesse på leveringstidspunktet.

(d) Passagerer kan indhente al relevant information med hensyn til den særlige deklaration af interesse og tillægsgebyret angivet i denne paragraf.

10.8 Ikke-indchecket bagage

10.8.1 For alle billettyper undtagen SAS Go Light inden for Europa kan du medbringe ét stykke håndbagage og én yderligere genstand (håndtaske eller bærbar computer) uden beregning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Maksimal tilladte størrelse på håndbagage er 55 cm x 40 cm x 23 cm (længde x bredde x dybde)

b) Maksimal størrelse på håndtaske eller bærbar computer: 40 cm x 30 cm x 15 cm (længde x bredde x dybde)

c) Maksimal tilladte vægt er otte (8) kilo.

For SAS Go Light inden for Europa kan du medbringe én håndtaske eller bærbar computer uden beregning. Ét (1) yderligere stykke håndbagage kan tilføjes mod betaling. Ovenstående vægt- og størrelsesbegrænsninger gælder.

10.8.2 Den bagage, du medbringer på flyet, skal kunne ligge under sædet foran dig eller i det lukkede bagagerum over sæderne i kabinen. Hvis din bagage ikke kan opbevares på denne måde, har overvægt eller betragtes som usikker, skal den transporteres som indchecket bagage eller transporteres i lastrummet. Hvis et andet luftfartsselskab betjener din flyvning, kan andre betingelser være gældende.

10.8.3 Genstande, som ikke er egnet til transport i det lukkede bagagerum i flykabinen (såsom musikinstrumenter), og som ikke opfylder kravene i 10.8.1, vil kun blive accepteret for transport i kabinen, hvis du har underrettet os i forvejen og fået tilladelse fra os. Du skal muligvis betale et separat gebyr for denne serviceydelse. Yderligere information kan findes her.

10.8.4 Du er ansvarlig for personlige effekter og ikke-indchecket bagage, som du medbringer i kabinen. I tilfælde af destruktion, tyveri, tab eller beskadigelse af personlige effekter eller ikke-indchecket bagage, vil vi muligvis kun være ansvarlige, hvis der kan påvises en fejl fra vores eller fra vores funktionærers eller agenters side, og pågældende erstatningsansvar er så begrænset til beløbet, der er defineret i paragraf 17 i disse befordringsbetingelser.

Yderligere information om din tilladte gratis håndbagage kan findes på vores website.

10.9 Levering af indchecket bagage

10.9.1 Du er ansvarlig for at hente din indcheckede bagage, så snart den bliver tilgængelig på destinationsstedet eller mellemlandingen.

10.9.2 Vi vil levere indchecket bagage til indehaveren af bagagekvittering mod betaling af alle ubetalte beløb, der tilfalder os i henhold til disse befordringsbetingelser.

10.9.3 Hvis en person, som ønsker at afhente den indcheckede bagage, ikke kan fremvise bagagekvitteringen og identificere bagagen vha. et bagagemærkat, hvis et sådan er blevet udstedt, vil vi kun levere bagagen til en sådan person på betingelse af, at personen på tilfredsstillende vis kan påvise sin ret dertil.

10.9.4 Hvis du ikke henter din indcheckede bagage inden for tre måneder fra det tidspunkt, hvor bagagen blev tilgængelig for dig, kan vi bortskaffe bagagen uden at være ansvarlig over for dig.

10.10 Kæledyr og ledsagerhunde

10.10.1 Flytransport af dyr (kun katte og hunde, der ikke er fladsnudede) i kabinen er underlagt vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse og følgende betingelser:

(a) Antallet af dyr, der kan transporteres, er begrænset pr. flyvning og pr. passager, dog med undtagelse af dyr angivet under 10.10.f. Dyr, der er omtalt under 10.10.1, er kun tilladt på visse serviceklasser

(b) I overensstemmelse med de gældende bestemmelser er transporten af visse kategorier af dyr forbudt. Information vedrørende disse kategorier er tilgængelig på anmodning fra luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores website.

(c) Passagerer skal kunne fremvise alle gyldige dokumenter for deres dyr, som krævet af myndighederne i afgangs-, destinations- og transitlande, inklusive i særdeleshed pas, sundheds- og vaccinationscertifikater og indrejse- eller transittilladelser. Luftfartsselskabet vil ikke acceptere at transportere dyr, der ikke har de påkrævede dokumenter.

(d) Afhængigt af destinationen kan flytransport af dyr være underlagt betingelser, i særdeleshed alder, vægt og sundhedstjek. Passageren kan indhente disse hos luftfartsselskabet.

(e) Dyret og dets bur er ikke inkluderet i bagagetilladelsen; passageren skal betale et tillægsgebyr, og betingelserne herfor er tilgængelige hos luftfartsselskabet.

(f) Fører- og ledsagerhunde, og hvis relevant deres bure, som ledsager passagerer med nedsat mobilitet, vil blive transporteret uden gebyr ud over den gældende tilladte bagage i overensstemmelse med SAS’ eller det betjenende flyselskabs bestemmelser, som er tilgængelige på anmodning. Følelsesmæssige støttedyr accepteres ikke ombord på SAS-flyvninger.

(g) I tilfælde af svindel eller mangel på eller ugyldighed af de krævede dokumenter, eller hvis buret, der skal transportere dyret, ikke opfylder forordningerne i punkt 10.10, vil luftfartsselskabet ikke påtage sig erstatningsansvar for eventuel personskade, tab, forsinkelse, sygdom eller død, som berører det transporterede dyr (i tilfælde af at dyret nægtes adgang til eller passage gennem et land, en stat eller et territorium) som følge af disse mangler, medmindre dette udelukkende er forårsaget af grov uagtsomhed eller en bevidst tjenesteforseelse fra luftfartsselskabets side. Passagerer, som rejser med dyr og ikke overholder de gældende forordninger, skal refundere de bøder, tab, kompensation og alle omkostninger og erstatning, som luftfartsselskabet pådrager sig i en sådan situation. Luftfartsselskabet vil til enhver tid være berettiget til at stille sådanne yderligere betingelser, hvor det efter eget skøn finder nødvendigt.

(h) Passagerer kan indhente al relevant information med hensyn til transporten af dyr og i særdeleshed det herover angivne tillægsgebyr fra luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores website.

10.10.2 Kæledyr, der transporteres i lastrummet, skal anbringes i et transportbur, som er godkendt af IATA.

10.10.3 Andre dyr skal rejse i lastrummet.

10.10.4 Paragraf 24 regulerer transport af servicedyr på flyvninger til
og fra Canada.

10.11 Musikinstrumenter som håndbagage

10.11.1 Instrumenter, der kan være i bagagerummet over sæderne eller under sædet foran dig, kan medbringes i kabinen på din flyvning som håndbagage, forudsat at det overholder størrelseskravene angivet i 10.1. Instrumentkassen betragtes som ét stykke håndbagage.

10.11.2 Under flyvningen skal dit instrument være pakket væk i bagagerummet over sæderne eller under sædet foran dig.

Check-in af dit musikinstrument

10.11.3 Det kan være nødvendigt at checke instrumenter ind, der ikke kan være i kabinen. Sådanne instrumenter skal pakkes i kasser med hårde sider, og gebyrer for indchecket bagage vil være gældende.

10.11.4 SAS tilbyder, at du kan betale for et ekstra sæde til dit musikinstrument, forudsat at:

(i) Dimensionerne overstiger ikke 150 x 50 x 35 cm og er ikke under 90 x 20 x 10 cm.
(ii) Vægten ikke overskrider 75 kilo
(ii) Det transporteres i en hård transporttaske eller -kasse med håndtag, som sikkerhedsselen kan føres igennem, så instrumentet kan fastgøres på forsvarlig vis.

Prisen for at reservere et ekstra sæde varierer og afhænger af din billet og bookingklasse.

10.11.5 Visse instrumenter kan blive pålagt gebyrer for ekstra bagage, overvægt eller størrelse.

Hvis du nægtes boarding, eller hvis dit fly er aflyst eller forsinket i min. to timer, informerer vi dig om dine rettigheder, herunder dine rettigheder til kompensation og assistance.

11.1 Tidsplaner

11.1.1 De flytider og flynumre, der vises i tidsplaner, er ikke bindende på nogen måde og er udelukkende beregnet til at informere passagerer om de fly, der tilbydes af luftfartsselskabet. De nævnte flytider og flynumre kan blive ændret mellem datoen for offentliggørelsen og datoen for passagerens rejse og udgør ikke en del af passagerens kontrakt med luftfartsselskabet.

11.1.2 Med forbehold for ændringer af årsager, der ligger uden for luftfartsselskabets kontrol, anses flytider og flynumre, der er trykt på billetten, for at udgøre en integreret del af befordringskontrakten.

11.1.3 Hvis flytider og -numre ændres før planlagt afgang, vil luftfartsselskabet eller deres autoriserede agenter underrette passageren om disse ændringer via e-mail. Flyselskabet kan også underrette passageren ved push-meddelelse og SMS. Det er passagerens ansvar at give luftfartsselskabet korrekte kontaktoplysninger.

11.2 Annullering og forsinkelser af flyvninger

11.2.1 Luftfartsselskabet vil tage alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelse i transporten af passageren og dennes bagage. For at mindske indvirkningen af en aflysning eller forsinkelse af en flyvning, kan luftfartsselskabet arrangere, at en flyvning vil blive betjent på sine vegne af et andet luftfartsselskab og/eller fly og/eller andre transportmuligheder.

11.2.2 I tilfælde af en aflysning eller forsinkelse vil luftfartsselskabet implementere alle forordningerne i de gældende bestemmelser. Information vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger er tilgængelig hos luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores website.

11.3 Nægtet ombordstigning og nedgradering

11.3.1 I tilfælde af at luftfartsselskabet beslutter at nægte ombordstigning som følge af overbooking med det resultat, at luftfartsselskabet ikke er i stand til at tilbyde passageren et sæde, selv hvis passageren har en gyldig billet og er ankommet til check-in og boarding i overensstemmelse med de krævede tidsrammer og betingelser, vil luftfartsselskabet give passageren den kompensation, der er garanteret i de relevante gældende bestemmelser.

11.3.2 I tilfælde af at passageren placeres i en lavere serviceklasse end den, til hvilken billetten blev købt, vil luftfartsselskabet refundere forskellen i priserne i henhold til betingelserne, der er angivet i de relevante gældende bestemmelser. Information vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af nægtet ombordstigning og nedgradering er tilgængelig hos luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores website.

11.3.3 Kompensation for frivillig nægtet ombordstigning vil blive betalt i medfør af de aftalte betingelser mellem den berørte passagerer og det transporterende luftfartsselskab. Vi vil først søge efter frivillige (ved opfordringer ved gaten), som er villige til at opgive deres reservation, afhængigt af sikkerheds- og/eller driftsmæssige begrænsninger i lufthavnen.

11.3.4 Som udgangspunkt vil begrænsning af en oversolgt flyvning ske med behørig hensyntagen til serviceklasser og til passagerer med nedsat mobilitet, såvel som tilslutningsfly og unge, gravide eller syge passagerer.

11.4 Kompensation for nægtet ombordstigning, aflysning eller lang forsinkelse af flyvninger


11.4.1 Forordningerne vedrørende skader, kompensation, aflysninger, forsinkelser og nægtet ombordstigning er beskrevet i konventionen og hvor relevant regulativ (EF) 261/2004. For information med hensyn til dine rettigheder i henhold til regulativ 261 henvises der til vores website

11.4.2 Hvis du er nægtet ombordstigning, eller hvis din flyvning er aflyst eller forsinket i mindst to timer, kan du bede check-in-skranken eller boarding-gaten om information om dine rettigheder, især med hensyn til kompensation og assistance.

11.5 Aflysning, forsinkelser og nægtet ombordstigning på flyvninger til eller fra eller med forbindelse til en flyvning til eller fra Canada

Information vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af nægtet ombordstigning, forsinkelser og aflysninger i henhold til APPR er tilgængelig hos flyselskabet og dets autoriserede agenter og på vores website.

12.1 Generelt

12.1.1 Vi vil refundere en billet eller en ubrugt del af den i overensstemmelse med de gældende prisregler eller takster som følger:
(a) Undtagen som ellers anført i denne paragraf vil vi være berettiget til at foretage en refundering enten til personen, der er navngivet i billetten, eller til den person, som har betalt for billetten, mod fremvisning af tilfredsstillende bevis for en sådan betaling.
(b) Hvis en billet er blevet betalt af en anden person end passageren, der er navngivet på billetten, og billetten viser, at der er en restriktion på refundering, vil vi kun foretage en refundering til den person, som har betalt for billetten, eller efter den persons anvisning.
(c) Undtagen i tilfælde af en mistet billet vil refunderinger kun blive givet mod overdragelse af billetten og alle ubrugte flykuponer til os.

12.2 Ufrivillige refunderinger

12.2.1 Hvis du er berettiget to en refundering i overensstemmelse med paragraf 11, vil det refunderede beløb blive udregnet som følger:
(a) Hvis ingen del af billetten er blevet brugt, betales et beløb svarende til prisen;
(b) Hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refunderingen blive beregnet i overensstemmelse med gældende love og vil ikke være mindre end forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for rejse mellem de punkter, for hvilke billetten er blevet brugt.

12.3 Frivillige refunderinger

12.3.1 Hvis du er berettiget til en refundering af din billet af andre årsager end de, der er beskrevet i 12.2, vil det refunderede beløb være som følger:
(a) Hvis ingen del af billetten er blevet brugt, et beløb svarende til den betalte pris fratrukket alle rimelige servicegebyrer eller annulleringsafgifter;
(b) Hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refundering være et beløb svarende til differencen mellem den betalte prisen og den gældende pris for rejse mellem de punkter, for hvilke billetten er blevet brugt, fratrukket alle rimelige servicegebyrer og/eller annulleringsafgifter.

12.4 Refundering af mistet billet

12.4.1 Hvis du mister din billet eller en del af den, vil en refundering mod betaling af et rimeligt administrationsgebyr blive udbetalt så hurtigt, som det er praktisk muligt, efter udløbet af billettens gyldighedsperiode, på følgende betingelse:
(a) Den mistede billet eller del af den ikke er blevet brugt, tidligere refunderet eller udskiftet, undtagen hvor brugen, refundering eller udskiftningen af eller til en tredjepart resulterede som følge af vores egen forsømmelse, og at den person, til hvem refundering gives, påtager sig at tilbagebetale det refunderede beløb til os i en sådan form, som vi måtte foreskrive, i tilfælde af svindel og/eller i det omfang, den mistede billet eller del deraf bruges af en tredjepart (undtagen hvor svindel eller brug af en tredjepart resulterede som følge af vores egen forsømmelse).
(b) Hvis vi eller vores autoriserede agenter mister billetten eller en del den, vil tabet være vores ansvar.

12.5 Ret til at nægte refundering

12.5.1 Vi kan nægte en refundering, når forespørgslen foretages efter udløbet af billettens gyldighed.

12.5.2 Vi kan nægte en refundering af en billet, som er blevet fremvist til os eller til embedsmænd fra regeringen som bevis for en intention om at forlade det pågældende land, medmindre du til vores tilfredshed påviser, at du har tilladelse til at forblive i landet, eller at du vil forlade landet med et andet luftfartsselskab eller en anden transportmetode.

12.6 Valuta

Alle refunderinger vil være underlagt regeringslove, -regler og -bestemmelser eller ordrer fra landet, hvori billetten oprindeligt blev købt, og fra landet hvori refunderingen finder sted. I medfør af førnævnte forordning vil refunderinger normalt udbetales på samme måde og i samme valuta, som blev brugt til at betale for billetten, men kan foretages i en anden valuta efter vores rimelige skøn.

12.6.1 Hvis det kræves, at vi yder kompensation vedrørende et fly til eller fra, eller en flyvning, der forbinder med en flyvning til eller fra, Canada, vil vi tilbyde det i form af penge (dvs. kontanter eller bankoverførsel). Kompensationen kan imidlertid blive tilbudt i en anden form (f.eks. værdikuponer), hvis:

 • Kompensation i den anden form har en større monetær værdi end den monetære minimumsværdi for den kompensation, der er påkrævet.

 • Du er blevet informeret skriftligt om den monetære værdi for den anden form for kompensation.

 • Den anden form for kompensation ikke udløber.

 • Du bekræfter skriftligt, at du er blevet informeret om din ret til at modtage monetær kompensation og har valgt den anden form for kompensation.

Der henvises til paragraf 24 for yderligere oplysninger.

12.7 Af hvem billetten vil være refunderbar

Frivillige refunderinger vil kun betales af det luftfartsselskab, som oprindeligt udstedte billetten, eller af dets autoriserede agenter.

13.1 Generelt

Hvis du ombord på flyet, når du går ombord på flyet, eller før du går ombord, efter vores rimelige mening opfører dig på en måde, der kan bringe flyet eller andre personer eller ejendele i fare eller hindrer mandskabet eller lufthavnspersonalet i at udføre deres pligter, eller du nægter at overholde henvisninger fra mandskabet og/eller lufthavnspersonalet inklusive eksempelvis henvisninger vedrørende sikkerhed, rygning og brug af alkohol eller stoffer eller opfører dig på en måde, som er til gene, ulejlighed skade eller personskade for andre passagerer eller mandskabet eller lufthavnspersonalet, kan vi tage sådanne forholdsregler, som vi med rimelighed betragter som nødvendige for at forhindre fortsættelsen af en sådan adfærd, inklusive tvang. Du kan til enhver tid blive sat af og nægtet videre flytransport og blive sagsøgt for lovovertrædelser begået ombord på flyet. Ydermere skal du på forlangende holde os skadesløs for eventuelle omkostninger og/eller tab, som vi pådrager os i forbindelse med en sådan adfærd fra din side.

Hvis en sådan adfærd fører til omkostninger til ekstra rengøring, dekontaminering, reparationer eller forsinkelser*, vil vi debitere dig følgende standardbeløb:

Rengøring/dekontaminering – 150 EUR
Reparation – 300 EUR
Forsinkelser – 500 EUR
Rygning – 500 EUR

*Enhver forsinkelse, mindre eller større, forårsaget på nogen af vores afgående fly på grund af din adfærd.

Derudover vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på 45 EUR.

SAS forbeholder sig ret til at beregne og debitere omkostningerne ved kravet op til det faktiske beløb, hvis det overstiger standardbeløbet angivet ovenfor. Du accepterer at skadesløsholde SAS mod alle krav, erstatningsansvar, skadeserstatninger, omkostninger og udgifter, herunder eksempelvis rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller relateret til din adfærd.

13.2 Fotografering og filmoptagelse ombord eller af SAS-personale på jorden

Fotografering og filmoptagelse af SAS-personale på jorden eller i luften er forbudt, medmindre der er givet samtykke. Det er kun tilladt at fotografere og filme ombord eller på jorden, når rettighederne for de fotograferede passagerer eller SAS-medarbejdere kan beskyttes og sikres, særligt med hensyn til retten til privatliv. Personalet kan når som helst nedlægge forbud mod at fotografere og filme ombord.

13.3 Elektroniske enheder

Af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige årsager kan vi forbyde flytransport eller begrænse brugen af elektronisk udstyr ombord på flyet, inklusive eksempelvis mobiltelefoner, e-cigaretter, bærbare computere, optagere og radioer, bærbare musikafspillere, elektroniske spil eller sendeapparater inklusive radiostyret legetøj, walkie-talkier og andre elektroniske personlige enheder. Brug af høreapparater og pacemakere er tilladt. Undtagelser kan gælde for elektronisk udstyr med flytilstand. Flytilstand skal være aktiveret før afgang.

14.1 Generelt

Hvis vi foretager arrangementer for dig med en tredjepart til at levere andre tjenester end flytransport, eller hvis vi udsteder en billet eller værdikupon i forbindelse med flytransport eller tjenester (andre end flytransport) fra en tredjepart såsom hotelreservationer eller biludlejning, gør vi kun dette som din agent. Under sådanne omstændigheder vil tredjepartsserviceleverandørens vilkår og betingelser gælde. Vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig for sådanne arrangementer eller for en handling eller udeladelse i tilvejebringelse af sådanne yderligere tjenester eller manglende tilvejebringelse af sådanne yderligere tjenester, undtagen ansvar for forsømmelse fra vores side med hensyn til at træffe sådan arrangementer, og et sådant erstatningsansvar for os vil være underlagt og begrænset af forordningerne i paragraf 17.

14.2 Landtransport

Hvis vi er også yder transport på jorden til dig, kan andre betingelser gælde for en sådan transport.

15.1 Generelt

15.1.1 Passagerer skal på eget ansvar fremvise alle specifikke dokumenter, visa og tilladelser, der kræves for deres rejse, og hvor relevant for deres børn og/eller passagerer, for hvem de er ansvarlige og/eller for dyr, der rejser med dem, og de skal også overholde alle lovbestemmelser (love, forordninger, afgørelser, krav og bestemmelser) i afrejse-, destinations- og transitlandene, samt luftfartsselskabets forordninger og anvisninger i forbindelse dermed.

15.1.2 Vi vil ikke være ansvarlige for konsekvenserne for en passager, hvis disse opstår som følge af vedkommendes manglende overholdelse af forpligtelserne beskrevet i 15.1.1.

15.2 Rejsedokumenter

Før rejsen skal du fremvise alle udrejse-, indrejse-, sundheds- og andre dokumenter, som kræves ved lov, regulativ, ordre eller andre krav fra de pågældende lande og lade os tage og opbevare kopier deraf. Vi forbeholder os retten til at nægte flytransport, hvis du ikke har overholdt disse krav, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden, eller hvis du ikke lader os tage kopier deraf.

15.3 Nægtelse af indrejse

Hvis du nægtes indrejse i et land, vil du være ansvarlig for at betale eventuelle bøder eller gebyrer, der pålægges os fra den pågældende regering og for omkostningerne for at transportere dig fra det land. Vi vil ikke refundere prisen, der er betalt for flytransport til stedet, hvor indrejse blev nægtet. Af hensyn til sikkerhed og god orden kan mandskabet og/eller det eskorterende politi tage relevante rejsedokumenter tilhørende passageren i deres varetægt under flyvningen til vedkommendes afgangssted eller andetsteds.

15.4 Passager ansvarlig for bøder, forvaringsomkostninger osv.

Hvis vi skal betale en bøde eller pådrager os udgifter som følge af din manglende overholdelse af love, bestemmelser, ordrer eller andre rejsekrav fra de pågældende lande eller fremvisning af de krævede dokumenter, skal du på vores fordring godtgøre ethvert eller enhver således betalt beløb eller udgift, medmindre udgiften er pådraget på grund af vores forsømmelse. Vi kan benytte værdien af eventuel ubrugt flytransport på din billet eller sådanne af dine midler, som er i vores besiddelse, til at dække en sådan betaling eller udgift.

15.5 Toldkontrol

Hvis det kræves, skal du være til stede under tolderes eller andre regeringsansattes kontrol af din bagage. Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuelle tab eller skader, som du måtte lide i forbindelse med en sådan kontrol eller gennem din manglende overholdelse af dette krav. Passagerer skal holde SAS skadesløs, hvis en handling, udeladelse eller forsømmelse fra deres side forvolder skade på SAS.

15.6 Sikkerhedskontrol

Passagerer skal gennemgå den sikkerhedskontrol, der kræves af regeringer eller lufthavnsmyndigheder, samt dem, som luftfartsselskabet anmoder om. Luftfartsselskabet kan ikke holdes ansvarlig for at nægte at transportere en passager, særligt i tilfælde af, at en sådan nægtelse er baseret på det rimelige synspunkt, at pågældende nægtelse er berettiget ifølge gældende lov, bestemmelser og/eller krav.

16.1 Flyvninger udført af flere luftfartsselskaber

Lufttransport, der udføres af flere efterfølgende luftfartsselskaber under en enkelt billet eller en samlet billet, betragtes som at udgøre en enkelt operation med hensyn til at afgøre anvendelse af konventionen i forbindelse med transporten.

16.2 Ansvar

Hvor luftfartsselskabet har udstedt billetten eller er det luftfartsselskab, der er angivet først på billetten eller på en samlet billet udstedt for efterfølgende flytransport, vil luftfartsselskabet ikke være ansvarlig for de dele af rejsen, der udføres af andre luftfartsselskaber. Se også punkt 17.1.1 (b).

17.1 Generelt

Erstatningsansvaret for hvert luftfartsselskab, der er involveret i din rejse, vil blive afgjort af luftfartsselskabets egne befordringsbetingelser. Bemærk venligst i følge punkt 3, at hvis vi udsteder en billet, der indeholder designatorkoden for flyselskab for et andet luftfartsselskab (ikke SK) i luftfartsselskabsfeltet på billetten for den pågældende flyvning eller strækning, eller hvis vi indchecker bagage til transport på et andet luftfartsselskab, gør vi kun dette som agent for det andet luftfartsselskab, og vi har ikke noget ansvar for denne transport.

Vores forordninger vedrørende erstatningsansvar er som følger:

17.1.1 Medmindre andet erklæres heri, er transport herunder underlagt forordningerne vedrørende erstatningsansvar som etableret af konventionen, selv hvor en sådan transport ikke er international transport, for hvilken konventionen er obligatorisk.

(a) Ethvert erstatningsansvar, vi har for skade, vil blive reduceret af forsømmelse fra din side, som forårsager eller bidrager til skaden i overensstemmelse med gældende lov.

(b) Vi vil kun være ansvarlig for skade, som opstår under flytransport på flyvninger eller strækninger, hvor vores designatorkode for flyselskab (SK) vises i luftfartsselskabsfeltet på billetten for den pågældende flyvning eller strækning, og/eller flyvningen eller strækningen er betjent af os. Hvis et andet luftfartsselskab betjener flyvningen, har du ret til at sende en klage eller fordre et erstatningskrav mod enten os eller det andet luftfartsselskab. Med hensyn til indchecket bagage kan du anmelde et krav mod det første eller det sidste luftfartsselskab.

(c) Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, der måtte opstå som følge af vores overholdelse af gældende love eller regeringsregler og -bestemmelser eller fra din manglende overholdelse af samme.

(d) Hvis vi er ansvarlige over for dig i følge konventionen, er vores erstatningsansvar begrænset til erstatning for dokumenterede tab. Du er ansvarlig for at begrænse dine udgifter og tab.

(e) Vi er ikke ansvarlige for sygdom, skader eller kvæstelser, inklusive dødsfald, som kan tilskrives din alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forværringen af en sådan tilstand, medmindre denne tilstand eller forværring er et resultat af en ulykke, der hændte ombord på flyet eller i løbet af ombord- eller afstigningen.

(f) Vores erstatningsansvar er underlagt din fremvisning af relevant dokumentation, inklusive hvor relevant købsbevis inklusive købets dato og pris. I tilfælde af erstatningsansvar for bagage vil værdiforringelse fratrækkes.

(g) Transportkontrakten, inklusive disse befordringsbetingelser og udelukkelser eller begrænsninger af erstatningsansvar, gælder for vores autoriserede agenter, medhjælpere, medarbejdere og repræsentanter i det samme omfang, som den gælder for os. Det samlede beløb, der kan indhentes fra os og fra sådanne autoriserede agenter, medhjælpere, medarbejdere og repræsentanter, skal ikke overstige beløbet for vores eget erstatningsansvar, hvis noget.

(h) Vi er, undtagen hvor andre specifikke bestemmelser er fastsat i disse befordringsbetingelser, kun ansvarlige for erholdelig kompensationserstatning for beviste, direkte tab, og i den udstrækning det tillades ved lov, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for indirekte følgetab eller nogen anden form for ikke-kompensationserstatning.

17.2 Bagage

17.2.1 I overensstemmelse med paragraf 17 i konventionen er luftfartsselskabet ansvarlig for skader forårsaget af tab af eller skade på indchecket bagage på betingelse af, at kun den begivenhed som forårsagede tabet eller skaden fandt sted ombord på flyet eller under en periode, hvor luftfartsselskabet havde den indcheckede bagage i sin varetægt.

Indchecket bagage inden for eller fra USA skal screenes af Transport Security Administration (transportsikkerhedsadministrationen). Hvis bagage er låst, kan det være nødvendigt for Transport Security Administration at bryde låsen for at udføre inspektionen. SAS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab forårsaget af Transport Security Administration.

17.2.2 Luftfartsselskabet vil ikke være ansvarlig for skade på bagage, hvor pågældende skade opstår som følge af bagagens beskaffenhed, en defekt eller dårlig kvalitet. Hvis bagage eller genstande indeholdt deri forvolder skade på en anden person eller luftfartsselskabet, skal passageren kompensere luftfartsselskabet for alle tab, det måtte lide, og eventuelle følgeomkostninger.

Luftfartsselskabet vil ikke tage erstatningsansvar for genstande, der ikke er pakket forsvarligt.

17.2.3 Flyselskabets erstatningsansvar i tilfælde af destruktion eller tab af eller skade på bagage vil være begrænset til 1.288 SDR per passager. Hvis en højere værdi blev deklareret i overensstemmelse med paragraf 10.7, vil luftfartsselskabets erstatningsansvar være begrænset til den deklarerede værdi, medmindre luftfartsselskabet kan bevise, at den pågældende værdi er højere end passagerens sande interesse på leveringstidspunktet.

For ikke-indchecket bagage, der er tilladt ombord, kan luftfartsselskabet kun holdes ansvarlig i tilfælde af en påvist fejl fra luftfartsselskabets side eller dets medhjælpere eller agenter.

17.2.4 Hvis værdien af din indcheckede bagage er højere end vores maksimale erstatningsansvar, skal du informere os ved check-in eller sikre, at den indcheckede bagage er fuldt ud forsikret før rejsen.

17.2.5 Vi vil ikke have noget erstatningsansvar overhovedet for kosmetisk og/eller overfladisk skade på bagage som følge af normal brug og slitage under transporten.

17.2.6 Et krav for væsentlige genstande er kun gyldigt, hvis du er væk hjemmefra og har bevis for alle pådragede udgifter.

17.2.7 Denne betingelse gælder, når der rejses med et fly til eller fra Canada eller med en flyvning, der forbinder med en flyvning til eller fra Canada.

SAS vil refundere passageren alle betalte bagagegebyrer i tilfælde af, at bagagen er beskadiget, forsinket eller forsvundet.

17.3 Personskade, osv.

17.3.1 Undtagen som nævnt i artikel 17.3.2, vil vores erstatningsansvar i tilfælde af passagerers død eller personskade ikke være underlagt en økonomisk grænse, hvad enten den er defineret ved lov, konvention eller på anden vis.

17.3.2 I tilfælde af passagerers død eller kvæstelse vil vi ikke være ansvarlig for skader overstigende 128.821 SDR per passager, hvor vi kan bevise, at skaden ikke var som følge af forsømmelse eller en anden fejlagtig handling eller udeladelse fra vores eller vores medhjælperes eller agenters side, eller at en sådan skade udelukkende skyldtes forsømmelse eller en anden fejlagtig handling eller udeladelse fra en tredjepart.

17.3.3 Punkt 17.3.1 og 17.3.2 heraf vil ikke være gældende med hensyn til krav stillet af offentlig social forsikring eller tilsvarende organer, uanset deres formulering. Vi vil kompensere dig eller dine efterladte for erholdelig kompensationserstatning, der overstiger betalinger modtaget fra en offentlig social forsikring eller tilsvarende organ.

17.3.4 Intet heri skal fortolkes som påvirkende vores rettigheder med hensyn til krav fordret af, på vegne af eller med hensyn til en person, som med vilje har forårsaget skade, som resulterede i din død, kvæstelse eller anden personskade.

17.3.5 Vi vil uden forsinkelse og under alle omstændigheder ikke senere end 15 dage efter, identiteten af den naturlige person, der er berettiget til kompensation, er blevet bestemt, foretage sådanne forhåndsbetalinger, som kan være nødvendige for at imødekomme umiddelbare økonomiske behov på et grundlag, der er proportionalt med de lidte trængsler.

Uden at det berører ovenstående vil en forhåndsbetaling ikke være mindre end et tilsvarende beløb i euro på 16.000 SDR per passager i tilfælde af død.

En forhåndsbetaling vil ikke udgøre en anerkendelse af erstatningsansvar og kan modregnes eventuelle efterfølgende beløb betalt på basis af vores erstatningsansvar, men kan ikke kræves returneret, undtagen:

(a) I tilfælde hvor vi beviser, at skaden blev forårsaget af eller bidraget til af den sårede eller afdøde passagers uagtsomhed, eller

(b) Under omstændigheder hvor det efterfølgende bevises, at den person, som modtog forhåndsbetalingen, forårsagede eller bidrog til skaden via forsømmelse eller ikke var personen, der var berettiget til kompensation.

17.3.6 Vi har til enhver tid tilstrækkelig ansvarsforsikring (passager/tredjepart) til at opfylde alle lovlige krav.

17.4 Forsinkelse

17.4.1 Ud over vores forpligtelser beskrevet i paragraf 11 vil vi, hvis vi har forårsaget en forsinkelse for dig og/eller din indcheckede bagage i lufttransporten, kun være ansvarlig for skade forårsaget af forsinkelsen, hvis vi og vores medhjælpere og agenter (såsom for eksempel kontraherede cateringfirmaer og lufthavnspersonale) ikke har taget alle forholdsregler, der rimeligvis kunne være påkrævet for at undgå skaden. Hvis det var umuligt for os eller vores medhjælpere og agenter at tage sådanne forholdsregler, vil vi ikke være ansvarlige for skader forårsaget af forsinkelse. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse, er vores erstatningsansvar for en sådan skade begrænset som følger:

(a) For skade forårsaget af forsinkelse i flytransporten af passagerer er vores erstatningsansvar begrænset til 5.346 SDR for hver passager.

(b) For skade forårsaget af forsinkelse i flytransporten af bagage vil vores erstatningsansvar være begrænset til 1.288 SDR for hver passager.

(c) Hvis SAS er ansvarlig for en forsinkelse, skal du have givet dig selv mindst 90 minutter mellem planlagt flyankomst og den sidste daglige afgang for relevant offentlig transport fra lufthavnen eller forudbestilt transportarrangementer, før SAS vil overveje en mulig kompensation for mistet transportforbindelse på jorden. En sådan kompensation er altid begrænset til dine faktiske og dokumenterede omkostninger som følge af offentlig transport lukket for natten.

Vores betingelser kan kun ændres skriftligt af os.

19.1 Underretning om krav

Bagagekvitteringens ejers accept af bagage uden klage er tilstrækkelig bevis på, at bagagen er blevet leveret i god stand og i overensstemmelse med transportkontrakten, medmindre du beviser andet.

Hvis du ønsker at indsende et krav eller et søgsmål med hensyn til skade på indchecket bagage, skal du underrette os, så snart du opdager skaden og senest inden for syv (7) dage efter modtagelse af bagagen. Hvis du ønsker at indsende et krav eller et søgsmål med hensyn til forsinket indchecket bagage, skal du underrette os inden for 21 dage fra datoen, hvor bagagen blev stillet til din rådighed. Hver sådan underretning skal være skriftlig.

19.2 Begrænsning af sagsanlæg

19.2.1 Enhver ret til skadeserstatning ifølge konventionen vil blive ugyldig, hvis et søgsmål ikke indgives inden for to år efter datoen for ankomst på destinationen eller datoen, hvorpå flyet skulle ankomme, eller datoen, hvor transporten ophørte.

19.2.2 Alle andre handlinger, inklusive handlinger vedrørende passagerrettigheder underlagt regulativ (EC) 261/2004, Canadian Air Passenger Protection Regulation (APPR) eller Canadian Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) skal være begrænsede i overensstemmelse med nationale love.

Flytransport af dig og din bagage ydes også i overensstemmelse med visse andre bestemmelser og betingelser, som gælder for os, eller som vi har indført, i forbindelse med driftssikkerhed, punktlighed og passagerkomfort. Disse bestemmelser og betingelser, som varierer fra tid til anden, er vigtige. De omhandler blandt andet transporten af uledsagede børn, passagerer med funktionsnedsættelse, gravide kvinder, syge passagerer, begrænsninger på brugen af elektroniske apparater og genstande, transport af visse farlige genstande og forbud mod rygning og forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke ombord, som ikke er blevet serveret/solgt af vores kabinemandskab.

Bestemmelser og betingelser vedrørende disse emner kan når som helst læses og hentes fra vores website.

Titlerne på hver paragraf i disse befordringsbetingelser er kun for nemheds skyld og skal ikke bruges til at fortolke teksten.

Hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte vores kundeserviceteam.

Der findes mere information om vores klageprocedurer her.

Du kan også sende din klage til: customercare@sas.se.

Hvis du af en eller anden årsag ikke er fuldt tilfreds med vores afgørelse, kan du indgive din klage til en af de godkendte udbydere af alternativ tvistbilæggelse, der findes i EU-landene. Der er blevet oprettet en platform til online tvistbilæggelse af Europa-Kommissionen, der giver nem adgang til

Alternativ tvistbilæggelse (Alternative Dispute Resolution (ADR)): ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan også stile din klage til de følgende ADR-instanser:

Allmänna reklamationsnämnden

Det svenske Allmänna Reklamationsnämnden (det nationale råd for forbrugertvister (ARN)) er en svensk offentlig myndighed, der virker på samme måde som en ret (ADR), og den anbefaler løsning af tvister

ARN kan kontaktes her:

ARN
P.O. Box 174,
SE-101 23 Stockholm, SVERIGE 
www.arn.se

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Trafik- og Byggestyrelsen

Den danske Trafik- og Byggestyrelsen
er en dansk offentlig myndighed. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil vurdere din klage i overensstemmelse med forordning (EF) 261/2004, som definerer passagerrettigheder, herunder retten til erstatning i tilfælde af aflyste eller forsinkede flyvninger og nægtet boarding.

Trafik- og Byggestyrelsen kan kontaktes her:

Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
www.trafikstyrelsen.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Nævnenes Hus (Center for klageløsning)

Det danske Nævnenes Hus (Center for klageløsning) evaluerer klager vedrørende forsinket, beskadiget eller mistet bagage eller andre former for tab i forbindelse med din rejse.

Nævnenes Hus kan kontaktes her:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Pakkerejse-Ankenævnet

Danske Pakkerejse-Ankenævnet evaluerer klager vedrørende pakkerejser solgt i Danmark og kan kontaktes her:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11
3. sal
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda

Det norske Transportklagenemnda, Rejseklagenævnet, er en norsk ADR, der håndterer norske ADR-tvister mellem passagerer og flyselskaber.

Det norske Transportklagenemnda kan kontaktes her:

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda
Øvre Slottsgate 18 - 20
0157 Oslo, NORGE
https://reiselivsforum.no/web/home/

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Følgende gælder for borgere i Den Kinesiske Republik

Klager på kinesisk kan sendes til følgende e-mailadresse Customercare-Asia@sas.dk.
Tlf.: +86 10 85276100 lokalnr. 6

Vi anbefaler dog, at du bruger klageformularen, som findes på vores website.

Bemærk, at generel korrespondance og henvendelse ikke vil blive besvaret.

Følgende vilkår og betingelser gælder i forhold til flyvninger til og fra Canada, som betjenes af SAS.

Disse vilkår og betingelser skal ikke fortolkes som mere omfattende med hensyn til anvendeligheden eller rettighederne fastsat af de canadiske beskyttelsesforordninger for luftpassagerer (APPR) eller de canadiske forordninger for lufttransport for passagerer med funktionsnedsættelse (ATPDR).

24.1 Selvidentifikation

24.1.1 Med det formål at fastsætte forpligtelser over for passagerer i henhold til APPR erklærer SAS, at det er et større luftfartsselskab i henhold til APPR.

24.1.2 Med det formål at fastsætte forpligtelser over for passagerer med funktionsnedsættelse iht. ATPDR eller på anden vis erklærer SAS, at det er et større luftfartsselskab iht. ATPDR, og at det har inkluderet et udsagn på sit website, der angiver, at det er underlagt ATPDR (del 2).

24.2 Valuta og priser

Alle priser og gebyrer er angivet i canadiske dollars for rejser, der starter i Canada.


24.3 Rejse med børn under 14 år

Denne klausul gælder også for tilslutningsfly, der markedsføres med SAS' flyselskabskode SK, som er underlagt de canadiske beskyttelsesforordninger for luftpassagerer, forudsat at mindst én flyvning i rejseplanen afgår eller ankommer til Canada og markedsføres med SAS' flyselskab kode SK eller betjenes af SAS.

Denne betingelse gælder forudsat, at barnet under 14 år og forælderen/værgen/vejlederen har reservationer i samme serviceklasse.

24.3.1 Tildeling af sæder til ledsagede børn under 14 år.

Med det formål at facilitere tildelingen af et sæde til et barn, der er under 14 år, som er tæt på en ledsagende voksen (forælder, værge eller vejleder) i overensstemmelse med del 24.3.2 vil SAS, uden yderligere beregning:

(a) tildele barnet et sæde før check-in, der er tæt på den ledsagende
person, eller

(b) hvis SAS ikke tildeler sæder før check-in, i overensstemmelse med paragraf (a), vil SAS:

(i) informere passagerer før check-in, at vi vil facilitere sædetildeling for
børn tæt på en ledsagende person uden yderligere beregning på tidspunktet for check-in eller ved boardinggaten

(ii) tildele sæder på tidspunktet for check-in, hvis muligt,

(iii) hvis det ikke er muligt at tildele sæder på tidspunktet for check-in, vil SAS vha. en
annoncering ved gaten, efterlyse frivillige til at bytte sæder på tidspunktet for boarding, og

(iv) hvis det ikke er muligt at tildele sæder på tidspunktet for check-in, og ingen passagerer har
tilbudt at bytte sæder på tidspunktet for boarding, vil SAS igen om bord på flyet efterlyse frivillige til at bytte sæder før start.

24.3.2 Tæt på ledsagende persons sæde
SAS vil facilitere, i henhold til trinene beskrevet i 24.3 (1) ovenfor, at tildele et sæde til et barn under 14 år ved at tilbyde, uden yderligere beregning:

(a) et sæde, der er ved siden af den ledsagende persons sæde, i tilfælde af et barn,
der er 4 år eller yngre.

(b) et sæde, der er i samme række som den ledsagende persons sæde, og som ikke er adskilt fra den ledsagende persons sæde med mere end ét sæde,
i tilfælde af et barn, der er mellem 5 og 11 år.

(c) et sæde, der er i en række, som ikke er adskilt fra rækken med den ledsagende persons sæde med mere end én række,
i tilfælde af et barn, der er 12 eller 13 år.

24.3.3 Prisforskel
Hvis passageren, der er tildelt siddepladser i henhold til 24.3.2, sidder i en lavere serviceklasse, end deres billet giver adgang til, refunderer luftfartsselskabet prisforskellen mellem serviceklasserne.

24.3.4 Mindreårige under 5 år er ikke berettiget til at bruge SAS’ service for uledsagede børn og skal altid være ledsaget af deres forælder/værge/vejleder eller en person, som er mindst 16 år gammel på rejsetidspunktet.

24.4 Passagerer med handicap (pwd)

24.4.1 Anvendelse
Denne regel gælder for transport af personer med handicap (PWD) på flyvninger, der betjenes af SAS på flyvninger, der afgår fra eller ankommer til Canada.

24.4.2 Accept af transport
(1) SAS vil acceptere beslutningen foretaget af eller på vegne af en person med et handicap med hensyn til deres selvhjulpenhed, medmindre det ville pålægge SAS unødige vanskeligheder, for eksempel hvis det ville bringe sikkerhed, offentlig sundhed eller offentlig sikkerhed i fare.

(2) SAS vil ikke afvise at transportere en person med et handicap, medmindre transport af personen ville påføre SAS urimelige vanskeligheder, for eksempel hvis det ville bringe sikkerhed, offentlig sundhed eller offentlig sikkerhed i fare.

(3) Hvis SAS afviser at transportere en person med et handicap på grund af årsager forbundet med handicappet,
vil vi på tidspunktet for afvisning informere personen om årsagerne til afvisningen. Derudover vil vi inden for 10 dage give personen en skriftlig meddelelse, der angiver årsagerne til afvisningen, herunder:

a) bevis for urimelige vanskeligheder, såsom en lægerapport, en ekspertudtalelse eller en teknisk rapport, der påviser, at risikoen er tilstrækkelig stor til, at det ville være urimeligt at frafalde eller ændre et krav,

b) enhver relevant regel, politik, procedure eller forordning,

(c) varigheden af afvisningen og betingelserne, om nogen, under hvilke vi ville kunne acceptere transport af personen.


24.4.3 Reservationer og online tjenester
(1) Hvis en person med et handicap identificerer karakteren af sit handicap, når reservationen foretages hos SAS, vil vi:

a) tale med personen om vedkommendes behov i forhold til handicappet, og de tjenester, som SAS tilbyder relateret til disse behov,

(b) før tildeling af et passagersæde til en person med et handicap, informere personen om de passagersæder, der er tilgængelige i den serviceklasse, som personen har anmodet om, og som har udstyr og faciliteter, der bedst opfylder den pågældende persons behov, såsom et kørestolstilgængeligt toilet eller et passagersæde med ekstra benplads, en større sædeafstand eller bevægelige armlæn.

(c) ved tildeling af et passagersæde til en person med et handicap, tage personens meninger i betragtning med hensyn til, hvilke sæder der bedst vil opfylde den pågældende persons adgangsbehov.

(2) Vi vil informere personen, hvis oplysninger og/eller dokumentation er påkrævet for at tillade SAS at vurdere deres anmodning, iht. 24.4.6 b nedenfor. Vi vil også informere personen om, at oplysningerne og/eller dokumenterne skal indsendes inden for 48 timer, og at vurderingen af anmodningen kan tage op til 2 hverdage efter modtagelse af oplysningerne og/eller dokumenterne.

(3) Som et alternativt middel til at bruge vores website til at foretage eller ændre en reservation vil SAS invitere en person med et handicap til at ringe eller chatte med kundeservice.

24.4.4 Skriftlig bekræftelse af tjenester
(1) SAS vil, uden forsinkelse, angive i en persons rejsereservation de tjenester, som vi vil tilvejebringe personen.

(2) SAS vil inkludere en skriftlig bekræftelse af disse tjenester i rejseplanen, der udstedes til personen.

(3) Hvis en tjeneste først bekræftes, efter rejseplanen er udstedt, vil SAS, uden forsinkelse, tilvejebringe en skriftlig bekræftelse af tjenesten.

24.4.5 Tjenester som ikke kræver forhåndsmeddelelse
De nedenfor angivne tjenester vil blive ydet uden yderligere beregning. SAS vil ikke kræve, at en person med et handicap indsender oplysninger og/eller dokumenter, herunder lægeerklæringer, for at understøtte en anmodning om tjenester, der er anført nedenfor.

Uanset hvornår en person med et handicap foretager anmodningen om følgende tjenester, vil SAS:

(a) Hjælpe personen med at checke-ind ved check-in-skranken.

(b) Tillade at personen, hvis denne ikke er i stand til at bruge en automatisk SAS Self Service eller anden automatisk check-in eller billetproces, at komme forrest i køen ved en check-in-skranke eller billetskranke.

(c) Hvis personen er i en kørestol, en boardingstol eller enhver anden anordning, i hvilken personen ikke er uafhængigt mobil, mens vedkommende venter på afgang i en terminal efter check-in eller på at overføre til en anden strækning af sin rejse, give personen et sted at vente, der er tæt på personale, som er til rådighed til at yde assistance til personen, og som regelmæssigt vil forhøre sig om personens behov og hjælpe med disse behov.

(d) Hjælpe personen med at anbringe og hente dennes håndbagage.

(e) I tilfælde af en person, der er blind eller har andre visuelle funktionsnedsættelser,

(1) beskrive for personen, før afgang, eller hvis det ikke er muligt på grund af tidsbegrænsninger, efter afgang, flyets indretning, herunder placering af toiletter og udgange, og placering og brug af passagerkontroller ved personens passagersæde,

(2) beskrive for personen, hvis et måltid tilbydes om bord, al mad og drikkevarer, som tilbydes til indtagelse eller tilvejebringe en menu med stor skrift eller blindskrift.

(f) Hjælpe personen med at tilgå ethvert underholdningsindhold, der tilbydes om bord på flyet.

(g) Før afgang, give personen en individuel sikkerhedsorientering og demonstration.

(h) Hjælpe personen med at bevæge sig mellem sit passagersæde og et toilet, herunder hjælpe personen med at blive overført fra sit passagersæde til en kørestol ombord.

(i) Tillade en person at bruge det toilet, der har mest plads, uanset hvor toilettet er beliggende i enhver del af flyet, hvis personen har brug for en kørestol ombord eller hjælp fra en støtteperson eller ledsagerhund til at bruge et toilet.

(j) Hvis der serveres et måltid for personen ombord, hjælpe personen med måltidet ved at åbne pakker, identificere madvarer og deres placering og udskære store portioner mad.
Regelmæssigt forhøre sig om personens behov, hvis en person ikke er i stand til at bruge tilkaldeknappen til at anmode om hjælp.

24.4.6 Tjenester som kræver forhåndsmeddelelse
Tjenesterne identificeret nedenfor vil blive ydet uden yderligere beregning med undtagelse af tjenesten beskrevet i 24.4.6 b (1), (2) og (3).

Alle rimelige bestræbelser

SAS vil i alle tilfælde foretage alle rimelige bestræbelser på at tilvejebringe en tjeneste anmodet om af en person med et handicap, selv om personen ikke opfylder et krav i dette afsnit, om at tilvejebringe forhåndsmeddelelse eller tilvejebringe oplysninger og/eller dokumenter, som lader os vurdere anmodningen.

Tjenester – 48 timers varsel

Underlagt SAS’ krav om, at en person med et handicap tilvejebringer information og/eller dokumenter identificeret i 24.4.7 nedenfor, vil vi tilvejebringe følgende tjenester, hvis anmodet om af en person med et handicap mindst 48 timer før det planlagte tidspunkt for afgang for personens flyvning:

(a) Tildele et passagersæde til en person med et handicap, hvor personens meninger tages i betragtning med hensyn til, hvilke sæder der bedst vil opfylde den pågældende persons tilgængelighedsbehov.

(b) Tilvejebringe yderligere tilstødende sæder, hvilket vil sige sæder, der er ved siden af personen med funktionsnedsættelse, i følgende tre (3) situationer:

(1) Når personen med funktionsnedsættelse skal rejse med en støtteperson under transport, hvis, på grund af karakteren af funktionsnedsættelsen personen med et handicap efter afgang og før ankomst har brug for:

(i) hjælp med at spise måltider, tage medicin, bruge toilettet
(ii) hjælp med at overføre til og fra et passagersæde
(iii) hjælp med orientering eller kommunikation
(iv) fysisk hjælp i tilfælde af en nødsituation, herunder i tilfælde af
en evakuering eller dekompression.

(2) Når størrelsen af en ledsagerhund, der tilhører en person med et handicap medfører, at personens sæde ikke giver tilstrækkelig gulvplads til, at hunden kan ligge ved personens fødder på en måde, der sikrer hundens og personens sikkerhed og velbefindende

(3) Når en person med et handicap har brug for mere end ét sæde på grund af karakteren af funktionsnedsættelsen, f.eks. hvis det er en person med et stift ben, eller en person med stor overvægt.

(c) Acceptere at transportere et mobilitetshjælpemiddel og/eller andet hjælpemiddel iht. 24.4.8 nedenfor.

(d) Acceptere at transportere en ledsagerhund iht. 24.4.9 nedenfor.

(e) Hjælpe personen med at komme til boardingområdet efter check-in.

(f) Hjælpe personen med at komme igennem screeningsprocessen i sikkerhedskontrollen i terminalen, herunder ved at

(1) tilvejebringe personale til at hjælpe personen gennem processen, eller

(2) samarbejde med de relevante sikkerhedskontrolmyndigheder om at tillade, at en person, som ikke rejser med personen med et handicap, har adgang til screeningsområdet i sikkerhedskontrollen, så vedkommende kan hjælpe personen med et handicap komme igennem processen.

(g) Før boarding, overføre personen fra personens eget mobilitetshjælpemiddel til et mobilitetshjælpemiddel tilvejebragt af luftfartsselskabet.

(h) Tillade personen at gå om bord før andre passagerer, hvis:

(1) Personen anmoder om hjælp til boarding, finde sit passagersæde eller sin passagerkabine, overføre fra et mobilitetshjælpemiddel og sit passagersæde eller anbringe håndbagage.

(2) I tilfælde hvor personen er blind eller har anden visuel funktionsnedsættelse, personen anmoder om en beskrivelse af flyets indretning, eller placering og brug af passagerkontroller ved personens passagersæde.

(3) I tilfælde, hvor personen er handicappet af alvorlig allergi, personen anmoder om at få sit passagersæde gjort rent for at fjerne alle potentielle allergener.

Bemærk: Hvis personen har anmodet om hjælp i (1) eller (2) ovenfor, kan SAS kræve, at personen går ombord før andre passagerer, eller, hvis personen ankommer til boardingområdet efter prioriteret boarding, går ombord efter de andre passagerer.


(i) Hjælpe personen med ombordstigning og afstigning.

(j) Før afgang og ved ankomst til destinationen overføre personen fra et mobilitetshjælpemiddel og personens passagersæde.

(k) Tilvejebringe personen med en kørestol ombord.

(l) Etablere en bufferzone omkring passagersædet for en person, som har et handicap på grund af alvorlig allergi ved at give personen et passagersæde, der er i et sædeområde, som ikke er i det sædeområde, hvor kilden til allergenet findes.

(m) Sikre, at alle offentlige annonceringer, der foretages ombord, foretages i et lydformat eller et visuelt format, der er tilgængeligt for en person med et handicap.

(n) Hjælpe personen med at komme igennem grænsekontrol (immigration og told).

(o) Hjælpe personen med at hente sin indchecket bagage.

(p) Hjælpe personen, efter afstigning, med at komme frem til det generelle offentlige område.

(q) Hjælpe personen, efter afstigning, med at komme til et sted, hvor personen kan få hjælp enten

(1) fra et medlem af terminalens personale til at komme til området uden for lufthavnen

(2) fra et medlem af det modtagende flyselskabs personale til at overføre til en anden strækning af personens rejse i den samme lufthavn.

24.4.7 Tjenester – information og/eller dokumenter, der skal indgives til SAS
(1) SAS vil kræve, at personen skal indgive alle oplysninger og/eller dokumenter, inklusive en
lægeerklæring, der med rimelighed er nødvendig for at lade os vurdere personens anmodning om de
følgende tjenester:

(a) Sygetransport: Formular med helbredsoplysninger (DOC, 82KB) skal udfyldes til sygetransport. Formularen til lægegodkendelse og håndtering bruges til at beslutte, hvorvidt transport kan accepteres. Formularen bruges i tilfælde af funktionsnedsættelser som f.eks. brækkede ben, ben i gips, kuvøser, infektion med smitsomme sygdomme osv. Upload din lægeerklæring her.

(b) Medbringe ilt ombord: Hvis passageren ønsker at medbringe sin egen ilt ombord, skal Formular til registrering af ilt bruges.

(c) Bestilling af ilt: SAS kan levere medicinsk ilt mod et gebyr, hvis der anmodes om det senest 48 timer før afgang ved at udfylde Lægeerklæringen (DOC, 82KB).

(d) Ledsagerhund: Hvis passageren medbringer en ledsagerhund ombord, skal formularen Anmodning om servicehund udfyldes.

(e) Assistance: Hvis passageren anmoder om assistance, skal assistanceformularen udfyldes.

(f) Mobilitetshjælpemidler: Hvis passageren anmoder om at medbringe et mobilitetshjælpemiddel, skal formularen Mobilitetshjælpemiddel udfyldes.

(g) Ledsagerhunde, og hvis relevant deres bure, som ledsager passagerer med nedsat mobilitet, vil blive transporteret uden gebyr ud over den gældende tilladte bagage i overensstemmelse med SAS’ eller det betjenende flyselskabs bestemmelser, som er tilgængelige på anmodning. Følelsesmæssige støttedyr accepteres ikke ombord på SAS-flyvninger, undtagen på flyvninger, der drives af SAS til og fra Canada.

(2) Uagtet (1) ovenfor forbeholder SAS sig retten til at kræve information og/eller dokumenter for at vurdere eventuelle andre anmodninger om tjenester, der skal ydes, samt med henblik på at bekræfte personen med funktionsnedsættelses egnethed til at rejse, med undtagelse af de tjenester, der er identificeret i 24.4.5.

(3) Hvis SAS kræver, at personen indsender information og/eller dokumenter vedrørende en anmodning om tjenester identificeret i 24.4.7(1), skal de sendes til os senest 48 timer, herunder én hel hverdag, inden den planlagte afgang for personens flyvning for at sikre, at vi har tilstrækkelig tid til at vurdere anmodningen.

(4) SAS vil muligvis ikke tilvejebringe tjenesterne identificeret i 24.4.6 og 24.4.7(1), hvis vi har
anmodet personen om at indsende oplysningerne og/eller dokumenterne, og:

(a) nogen af betingelserne nævnt i (2) eller (3) ovenfor ikke er opfyldt, eller de indsendte oplysninger og/eller dokumenter ikke er rimeligt tilstrækkelige til at lade os vurdere anmodningen,

(b) anmodningen ikke blev foretaget 96 timer før rejsen, og

(c) vi har gjort alle rimelige bestræbelser på at tilvejebringe tjenesten, men ikke er i stand til at gøre det.

(5) Hvis en person med et handicap på anmodning fra SAS giver os oplysninger og/eller dokumenter vedrørende en anmodning om en tjeneste, vil vi tilbyde at gemme en elektronisk kopi af oplysningerne og/eller dokumenterne i en periode på mindst tre år med det formål at lade os bruge oplysningerne og/eller dokumenterne, hvis personen foretager en anden anmodning om en tjeneste.

24.4.8 Accept af mobilitetshjælpemidler og andre hjælpemidler
(1) SAS vil, på anmodning, transportere, uden beregning og som prioriteret bagage, et mobilitetshjælpemiddel for en person med handicap, og vil lade personen beholde sit mobilitetshjælpemiddel, indtil det bliver nødvendigt at opbevare det til transport.

(2) SAS vil gøre alle rimelige bestræbelser på at lade en person med et handicap, som bruger en rollator eller sammenklappelig kørestol, opbevare den ombord på flyet.

(3) Hvis flyet kan transportere mobilitetshjælpemidlet, vil SAS:

(a) adskille og pakke, hvor nødvendigt, hjælpemidlet til transport og pakke det ud og samle det igen ved ankomst, og

(b) returnere hjælpemidlet straks ved ankomst.

(4) Hvis mobilitetshjælpemidlet skal adskilles og samles igen, for at det kan transporteres sammen med personen, som har brug for det, vil SAS kræve, at personen:

(a) giver os anvisninger og værktøj til adskillelse og samling af mobilitetshjælpemidlet.

Bemærk: Information til personer, der rejser med et mobilitetshjælpemiddel, der skal adskilles til transport, inklusive kravet om at tilvejebringe alle specialværktøjer til samling eller adskillelse af mobilitetshjælpemidlet, kan findes på vores website.

(b) Check-in 90 minutter før det planlagte tidspunkt for afgang eller ankomst ved boardinggaten for deres flyvning 45 minutter før for at give yderligere tid, som er nødvendig til at håndtere mobilitetshjælpemidlet og klargøre det til transport.

(c) Personer, der rejser med et mobilitetshjælpemiddel, der skal adskilles til transport, anbefales at udfylde en formular på vores website.

(5) Uagtet (4) ovenfor vil SAS gøre alle rimelige bestræbelser på at transportere mobilitetshjælpemidlet, også selvom skriftlige anvisninger i adskillelse og samling ikke er tilvejebragt af personen med et handicap, eller de førnævnte tidsfrister ikke er opfyldt.

(6) SAS vil afvise at transportere et mobilitetshjælpemiddel, hvis:

(a) mobilitetshjælpemidlets vægt eller størrelse overstiger kapaciteten af lifter eller ramper

(b) dørene til bagagerummet er for små til mobilitetshjælpemidlet eller

(c) transporten af mobilitetshjælpemidlet vil kompromittere flyets flyvedygtighed eller overtræde sikkerhedsregler.

Bemærk: Information vedrørende mobilitetshjælpemidlers maksimale vægt og dimensioner, som hvert mærke og model af vores fly er i stand til at transportere, kan findes på vores website.

(7) Hvis SAS afviser at transportere et mobilitetshjælpemiddel af nogen af ovenstående årsager, vil vi:

(a) på tidspunktet for afvisning fortælle personen med et handicap, hvorfor deres mobilitetshjælpemiddel ikke blev accepteret, og tilvejebringe årsagen skriftligt inden for de næste 10 dage.

(b) informere personen med et handicap om andre rejser betjent af SAS til den samme destination, som kan transportere deres mobilitetshjælpemiddel, og tilbyde at booke denne for personen til prisen for den oprindelige rejse eller prisen for den anden rejse, afhængigt af, hvad der er mindst.

(8) Mobilitetshjælpemidler betragtes som bagage til transport på en international tjeneste for så vidt angår ansvarsbegrænsning. Flyselskabet vil informere personen om muligheden for at udforme en særlig interesseerklæring under artikel 22(2) i Montrealkonventionen eller under artikel 22(2) i Warszawakonventionen, der fastsætter den monetære værdi af mobilitetshjælpemidlet og en beskrivelse af dets identificerende kendetegn.

SAS vil uden yderligere gebyrer tilbyde en person med et handicap muligheden for at udforme en særlig interesseerklæring til enhver tid før mobilitetshjælpemidlet fjernes af flyselskabet til opbevaring i flyets lastrum.

Andre hjælpemidler

SAS vil tillade en person med et handicap at medbringe om bord og beholde ethvert lille hjælpemiddel, som personen har brug for under rejsen, herunder en stok, krykker, en kommunikationsenhed, bandagistanordninger eller en transportabel iltkoncentrator, undtagen i det omfang, at tilstedeværelsen eller brugen af en sådan enhed bringer sikkerheden, folkesundheden eller den offentlige sikkerhed i fare.

24.4.9 Accept af ledsagerhunde
(1) SAS vil, på anmodning, acceptere at transportere en ledsagerhund, der er påkrævet til at hjælpe en person med et handicap, og vil tillade at ledsagerhunden ledsager personen ombord, underlagt:

(a) alle krav om forhåndsmeddelelse indeholdt i 24.4.6

(b) alle tidsfrister angivet i 24.4.7 punkt 3 og 4, hvor SAS kræver indsendelse af yderligere oplysninger og/eller dokumenter

(c) alle krav in (2), (3) og (4) nedenfor

(2) Transport af en ledsagerhund, der ledsager en person med et handicap, vil være uden beregning (herunder også gebyrer og billetpriser). Undtagelse: I tilfælde af 24.4.6b (2) tilvejebringelse af tilstødende sæder i tilfælde af international transport vil SAS kræve betaling af yderligere billetpris, når personen kræver et yderligere sæde på grund af sin ledsagerhunds størrelse.

(3) SAS vil gøre alle rimelige bestræbelser på at acceptere transport af en ledsagerhund, hvis anmodet af en person med et handicap, selvom personen ikke giver forhåndsmeddelelse eller nogen oplysninger og/eller dokumenter, som vi har anmodet om.

(4) SAS kræver, at en person med et handicap, der anmoder om at rejse med en ledsagerhund, skal kontrollere hunden med snor, tøjring eller sele under rejsen og sørge for

(a) en erklæring på det tidspunkt, hvor personen med handicap foretager reservationen hos flyselskabet, der attesterer, at ledsagerhunden er blevet individuelt trænet af en organisation eller person, der er specialiseret i ledsagerhundetræning til at udføre en opgave, der skal hjælpe personen med en handicap med et behov relateret til deres handicap.

(b) inden afgang, et identifikationskort eller andet dokument, der udstedes af en organisation eller person med speciale i oplæring af ledsagerhunde, og som identificerer personen med en funktionsnedsættelse og attesterer, at ledsagerhunden er blevet individuelt oplært af organisationen eller personen til at udføre en opgave for at hjælpe personen med en funktionsnedsættelse med et behov, der er relateret til deres funktionsnedsættelse.


(5) SAS kan afvise at transportere en ledsagerhund, hvis personen med et handicap på tidspunktet for check-in ikke har dokumentationen i sin besiddelse, som beviser, at hunden har alle de nødvendige gyldige helbreds- og vaccinationscertifikater, indrejsetilladelser og andre dokumenter krævet af lande, stater eller territorier mht. indrejse eller transit.

(6) Når rejse involverer mere end et flyselskab, er det personens ansvar at bekræfte politikken for hvert flyselskab involveret i rejseplanen og sikre, at kravene hos hvert flyselskab er blevet opfyldt, og at hvert flyselskab er bekendt med og har accepteret at transportere ledsagerhunden på sit eget fly.

(7) For yderligere information henvises der til sektionen SAS’ information om Rejse med dyr i kabinen eller i lastrummet.

24.4.10 Vi vil levere følgende tjenester, hvis en person med en funktionsnedsættelse anmoder om det, mindst 96 timer før det planlagte afgangstidspunkt for personens flyvning: a) acceptere transport af en følelsesmæssig støttehund, forudsat at personen med en funktionsnedsættelse tilvejebringer følgende dokumentation for SAS, mindst 96 timer før rejsen.

24.4.11 Andre tjenester for personer med funktionsnedsættelser
(1) Passagerer, der kræver ilt under transport til/fra flyet og/eller under rejsen, kan medbringe deres engen komprimerede ilt. Ilten kan transporteres både son indchecket bagage eller ikke-indchecket bagage.

(a) Brug af flydende ilt er forbudt.

(b) Beholdernes mål må ikke overstige de maksimale tilladte vægt- eller størrelsesgrænser for håndbagage.

 • Størrelse: Maks. 115 cm

 • Vægt: Maks. 5 kg

(c) Når ilt anvendes i kabinen, skal beholderen være fastgjort til passageren med en strop, som passageren medbringer.

(2) SAS kan forsyne medicinsk ilt mod et gebyr, hvis det anmodes om senest 48 timer før afgang.

(3) SAS tilvejebringer ikke en Crelling-sele ombord.

(4) Båre er ikke tilgængelig på SAS-fly.

(5) Passagerer kan gratis medbringe medicin og injektioner ombord til personligt brug. Medicinen og injektionerne skal opbevares i en separat taske. Passageren skal have et certifikat fra en læge, som bekræfter behovet for medicinen og injektionerne.

24.4.12 Skade, destruktion eller tab af mobilitetshjælpemidler
I det tilfælde at et mobilitetshjælpemiddel tilhørende en person, der rejser med hjælpemidlet, bliver beskadiget, ødelagt eller tabt, eller ikke er tilgængeligt for personen på tidspunktet for ankomst ved personens destination, vil SAS uden ophold og på vores regning:

1) Tilvejebringe personen et midlertidigt mobilitetshjælpemiddel som erstatning, der opfylder personens behov mht. vedkommendes mobilitet, og som personen har lov til at bruge indtil vedkommende får sit mobilitetshjælpemiddel tilbage, eller det bliver repareret eller erstattet med et andet, eller indtil personen af flyselskabet bliver godtgjort for tabet af mobilitetshjælpemidlet.

2) Godtgøre personen alle udgifter, som vedkommende har pådraget sig, fordi mobilitetshjælpemidlet blev beskadiget, ødelagt eller tabt, eller fordi det ikke var tilgængeligt for personen på tidspunktet for ankomst til personens destination.

3) I tilfælde af et beskadiget mobilitetshjælpemiddel, arrangere reparation af mobilitetshjælpemidlet og straks returnere det til personen, eller i tilfælde af et beskadiget mobilitetshjælpemiddel, der ikke kan repareres tilstrækkeligt,

a) erstatte det beskadigede mobilitetshjælpemiddel med en model af det samme mobilitetshjælpemiddel, eller hvis den samme model ikke er tilgængelig, en model der har tilsvarende funktioner og kvaliteter, som det beskadigede mobilitetshjælpemiddel, og som opfylder personens behov mht. dennes mobilitet, eller

b) godtgøre personen den fulde erstatningsudgift for mobilitetshjælpemidlet, og

4) i tilfælde af et ødelagt mobilitetshjælpemiddel eller et mobilitetshjælpemiddel, der ikke var tilgængeligt for personen på tidspunktet for personens ankomst til dennes destination, og som ikke returneres til personen inden for 96 timer efter ankomsten,

a) erstatte det ødelagte eller tabte mobilitetshjælpemiddel med en model af det samme mobilitetshjælpemiddel, eller hvis den samme model ikke er tilgængelig, en model der har tilsvarende funktioner og kvaliteter, som det ødelagte eller tabte mobilitetshjælpemiddel, og som opfylder personens behov mht. dennes mobilitet, eller

b) godtgøre personen den fulde erstatningsudgift for mobilitetshjælpemidlet.

24.4.13 SAS’ ansvar for ledsagerhunde
SAS er ikke ansvarlig for sygdom, død eller skade på en ledsagerhund, der rejser ombord på et SAS-fly til eller fra Canada, medmindre døden eller skaden på ledsagerhunden skyldes SAS’ uagtsomhed eller fejl. SAS’ erstatningsansvar vil være begrænset til at yde dyrlægebehandling for egen regning. Hvis det er nødvendigt, vil SAS yde rimelig økonomisk kompensation for erstatning af ledsagerhunden.

24.5 Nægtet ombordstigning, aflysning eller lang forsinkelse af flyvninger

Følgende gælder under APPR, hvis du nægtes ombordstigning eller lider tab på grund af et aflyst eller meget forsinket flyvning betjent af SAS.

24.5.1 Information
Vi vil holde dig informeret i lufthavnen og ombord på den berørte flyvning, hvis en flyvning til eller fra Canada er forsinket, aflyst, oplever forsinkelser på jorden, eller hvis du nægtes ombordstigning. Vi vil holde dig opdateret baseret på tilgængelig information, herunder årsagen til forsinkelsen, aflysningen, forsinkelsen på jorden og nægtet ombordstigning:

 • På tidspunktet, hvor vi bliver bekendt med afbrydelsen.

 • Hver 30. minut indtil en ny afgangstid er blevet fastsat, eller du er blevet ombooket til alternative rejsearrangementer.

 • Når ny information er tilgængelig.
  Derudover vil vi informere dig om:

 • Kompensation for ulejligheden, som passagerer kan være berettiget til.

 • Standard for behandling af passagerer (hvis nogen).

 • De midler, der er tilgængelige over for os, herunder midler hos relevante instanser.

Denne information vil blive tilvejebragt vha. akustiske annonceringer. Læsbare annonceringer vil blive tilvejebragt på anmodning. Informationen vil også blive givet til passagerer via den tilgængelige kommunikationsmetode, som de har angivet at de foretrækker, inklusive en metode, der er forenelig med adaptive teknologier beregnet til at hjælpe personer med et handicap.

24.5.2 Kompensation i tilfælde af en forsinkelse af aflysning
I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse, der overstiger 3 timer og var forårsaget af omstændigheder uden for vores kontrol, vil SAS som dit betjenende flyselskab hjælpe dig med følgende:

 • I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse, der overstiger 3 timer, vil vi, hvis du ønsker det, uden beregning ombooke dig til en anden flyvning i samme serviceklasse, der betjenes af os eller et luftfartsselskab, som vi har en kommerciel aftale med, for at sikre, at din rejse kan fuldføres så snart som muligt.

 • Hvis vi ikke kan tilbyde dig en ombooking med afgang inden for 48 timer efter afslutningen af den hændelse, der forårsagede aflysningen eller forsinkelsen, vil vi søge efter mulige ombookinger hos andre luftfartsselskaber.

 • Hvis der ikke er nogen tilgængelige muligheder for ombooking med afgang inden for 48 timer efter den hændelse, der forårsagede aflysningen eller forsinkelsen, har du ret til at vælge mellem en refundering eller en ombooking. Hvis du foretrækker at blive ombooket, vil vi også søge mulighed for ombooking i andre lufthavne inden for en rimelig afstand og sørge for transport til en sådan lufthavn.

 • I det omfang, det er muligt, vil det alternative rejsearrangement yde tjenester, der er sammenlignelige med dem på den oprindelige billet.

 • Hvis der reserveres en højere serviceklasse end den, der oprindeligt blev ydet på den oprindelige billet, vi vil ikke bede om supplerende betaling fra dig.

 • Hvis du foretrækker en refundering, refunderer vi enhver ubrugt del af billetten, inklusive eventuelle ubrugte hjælpetjenester. Alle refunderinger vil blive udstedt vha. den metode, der blev brugt til den oprindelige betaling, og til den person, som købte billetten eller den yderligere tjeneste, inden for 30 dage efter den dag, hvor SAS blev forpligtet til at yde refunderingen.

I tilfælde af, at en aflysning eller en forsinkelse, der blev forårsaget af omstændigheder inden for vores kontrol men kræves af sikkerhedsmæssige årsager, vil SAS som dit betjenende flyselskab også hjælpe dig med følgende:

 • Hvis din flyvning er forsinket i mere end 2 timer, eller du skal vente på din flyændring i mere end 2 timer, vil vi dække dine omkostninger til Wi-Fi, mad og drikke i rimeligt omfang under forsinkelsen.

 • Hvis du bliver forsinket natten over, vi vil også dække din rimelige omkostning til indkvartering og transport til og fra lufthavnen under forsinkelsen.

 • Hvis forsinkelsen eller aflysningen er inden for vores kontrol, vil vi tilbyde dig en ombooking til den næste ledige flyvning, der betjenes af os eller et flyselskab, som vi har en kommerciel aftale med, og som afgår inden for 9 timer efter afgangstidspunktet på den oprindelige billet.

 • Hvis vi ikke kan tilbyde et alternativt arrangement, der afgår inden for 9 timer efter afgangstidspunktet på den oprindelige billet, vil vi tilbyde dig en ombooking til den næste tilgængelige flyvning, der betjenes af os eller et andet luftfartsselskab. Hvis der ikke er nogen tilgængelige muligheder for ombooking med afgang inden for 48 timer, vil vi også søge efter muligheder for ombooking i andre lufthavne i nærheden og sørge for transport til en sådan lufthavn.

 • Hvis vores mulige ombookinger ikke svarer til din rejsebehov, eller hvis der ikke længere er noget formål med rejsen på grund af forstyrrelsen, er du berettiget til en refundering i stedet for en ombooking.

 • Hvis vores mulige ombookinger ikke svarer til din rejsebehov, og du ikke længere er ved udgangspunktet, der er angivet på billetten, og der ikke længere er noget formål med rejsen på grund af forstyrrelsen, er du, udover en refundering, berettiget til en bekræftet reservation på en flyvning til det afgangssted, der opfylder dine rejsebehov og en fast kompensation på 400 CAD. I alle andre tilfælde er du berettiget til en refundering af den ubrugte del af billetten, samt den faste kompensation på 400 CAD.

 • Vi vil refundere omkostningen for yderligere tjenester, som du måtte have købt i forbindelse med din oprindelige billet, hvis du ikke modtog disse tjenester på den alternative flyvning, eller hvis du betalte for disse tjenester endnu en gang.

 • Hvis de alternative rejsearrangementer yder en lavere serviceklasse end den oprindelige billet, vil vi refundere differencen i prisen for den gældende del af billetten.

 • Hvis der reserveres en højere serviceklasse end den, der oprindeligt blev ydet på den oprindelige billet, vi vil ikke bede om supplerende betaling fra dig.

 • Alle refunderinger vil blive udstedt vha. den metode, der blev brugt til den oprindelige betaling, og til den person, som købte billetten eller den yderligere tjeneste.

 • Hvis du foretrækker en refundering, refunderer vi enhver ubrugt del af billetten, inklusive eventuelle ubrugte hjælpetjenester. Alle refunderinger vil blive udstedt vha. den metode, der blev brugt til den oprindelige betaling, og til den person, som købte billetten eller den yderligere tjeneste, inden for 30 dage efter den dag, hvor SAS blev forpligtet til at yde refunderingen.

I tilfælde af en aflysning eller forsinkelse, der ikke er relateret til sikkerheden, men som er forårsaget af omstændigheder inden for vores kontrol, vil du også være berettiget til følgende kompensationsbeløb, forudsat at SAS er dit flyselskab, og du blev informeret om det aflyste eller forsinkede fly mindre end 14 dage før dit oprindelige planlagte afgangstidspunkt:

400 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 3-6 timer til den endelige destination anført i din billet.
700 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 6-9 timer til den endelige destination anført i din billet.
1000 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 9+ timer til den endelige destination anført i din billet.

24.5.3 Nægtet ombordstigning
I tilfælde af nægtet ombordstigning på grund af omstændigheder uden for vores kontrol vil SAS, som dit betjenende flyselskab, hjælpe dig med følgende:

 • Hvis du ønsker det, vil vi uden beregning ombooke dig til en anden flyvning i samme serviceklasse, der betjenes af os eller et luftfartsselskab, som vi har en kommerciel aftale med, for at sikre, at din rejse kan fuldføres så snart som muligt.

 • Hvis vi ikke kan tilbyde dig en ombooking med afgang inden for 48 timer efter afslutningen af den hændelse, der forårsagede nægtelse af ombordstigning, vil vi søge efter mulige ombookinger hos andre luftfartsselskaber.

 • Hvis der ikke er nogen tilgængelige muligheder for ombooking med afgang inden for 48 timer efter den hændelse, der forårsagede nægtelse af ombordstigning, vi vil også søge efter muligheder for ombooking i andre lufthavne inden for en rimelig afstand og arrangere transport til en sådan lufthavn.

 • I det omfang, det er muligt, vil det alternative rejsearrangement yde tjenester, der er sammenlignelige med dem på den oprindelige billet. Hvis der reserveres en højere serviceklasse end den, der oprindeligt blev ydet på den oprindelige billet, vi vil ikke bede om supplerende betaling fra dig.

I tilfælde af nægtet ombordstigning på grund af omstændigheder inden for vores kontrol men kræves af sikkerhedsmæssige årsager, vil følgende gælde:

 • Vi vil ikke nægte en passager ombordstigning medmindre vi har spurgt alle passagerer, om de er villige til at opgive deres sæde.

 • Hvis vi tilbyder en fordel mod at en passager frivilligt giver afkald på sit sæde, og en passager accepterer tilbuddet, eller forhandler en fordel, der kan accepteres af begge parter, vil vi give passageren en skriftlig bekræftelse af den pågældende fordel, inden flyet afgår.

 • Vi vil ikke nægte ombordstigning til en passager, som allerede er ombord på flyet, medmindre nægtelsen af ombordstigning kræves af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvis det er nødvendigt at nægte ombordstigning, vil vi give prioritet for ombordstigning til passagerer i følgende rækkefølge: En uledsaget mindreårig, en person med et handicap og deres støtteperson, førerhund eller andet ledsagerdyr eller følelsesmæssige støttedyr, hvis de har et, en passager som rejser med familiemedlemmer, en passager som tidligere blev nægtet ombordstigning på samme billet.

Derudover vil vi også hjælpe dig med følgende, hvis du nægtes ombordstigning, og årsagen til nægtelsen er inden for vores kontrol:

 • Hvis du skal vente på din flyændring i mere end 2 timer, vi vil dække dine omkostninger til Wi-Fi, mad og drikke i rimeligt omfang under forsinkelsen.

 • Hvis du skal vente for din flyændring natten over, vi vil også dække din rimelige omkostning til indkvartering og transport til og fra lufthavnen under ventetiden.

 • Vi vil tilbyde dig en ombooking til den næste ledige flyvning, der betjenes af os eller et flyselskab, som vi har en kommerciel aftale med, der afgår inden for 9 timer efter afgangstidspunktet på den originale billet.

 • Hvis vi ikke kan tilbyde et alternativt arrangement, der afgår inden for 9 timer efter afgangstidspunktet på den oprindelige billet, vil vi tilbyde dig en ombooking til den næste tilgængelige flyvning, der betjenes af os eller et andet luftfartsselskab. Hvis der ikke er nogen tilgængelige muligheder for ombooking med afgang inden for 48 timer, vil vi også søge efter muligheder for ombooking i andre lufthavne i nærheden og sørge for transport til en sådan lufthavn.

 • Hvis vores mulige ombookinger ikke svarer til din rejsebehov, eller hvis der ikke længere er noget formål med rejsen på grund af forstyrrelsen, er du berettiget til en refundering i stedet for en ombooking.

 • Hvis vores mulige ombookinger ikke svarer til din rejsebehov, og du ikke længere er ved udgangspunktet, der er angivet på billetten, og der ikke længere er noget formål med rejsen på grund af forstyrrelsen, er du, udover en refundering, berettiget til en bekræftet reservation på en flyvning til det afgangssted, der opfylder dine rejsebehov. I alle andre tilfælde er du berettiget til en refundering af den ubrugte del af billetten.

 • Vi vil refundere omkostningen for yderligere tjenester, som du måtte have købt i forbindelse med din oprindelige billet, hvis du ikke modtog disse tjenester på den alternative flyvning, eller hvis du betalte for disse tjenester endnu en gang.

 • Hvis de alternative rejsearrangementer yder en lavere serviceklasse end den oprindelige billet, vil vi refundere differencen i prisen for den gældende del af billetten.

 • Hvis der reserveres en højere serviceklasse end den, der oprindeligt blev ydet på den oprindelige billet, vi vil ikke bede om supplerende betaling fra dig.

 • Alle refunderinger vil blive udstedt vha. den metode, der blev brugt til den oprindelige betaling, og til den person, som købte billetten eller den yderligere tjeneste, inden for 30 dage efter den dag, hvor SAS blev forpligtet til at yde refunderingen.

 • I tilfælde af nægtet ombordstigning på grund af omstændigheder inden for vores kontrol og ikke kræves af sikkerhedsmæssige årsager er du, udover rettighederne anført ovenfor, berettiget til følgende kompensation, forudsat at SAS er dit betjenende flyselskab:

900 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 0-6 timer
1800 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 6-9 timer
2400 CAD i tilfælde af en forsinkelse på 9+ timer

Du vil være berettiget til ovenstående kompensation på det tidspunkt, hvor du informeres om, at du bliver nægtet ombordstigning.

Vi vil betale kompensationen, så hurtigt som det er praktisk muligt, men ikke senere end 48 timer efter nægtelsen af ombordstigning. Hvis kompensationen bliver betalt før ankomsten af den flyvning, der er reserveret som en del af de alternative rejsearrangementer, til destinationen, der er angivet på billetten, vil kompensationen være baseret på flyets forventede ankomsttid.

Hvis det ikke er muligt at betale kompensationen inden ombordstigning på flyet, der er reserveret som en del af de alternative rejsearrangementer, vil vi tilvejebringe skriftlig bekræftelse på kompensationens beløb, som skal betales. Hvis flyets ankomst til destinationen, der er angivet på den oprindelige billet, er efter det tidspunkt, hvor det var forventet at ankomme, da kompensationen blev betalt eller bekræftet skriftligt, og beløbet, der var blevet betalt eller bekræftet, ikke længere afspejler det beløb, der skal betales, vil vi justere kompensationsbeløbet.

24.5.5 Kompensation baseret på andre bestemmelser

Bemærk venligst, at du ikke er berettiget til at modtage kompensation, hvis du allerede er blevet betalt  for den samme hændelse under andre bestemmelser om passagerrettigheder.

24.5.6 Krav relateret til APPR

For at modtage den minimumskompensation, der er nævnt i APPR, skal du indsende en anmodning om kompensation til SAS før den første årsdag for den dag, hvor flyforsinkelsen eller flyaflysningen fandt sted. Vi vil, inden for 30 dage efter den dag vi modtager anmodningen, betale kompensationen eller give en forklaring for, hvorfor kompensationen ikke kan betales.

Hvis du er uenig i vores beslutning, kan du søge hjælp hos Den canadiske transportstyrelse.

24.6 Forsinkelse på jorden

Følgende gælder for alle passagerer, der oplever en forsinkelse på landjorden, uanset hvilken billettype de rejser på eller har købt.

24.6.1 Information
Når det bliver tydeligt, at flyet vil blive forsinket på landjorden, vil vi informere dig i overensstemmelse med 24.5.1.

24.6.2 Uopsættelig lægehjælp
Hvis du har brug for uopsættelig lægehjælp, mens flyet er forsinket på landjorden efter dørene til flyet er lukket før start, eller efter flyet er landet, vil vi facilitere adgang til lægehjælp.

24.6.3 Standarder for behandling
Hvis et fly er forsinket på landjorden, efter at dørene til flyet er lukket før start, eller efter flyet er landet, vil vi tilvejebringe følgende behandling uden beregning:

 • Hvis flyet er udstyret med toiletter, adgang til de toiletter, der fungerer.

 • Korrekt ventilation og nedkøling eller opvarmning af flyet.

 • Hvis det er muligt at kommunikere med personer uden for flyet, midlerne til at gøre dette.

 • Mad og drikke i rimeligt omfang, hvor der tages højde for forsinkelsens varighed, tidspunktet på dagen og lufthavnens beliggenhed.

24.6.4 Forsinkelse på landjorden (over 3 timer) i en lufthavn i Canada

Hvis et fly er forsinket på landjorden i en lufthavn i Canada, vil vi give passagerer mulighed for at gå fra borde 3 timer efter, at flyets døre er blevet lukket før start, og 3 timer efter, at flyet er landet, eller på et tidligere tidspunkt, hvis det er muligt. Denne mulighed for at gå fra borde vil imidlertid ikke blive givet, hvis det er sandsynligt, at start vil finde sted mindre end 3 timer og 45 minutter, efter at dørene til flyet er blevet lukket til start, eller efter at flyet er landet, og vi er i stand til fortsat at tilvejebringe standarderne for behandling nævnt ovenfor.
Hvis vi tillader afstigning, vil vi, hvis det er muligt, give passagerer med et handicap og deres støtteperson, ledsagerdyr eller følelsesmæssige støttedyr, hvis nogen, mulighed for at forlade flyet først.

Der vil ikke blive givet mulighed for at gå fra borde, hvis det ikke er muligt, herunder hvis det ikke er muligt af årsager relateret til sikkerhed eller til lufttrafik eller toldkontrol.

24.6.5 Omdirigering af passagerer
I tilfælde af at en passagerer omdirigeres i henhold til afsnit 24.5.2 og 24.5.3, vil passageren være berettiget til den normale tilladte bagage, der gælder for den servicetype, der oprindeligt blev købt.

Du anerkender, at i forbindelse med dine rejse er personoplysninger blevet givet til os til følgende formål: til at foretage en reservation, booking og/eller udstede en billet, kontakte dig med hensyn til check-in og anden information om din flyvning, til at hjælpe med immigrations- og indrejseprocedurer, toldinspektion, godkendelse af kreditkort og andre betalingskort, til at hjælpe med yderligere tjenester som for eksempel hotelreservationer og billeje, udviklingen og ydelsen af specialtjenester såsom særlige faciliteter for personer med nedsat mobilitet, specialmåltider og opfyldelse af andre særlige ønsker, som du måtte have som passager. Til disse formål giver du os tilladelse til at opbevare og bruge sådanne oplysninger og til at videresende dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, regeringsorganer, håndterings- og sikkerhedsmedarbejdere, andre luftfartsselskaber eller andre tredjeparter inden for eller uden for EU i forbindelse med levering af rejsetjenesterne og relaterede tjenester til dig. Såfremt det er i strid med gældende lovgivning, vil dine personoplysninger ikke blive anvendt til markedsføringsformål uden dit forudgående samtykke. SAS kan opbevare personoplysninger i op til 10 år for at håndtere eventuelle krav eller forpligtelser under gældende lov. Personoplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende lov, inklusive det generelle databeskyttelsesregulativ og SAS' Databeskyttelsespolitik (Integrity Policy).

Flyselskabets erstatningsansvar overfor passagerer og deres bagage

Denne informationsmeddelelse opsummerer, hvilke ansvarsregler der gælder for flyselskaber, som påkrævet af EU-lovgivningen og Montrealkonventionen 1999.

Kompensation i tilfælde af død eller skade

Der er ingen økonomiske begrænsninger med hensyn til personskade på passagerer eller død. Flyselskabet kan ikke anfægte krav om kompensation for erstatninger op til 128.821 SDR. Flyselskaber kan forsvare sig selv mod et krav, ved at bevise at det ikke handlede uagtsomt eller på anden måde var skyldig, hvis beløbet overstiger denne sum.

Forudbetalinger

Flyselskabet skal foretage en forudbetaling for at dække de umiddelbare økonomiske behov, hvis en passager dør eller skades, indenfor 15 dage fra identificeringen af personen, som har krav på kompensation. I tilfælde af død skal denne forudbetaling ikke være på mindre end 16.000 SDR’er

Forsinkelser af passagerer

Flyselskabet er ansvarlig for skade, hvis passagerer er forsinkede, medmindre det tog rimelige forholdsregler for at undgå skaden eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for forsinkelser af passagerer er begrænset til 5.346 SDR

Forsinkelser af bagage

Flyselskabet er ansvarlig for skade, hvis bagagen er forsinket, medmindre det tog rimelige forholdsregler for at undgå skaden eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for forsinkelser af bagage er begrænset til 1,288 SDR’er

Forsinkelse, tab eller skade på bagage

Flyselskabet er ansvarlig for destruktion, tab eller beskadigelse af bagage op til 1,288 SDR’er. Flyselskabet er ansvarlig for indchecket bagage, selvom om det ikke er deres fejl, medmindre bagagen var defekt. Flyselskabet er kun ansvarlig for ikke-indchecket bagage, hvis det var deres fejl.

Krav i forbindelse med tidsgrænser for forsinket, mistet eller beskadiget bagage

Rapportering af beskadiget/bortkommen bagage på din ankomstdestination udgør ikke et krav overfor SAS. Det er derfor nødvendigt at gøre krav direkte indenfor tidsgrænserne sat af Montrealkonventionen 1999.

 • Malplaceret bagage – skal indberettes i din ankomstlufthavn og derudover skal et dokumenteret krav sendes til SAS indenfor 21 dage fra den dato, hvor bagagen blev placeret til din afbenyttelse.

 • Beskadiget bagage – skal indberettes i din ankomstlufthavn og derudover skal et dokumenteret krav sendes til SAS indenfor 7 dage fra datoen for skaden.

Se også sektion 19 i befordringsbetingelserne.

Højere grænser for bagage

Under Montrealkonventionen 1999 er SAS’ erstatningsansvar overfor mistet, beskadiget eller forsinket bagage begrænset til 1.288 SDR. En passagerer kan få fordel af et højere erstatningsansvar for indchecket bagage ved at angive en værdierklæring for indchecket bagage og betale et gebyr på 60 euro eller tilsvarende i lokal valuta (plus moms for indenrigsflyvninger) per person/per one way flyvning. Betalingen af dette gebyr øger erstatningsansvaret for indchecket bagage til en grænse på 2.576 SDR. Værdierklæringsgebyret for hvert enkelt stykke indchecket bagage skal betales i afgangslufthavnen.

Kontraherende erstatningsansvar og faktiske flyselskaber

Hvis flyselskabet, der faktisk gennemfører flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende flyselskab, har passageren ret til at sende en klage eller gøre krav på erstatning mod enten det ene eller det andet. Hvis navnet eller koden på et flyselskab er vist på billetten, så er dette flyselskab det kontraherende flyselskab.

Tidsbegrænsning for handling

Ethvert sagsanlæg for at kræve erstatning skal foretages indenfor to år fra datoen for flyets ankomst eller fra datoen, på hvilken flyselskabet skulle være ankommet.

Grundlag for ovenstående information

Grundlaget for reglerne beskrevet ovenfor i Montrealkonventionen af 28. maj 1999, som er implementeret i EU ved forordning (EF) nr. 2097/97 (som ændret ved forordning 889/2002) og national lovgivning i medlemsstaterne.

1 SDR svarer ca. til 1,2 EUR.

Meddelelser

Flyselskabet vil give hver passager, hvis transport er reguleret af Montreal-konventionen, følgende meddelelse:
Information til internationale passagerer om flyselskabets ansvar

Passagerer på en rejse, der omfatter en endelig destination eller et stop i et andet land end afgangslandet, skal vide, at internationale traktater, der kendes som Montrealkonventionen eller dens forgænger Warszawakonventionen, inklusive dens tillæg, kan gælde for hele rejsen, inklusive enhver del deraf inden for et land. For sådanne passagerer vil traktaten, inklusive særlige befordringskontrakter omfattet af gældende tariffer, regulere og eventuelt begrænse flyselskabets ansvar med hensyn til passagerers død eller kvæstelse og for destruktion, tab eller beskadigelse af bagage og for forsinkelse af passagerer og bagage.

Vilkår og betingelser for mobiltjenester

Check-in-service er tilgængelig på SAS (SK)-opererede flyvninger, hvor SAS internet-check-in er tilgængelig.

Flyinformationsservice er tilgængelig på SAS (SK)-opererede flyvninger, hvor SAS internet-check-in er tilgængelig.

Servicen ydes via SMS og/eller e-mail. En forudsætning for at modtage og sende en SMS er en GSM- eller 3G mobiltelefon. Lokal tilgængelighed og restriktioner for operatører kan gælde.

Bemærk, at informationen fra SAS er gyldig på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes. Informationen er muligvis ikke længere gyldig, når meddelelsen læses. Visse begivenheder kommunikeres ikke som følge af lufthavnsprocesser. Det er SAS’ intention at levere den seneste relevante information hver gang. SAS giver ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, og påtager sig intet erstatningsansvar af nogen art for, at informationen heri vil være korrekt eller fuldstændig.

SAS kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for forsinkelser eller funktionalitetsproblemer med nogen intern eller ekstern infrastruktur, såsom operatørnetværk eller internet.
SAS’ forpligtelser vedrørende check-in- og flyinformationsservicer heri er udtrykkeligt begrænset til, hvad der leveres under disse vilkår og betingelser. SAS afviser ethvert og alle andre erstatningsansvar for check-in- og flyinformationsservicer og vil som en konsekvens heraf under ingen omstændigheder have erstatningsansvar for nogen udgift, omkostning, krav eller ethvert andet erstatningsansvar eller tab af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse med check-in- og flyinformationsservicer eller andet.

Transport fra lufthavn

Vi anbefaler på det kraftigste, at du sørger for, at der er god tid (minimum 90 minutter) mellem den planlagte ankomst og den sidste daglige afgang med det pågældende offentlige transportmiddel fra lufthavnen.

Der kan forekomme forsinkelser i flydriften, og forsinkelser skyldes ofte omstændigheder, som er force majeure for flyselskabet. I tilfælde af force majeure er flyselskabet ikke erstatningsansvarligt for evt. omkostninger, som du måtte erholde pga. en forsinket ankomst. Derfor er det en god ide at planlægge god tid mellem den planlagte ankomst og evt. transport fra lufthavnen med offentlige transportmidler.

Hvis SAS imidlertid skulle være ansvarlig for en forsinket ankomst på din destination (af anden årsag end force majeure), så skal du have planlagt minimum 90 minutter mellem ankomsten med fly og den sidste daglige afgang med det pågældende offentlige transportmiddel fra lufthavnen, inden SAS vil overveje at udbetale en evt. kompensation for den mistede transport (en sådan kompensation er altid begrænset til den reelle og dokumenterede udgift pga. ophørt offentlig transport).

Vilkår og betingelser for internetadgang ombord på sas-kortdistanceflyvninger
Internetadgang


SAS Wi-Fi er en trådløs internetforbindelse, som kun er tilgængelig ombord på SAS kortdistanceflyvninger. Hvis du vælger at bruge internetadgangen, skal du klikke på log-ind feltet for at gå ud af SAS-sitet og begynde at browse internettet. Brugen af internettet er baseret på denne kontrakt mellem dig og SAS Group. Brug ikke denne service, hvis du ikke accepterer alle de følgende vilkår og betingelser.

Begrænset brugsret

Reproduktion, kopiering, overførsel, uddeling eller opbevaring af dele af eller alt indholdet af dette site uden forudgående skriftlig tilladelse fra SAS Group er strengt forbudt.

Begrænsninger af brug

SAS Group forbeholder sig retten til via filtrering at blokere sites med et indhold, der anses for at være fornærmende, ulovligt eller pornografisk. Men SAS Group kan ikke garantere, at denne filtrering altid er fuldkommen.

Noget materiale er upassende for mindreårige eller kan anses for at være anstødeligt eller kritisabelt. Vis hensyn overfor dine medpassagerer, herunder mindreårige og deres rettigheder, når du bruger internetservicen ombord.

Denne service må ikke anvendes til noget ulovligt, upassende eller kriminelt formål eller aktivitet, herunder men ikke begrænset til hacking, spamming, introduktion af virusser og malware på internettet.

Du må ikke poste eller overføre information eller kommunikation, som udtrykkeligt eller underforstået er svigagtigt, racistisk, hadefuldt, chikanerende, obskønt, pornografisk eller på anden måde upassende som bestemt af SAS’ efter eget skøn, eller som overtræder enhver gældende lokal eller international lov, regel, bekendtgørelse og/eller forordning.
Du må ikke blande dig i andre personers brug eller nydelse af internettet eller denne service eller generere overdreven mængde (bestemt af os efter eget skøn) af internettrafik.
Indhold

SAS accepterer ikke noget ansvar for varer, serviceydelser, information, software eller andet materiale hentet, mens internettet blev brugt.

Du accepterer at evaluere og afholde alle risici forbundet med brugen af ethvert indhold overført via denne service, herunder pålideligheden af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af sådant indhold. SAS er ikke ansvarlig for noget indhold, og vil ikke på forhånd screene indhold overført af dig via denne service, men har retten til efter eget skøn at afvise eller flytte ethvert sådant indhold, som er tilgængeligt via denne service, inklusive men ikke begrænset til ethvert indhold, som overtræder disse vilkår og betingelser eller på anden måde er kritisabelt.

SAS Group kan bevare og oplyse indhold, hvis de ved lov er påkrævet at gøre sådan, eller i god tro mener at en sådan bevaring eller oplysning er rimelig og nødvendig for at overholde lovlige krav, håndhæve disse vilkår og betingelser eller besvare påstande om at et indhold overtræder tredjeparters rettigheder.

Begrænsning af ansvar og erstatning

SAS Group fremsætter ingen erklæringer om anvendeligheden, rigtigheden eller fuldstændigheden af den information, der er offentliggjort af ethvert site, som du besøger eller bruger til noget formål. Alle dokumenter, information og relateret grafik leveres "RET BESET" uden garanti af nogen art. SAS Group fraskriver sig hermed ansvaret for alle garantier med hensyn til denne information inklusive alle underforståede garantier.

Links til tredjeparters sites

Hyperlinks fra SAS-sites fører til andre serviceudbyderes sites. Disse sites er ikke kontrolleret af SAS Group og SAS Group er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for indholdet af et site, der er linket til eller ethvert link, der findes på et site, der er linket til eller nogen ændringer eller opdateringer af sådanne sites. SAS Group er ikke ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission modtaget fra nogen af de linkede sites. SAS Group leverer kun disse links til brugere som en bekvemmelighed, og inklusionen af ethvert link betyder ikke SAS Group’s godkendelse af sitet eller af serviceudbyderen, som leverer et sådant site.

Ændringer, fejl og forstyrrelser

SAS Group garanterer ikke at funktionerne på de sites, du besøger, ikke vil blive afbrudt eller vil være fejlfri, at fejl vil blive rettet eller at disse sites eller servere, som gør dem tilgængelige, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. SAS Group har ingen kontrol over de sites, du besøger på internettet, og påtager sig intet ansvar for et strømsvigt, vejrfænomen, ”tail blockage” eller lignende begivenheder, der påvirker denne service, som er udenfor vores kontrol.

SAS påtager sig ikke noget ansvar for fejl af dit udstyr eller hvis servicen ikke fungerer på dit udstyr. Servicen leveres ”som beset” og ”som tilgængelig”, og SAS garanterer ikke, at servicen fungerer uforstyrret eller fejlfrit, SAS garanterer heller ikke en minimums upload- og downloadhastighed. SAS er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældig, følgeskade eller anden skade, der opstår som resultat af brugen af servicen eller manglende evne til at bruge servicen.

SAS Wi-Fi aktiveres, ligeså snart maskinen forlader gaten eller senest ved takeoff (afhængig af lokale forskrifter) og deaktiveres når flyet lander. Nogle områder vil ikke være fuldt dækket under dele af flyvningen i den første udrulningsfase af Wi-Fi. Kendte serviceafbrydelser findes på flyvninger over Nordsøen, til og fra Storbritannien og flyvninger over Biscayabugten samt på flyvninger til Svalbard og De Kanariske øer. Wi-Fi vil være tilgængeligt under størstedelen af disse flyvninger.

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder er SAS Group på nogen måde ansvarlig for en speciel, indirekte eller følgeskade eller skader som resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om det gælder en kontraktaftale, uagtsomhed eller andre skadelige handlinger, der opstår fra eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af servicen, dokumenter, levering af eller mangel på levering af passende serviceydelser eller information tilgængelig fra sitet, der besøges af brugeren.

Du accepterer at friholde SAS for alle krav, erstatningsansvar, skader, omkostninger og udgifter, inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatsalærer, der opstår på grund af eller i forbindelse med enhver og al brug af din konto, inklusive ethvert indhold overført via denne service, din brug af servicen, din krænkelse af disse vilkår og betingelser og din krænkelse af en anden persons rettigheder.

Ejendomsrettigheder

Alt indhold beskyttet af ophavsret, som deles via denne service er også omfattet af tredjeparts-indholdsleverandørers eller SAS’ ophavsret, som relevant. SAS og/eller sådanne tredjeparts-indholdsleverandører ejer alle rettigheder, adkomst og interesse af sådant indhold, og du må ikke kopiere, omdele, overføre eller offentliggøre dette i nogen form, herunder trykt, elektronisk, digitalt, lyd eller på anden måde, eller ændre alt eller en del af et sådant indhold uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten.

Varemærker

Alle SAS Group symboler eller tilsvarende tegn omtalt heri er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SAS Group.

Regulerende lov

Disse vilkår og betingelser vedrørende internetadgang ombord på SAS kortdistanceflyvninger er underlagt svensk lov, og alle tvister skal afgøres af retten i Sverige.

Personoplysninger

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for internetadgang ombord på SAS kortdistanceflyvninger giver du os tilladelse til at behandle dine personlige data (f.eks. navn, EuroBonus medlemskabsnummer, e-mailadresse og din enheds MAC-adresse), som du har indsendt til os eller til serviceudbyderen, Viasat Inc, 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009-1699, med det formål at levere dig denne WiFi-service. De personlige data med undtagelse af MAC-adresserne vil blive bibeholdt under flyvningen. MAC-adresser vil blive bibeholdt af Viasat Inc i to år efter at de er blevet indsamlet for at forbedre brugeroplevelsen og overholde obligatorisk lovgivning.

Dit privatliv er vigtigt og det betyder noget for os. Vi vil behandle dine personlige data med den yderste respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Din MAC-adresse vil aldrig blive brugt af SAS eller nogen tredjeparter med henblik på markedsføring.
Det retsgrundlag, hvorpå dine personoplysninger behandles, er EU-forordning nr. 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse), artikel 6, stk. 1, litra (a) (samtykke) og artikel 6, stk. 1, litra (b) (nødvendig for opfyldelse af en kontrakt).

Om nødvendigt kan vi overføre dine personlige data samlet eller delvist til databehandlere, som behandler personlige data på vegne af SAS, som en del af behandlingsaktiviteterne for at opfylde formålene beskrevet ovenfor. Dette kan omfatte databehandlere, som befinder sig uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde foretages overførslen under de passende sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet i GDPR artikel 46, som inkluderer gældende standardkontraktbestemmelser for databeskyttelse anvendt af EU-Kommissionen.
SAS er den dataansvarlige, som alene eller sammen med andre fastlægger formålet og metoderne for behandling af dine personlige data. SAS er den juridiske enhed, der er ansvarlig for personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR.

Som dataregistreret har du ret til at:

 • Få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig;

 • Rette, opdatere eller slette personoplysninger, som er forkerte eller ufuldstændige;

 • Begrænse vores behandling af dine personoplysninger;

 • Skal glemmes. Retten til at blive glemt betyder, at du kan bede os om i videst muligt omfang at slette alle de personoplysninger, vi har indsamlet om dig;

 • Modtage en kopi af de personoplysninger, der vedrører dig, og information vedr. vores behandling af dine personoplysninger i et almindeligt dataformat, og til at overføre personoplysningerne (eller hvor det er teknisk muligt at lade overføre) til en anden dataansvarlig; og

 • Indsende en klage til databeskyttelsesmyndighederne inden for din jurisdiktion.

SAS har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der hjælper SAS med at sikre, at dine personlige data behandles korrekt. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med spørgsmål eller anmodninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, herunder hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage, via e-mail på dataprotectionofficer@sas.se, eller med almindeligt brev til:

Databeskyttelsesansvarlig
Scandinavian Airlines System
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sverige