søg

FORSLAG

  • loader Der er ikke mere indhold at vise

Befordringsbetingelser

PRÆAMBEL

Disse befordringsbetingelser regulerer forholdet mellem dig som passager og os som luftfartsselskabet med hensyn til din transport på et fly, der betjenes af os, eller i medfør af en billet hvorpå vores designatorkode for flyselskab vises for den flyvning eller strækning. Dine rettigheder og pligter over for os og omvendt i dette anliggende er beskrevet i befordringsbetingelserne. Vi anbefaler, at du læser befordringsbetingelserne grundigt, da de blandt andet beskriver forskellige begrænsninger, som påvirker dig, for eksempel vedrørende vores begrænsning af erstatningsansvar over for dig i tilfælde af skade eller forsinkelse, der påvirker dig og/eller din bagage. Hvis vores begrænsninger for erstatningsansvar ikke er tilfredsstillende i forhold til dine behov, anbefaler vi, at du tegner en personlig rejseforsikring.

Disse befordringsbetingelser kan ændres uden forudgående varsel. Den version, der til enhver tid er i kraft, er den senest offentliggjorte, og denne kan til enhver tid hentes fra vores websted www.flysas.com.

Gyldig fra december 2018

Vi ønsker dig en behagelig flyvning.

 

BEFORDRINGSBETINGELSER FOR PASSAGERER OG BAGAGE

 

PARAGRAF 1: DEFINITIONER

Når du læser disse betingelser, så bemærk venligst, at:

“SAS”, “vi”, “vores” “os selv” og “os”

betyder Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige, et konsortium, der blev etableret under lovene i Danmark, Norge og Sverige og har sit registrerede hovedkontor i Solna, Sverige. Se Paragraf 2 for adresser.

“Passager”, “du”, “din” og “dig selv”

betyder en person, undtagen medlemmer af mandskabet, som transporteres eller skal transporteres i et fly i medfør af en billet.

“Administrationsgebyrer”

betyder gebyrer, der, hvor relevant, pålægges passageren af luftfartsselskabet og/eller dets autoriserede agent, f.eks. men ikke begrænset til i forbindelse med ændring (“ændringsgebyrer”), genudstedelse (“genudstedelsesgebyrer”) eller refundering (“refunderingsgebyrer”) af en billet. Ved at acceptere disse befordringsbetingelser, accepterer du også de aktuelle administrationsgebyrer.

“Aftalte stoppesteder”

betyder de steder, undtagen afgangsstedet og destinationsstedet, der er anført på billetten eller vist i vores flyveplaner som planlagte stoppesteder på din rute.

“Lufttransport” og “flyrejse”

betyder transport af en passager og dennes bagage på et fly.

“Designatorkode for flyselskab”

betyder de to tegn eller tre bogstaver, som identificerer bestemte flyselskaber, og som vises på billetten. Designatorkoden for SAS er f.eks. SK.

“Paragraf”

betyder en paragraf i disse generelle befordringsbetingelser.

“Autoriseret agent”

betyder et individ eller en juridisk enhed, der er autoriseret af luftfartsselskabet til at repræsentere luftfartsselskabet vedrørende salg af flybilletter for dets tjenesteydelser eller for et andet luftfartsselskabs tjenesteydelser, hvis pågældende bureau er således autoriseret.

“Bagage”

betyder både din indcheckede og ikke-indcheckede bagage, medmindre andet er angivet.

“Bagagekvittering”

betyder den del af identifikationsformularen, der er udstedt af luftfartsselskabet til passageren i forbindelse med transporten af indchecket bagage.

“Bagagemærke”

betyder den del af identifikationsblanketten, der er fastgjort til den indcheckede bagage.

“Flyselskab”

betyder SAS og/eller et andet luftfartsselskab, for hvem designatorkoden for flyselskab vises på billetten eller en samlet billet.

“Tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet”

betyder tillægsgebyrer og afgifter, som er tillægsgebyrer og afgifter pålagt af luftfartsselskabet, såsom brændstoftillæg, international/indenrigsgebyr tillægsgebyr for sikkerhedskontrol, serviceafgifter osv.

“Charteraftale”

betyder aftalen, hvor en anden part (for eksempel en rejsearrangør) har indgået kontrakt med passageren og overlader det til luftfartsselskabet at udføre hele eller dele af lufttransporten i forbindelse med pakkerejser og pakkeferier, inklusive under EU's pakkerejsedirektiv. Det ”kontraherende luftfartsselskab” er i denne henseende charter- eller rejsearrangøren, der som bemyndiget entitet indgår i en charterkontrakt.

“Indchecket bagage”

betyder bagage, som luftfartsselskabet har taget i varetægt, og for hvilket en identifikationsblanket er blevet udstedt.

“Check-in tidsfrister (CID)”

betyder den tidsgrænse for den specifikke lufthavn, som er angivet af flyselskabet, inden for hvilken du skal gennemføre check-in-formaliteterne og – hvis relevant – modtage dit boardingkort.

“Codeshare”

betyder ét luftfartsselskabs betjening af flyvninger, for hvilke sæder tilbydes af et andet luftfartsselskab, der bruger sin egen designatorkode for flyselskab alene eller sammen med det betjenende luftfartsselskabs designatorkode for flyselskab.

“Samlet billet”

betyder en billet, der er udstedt til dig i forbindelse med en anden billet, som tilsammen udgør en enkelt transportkontrakt.

“Beredskabsplan”

for langvarige forsinkelser på jorden betyder den beredskabsplan, som luftfartsselskabet tager i brug i tilfælde af en væsentlig forsinkelse af flyet på jorden i en lufthavn inden for amerikansk territorium, som beskrevet af det amerikanske transportministerium.

“Konvention” betyder, afhængigt af sammenhæng:

(a) konventionen for indførelse af visse ensartede regler i Warszawa den 12. oktober 1929; (b) Haag-protokollen af 28. september 1955, som ændrede Warszawa-konventionen; (c) den supplerende Guadalajara-konvention af 18. september 1961; (d) Montreal-protokollerne 1, 2 og 4 (1975), som ændrede Warszawa-konventionen; (e) en kombination af de førnævnte konventioner og protokoller; (f) konventionen for indførelse af visse ensartede regler for international lufttransport, underskrevet i Montreal den 28. maj 1999.

“Kupon”

betyder en flykupon på papir eller en elektronisk kupon, som hver især bærer navnet på passageren, som skal foretage den flyvning, der er identificeret på kuponen.

“Skade”

omfatter dødsfald eller kvæstelser for en passager, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, som opstår som følge af eller i forbindelse med transport eller andre medfølgende tjenester, som udføres af os.

“dage”

betyder kalenderdage, inklusive alle ugens syv dage, forudsat at med henblik på underretning dagen, hvor meddelelsen sendes, ikke vil blive talt med; og ydermere forudsat at med henblik på at afgøre varigheden af en billets gyldighed vil dagen, hvor billetten udstedes, eller flyvningen begynder, ikke blive talt med.

“Elektrisk kupon”

betyder en elektronisk flykupon eller andet værdidokument, der opbevares i vores database.

“Elektronisk billet”

betyder den billet, der er gemt af luftfartsselskabet eller på dets anmodning af et computerstyret reservationssystem, og som er godtgjort af rejsememoet (også kaldet rejseplan og kvittering), den elektroniske flykupon eller et andet dokument, der har samme værdi, og som er udstedt af luftfartsselskabet i dets navn.

“Ekstraordinære omstændigheder”

betyder situationer, hvor en begivenhed ikke kunne undgås, selv hvis alle rimelige forholdsregler blev taget. Sådanne omstændigheder kan især forekomme i tilfælde af politisk uro, meteorologiske forhold, der ikke er kompatible med driften af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uventede problemer med hensyn til flysikkerhed, strejker der påvirker driften af et betjenende luftfartsselskab, eller hvor virkningen af en beslutning vedr. lufttrafikkontrol i forbindelse med et bestemt fly på en bestemt dag giver anledning til en lang forsinkelse eller aflysning af én eller flere flyvninger med det fly.

“Priser”

betyder de priser, gebyrer, afgifter og rejseomkostninger, der opkræves fra passageren for en angiven reservationsklasse, for givne ruter og hvor relevant flyvninger og datoer og de tilsvarende prisbetingelser.

“Flykupon”

betyder den del af billetten, hvorpå der står “gyldig til afrejse” (på engelsk: “good for passage”), eller, hvis det er en elektronisk billet, den elektroniske kupon, og som angiver netop de steder hvorimellem du er berettiget til at blive befordret.

“Force majeure”

betyder ekstremt usædvanlige og totalt uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne undgås, selv hvis omhyggelig omhu blev udvist.

“Generelle befordringsbetingelser”

betyder generelle befordringsbetingelser.

“IATA”

betyder International Air Transport Association.

“Identifikationsblanket”

betyder et mærkat, der er udstedt af luftfartsselskabet udelukkende med det formål at identificere indchecket bagage.

“Rejseplan/kvittering”

se rejsememo.

“Tillægsgebyrer der ikke er pålagt af luftfartsselskabet”

betyder tillægsgebyrer og afgifter pålagt af andre end luftfartsselskabet, typisk offentlige myndigheder eller lufthavne. Sådanne afgifter og tillægsgebyrer kan være lufthavnstold, passagertillæg osv.

“Underretning om kontraktvilkår inkorporeret via reference”

betyder de erklæringer, der er indeholdt i eller leveret med din billet eller rejseplan/kvittering og identificeret som sådan, og som inkorporerer disse befordringsbetingelser og underretninger som reference.

“Passagerkupon” eller “passagerkvittering”

betyder den del af billetten, som er udstedt af os eller på vegne af os, som er således mærket, og som ultimativt skal bibeholdes af dig.

“Passager med nedsat mobilitet” (Passenger with Reduced Mobility, PRM)

betyder en person, hvis mobilitet under brug af transport er nedsat som følge at et fysisk handicap (sansemæssigt eller bevægelighed, permanent eller midlertidigt), mentalt handicap eller svækkelse eller en anden form for svækkelse eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning til vedkommendes særlige behov af tjenesteydelsen, som stilles til rådighed for alle passagerer.

“Begyndelsessted”

betyder afgangsstedet som vist på billetten.

“Regulativ (EF) 261/2004”

betyder Europa-Parlamentets og Europarådets regulativ (EF) 261/2004 af 11. februar 2004, som fastsætter fælles regler vedrørende kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af nægtet ombordstigning og aflysning eller lange forsinkelse af flyvninger.

“Reservation”

betyder en passagerers anmodning om flytransport, som er registreret af luftfartsselskabet eller dets autoriserede agent.

“Tidsplan eller tidsplansindikatorer”

betyder den liste over afgangs- og ankomsttider for flyvningerne, som vises i de vejledende tidsplaner, som offentliggøres af luftfartsselskabet eller under dets myndighed og offentliggøres på elektronisk vis.

“SDR”

betyder en Special Drawing Right (særlig trækningsret), hvilket er den sammensatte valutaenhed, der er den officielle vekselenhed for den Internationale Valutafond. Information om den aktuelle SDR-kurs kan findes på internettet eller i banker.

“Mellemlanding”

betyder et planlagt stop på din rejse på et punkt mellem afgangsstedet og destinationsstedet i en periode på mindst 24 timer.

“Takst”

betyder et flyselskabs offentliggjorte priser, gebyrer og/eller relaterede befordringsbetingelser som anmeldt, hvor dette er påkrævet, til de relevante myndigheder.

“Afgifter”

betyder afgifter, skatter og gebyrer pålagt af regeringer, lufthavne eller andre myndigheder.

“Billet”

betyder enten det dokument der kaldes “passagerbillet og bagagekvittering” eller den elektroniske billet, i hvert tilfælde udstedt af os eller på vores vegne, og omfatter underretning om kontraktvilkår inkorporeret via reference, andre meddelelser og kuponer.

“Rejsememo” (eller rejseplan eller kvittering)
betyder ét eller flere dokumenter, som luftfartsselskabet udsteder til passageren, og som bekræfter udstedelsen af en elektronisk billet med navnet på passageren, information om flyvningen og andre meddelelser til passageren.

“Ikke-indchecket bagage”

betyder enhver del af din bagage ud over indchecket bagage.

“Site”

betyder SAS sites, inklusive sas.se, sas.no, sas.dk, flysas.com.

PARAGRAF 2: SAS NAVN OG ADRESSE


Vores navn kan være forkortet til vores designatorkode for flyselskab eller noget andet på billetten. SAS' adresse anses for at være hos enhver af selskabets primære forretningssteder i Danmark eller Norge eller Sverige.

Danmark:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Danmark

Norge:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Henrik Ibsens Vei, Teknisk Base, 2. Etasje 2060 Gardermoen, Norge

Sverige:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SE 195 87 Stockholm, Sverige

PARAGRAF 3: ANVENDELIGHED


3.1 GENERELT


Undtagen som beskrevet i punkt 3.2, 3.5, 3.6 og 4.1.2, gælder vores befordringsbetingelser kun på flyvninger eller strækninger, der betjenes af os og/eller, hvor vores navn eller designatorkode for flyselskab er angivet i billettens felt for luftfartsselskab for den flyvning eller flyvningsstrækning.

Din rejse er underlagt de regler, der var i kraft på datoen, hvor du købte din billet, dog med det forbehold, at SAS forbeholder sig retten til at anvende regler, der er i kraft på datoen for din rejse, hvor dette med rimelighed er nødvendigt for operationel effektivitet, og hvor regelændringen ikke har en væsentlig negativ påvirkning for dig.

Regulativ (EF) 261/2004 gælder muligvis ikke uden for Europa. Hvis du rejser uden for Europe på flyvninger, der ikke betjenes af os, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke er berettiget til assistance fra SAS eller det betjenende flyselskab i situationer, hvor din flyvning aflyses eller forsinkes, eller du nægtes ombordstigning eller bliver nedgraderet. I disse situationer vil dine rettigheder styres af den lokale lov, som gælder for den pågældende flyvning.

3.2 CHARTERDRIFT

Hvis flytransport udføres i medfør af en charteraftale, gælder disse befordringsbetingelser kun i det omfang, de er inkorporeret via reference eller på anden vis i charteraftalen eller billetten.

3.3 CODESHARE

På nogle tjenester har vi codesharearrangementer med andre luftfartsselskaber. Det betyder, at selv hvis du har en reservation hos os og har en billet, hvor vores navn eller designatorkode for flyselskab (SK) er angivet som luftfartsselskabet, kan et andet luftfartsselskab betjene flyet. Hvis sådanne arrangementer er gældende, vil vi eller vores autoriserede agenter informere dig om, hvilket luftfartsselskab der betjener flyet, på det tidspunkt hvor du foretager en reservation. Din kontraktpart er det markedsførende luftfartsselskab, dvs. luftfartsselskabet hvis designatorkode for flyselskab vises på flykuponen eller rutesedlen ved siden af flynummeret. Uagtet det overstående skal i tilfælde af codeshare alle krav vedrørende kompensation og assistance i tilfælde af nægtet ombordstigning, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering baseret på regulativ (EF) 261/2004 indsendes til det betjenende luftfartsselskab. Andre krav med hensyn til skader for beviste tab og omkostninger skal indsendes til enten det betjenende eller det markedsførende luftfartsselskab.

Ydermere med hensyn til codeshareflyvninger betjent af et andet luftfartsselskab, som afgår fra eller ankommer til en lufthavn i USA, vil det betjenende luftfartsselskabs beredskabsplanen for forsinkelser på jorden være gældende. Detaljeret information med hensyn til disse beredskabsplaner kan indhentes fra de betjenende luftfartsselskabers site.

3.4 INFORMATION OM IDENTITETEN AF DE BETJENENDE LUFTFARTSSELSKABER

Vi forstår, hvor vigtigt det er for dig at kende det luftfartsselskab, du faktisk flyver med, og vi oplyser derfor identiteten af det betjenende luftfartsselskab, som du flyver med, på reservationstidspunktet. Du bliver også øjeblikkeligt informeret, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

Indirekte salgskanaler såsom rejsebureauer eller internetleverandører, som vi ikke har indflydelse over, skal også i følge paragraf 11 af regulativ (EF) nr. 2111/2005 systematisk informere dig på reservationstidspunktet om det betjenende luftfartsselskab og/eller kontakte passageren, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

3.5 TILSIDESÆTTENDE LOV

Disse befordringsbetingelser er gældende, medmindre de er i uoverensstemmelse med gældende lov, som ikke kan tilsidesættes gennem en aftale mellem parterne, i hvilket tilfælde sådanne love vil finde anvendelse.

Hvis en forordning i disse befordringsbetingelser er ugyldig under en gældende lov, vil de andre forordninger ikke desto mindre forblive gyldige.

3.6 BETINGELSER TILSIDESÆTTER BESTEMMELSER

Undtagen som beskrevet i disse befordringsbetingelser vil disse befordringsbetingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse befordringsbetingelser og andre bestemmelser, som vi måtte have i forbindelse med bestemte emner, være gældende.

3.7 PERSONOPLYSNINGER

Du anerkender, at i forbindelse med dine rejse er personoplysninger blevet givet til os til følgende formål: til at foretage en reservation, booking og/eller udstede en billet, kontakte dig med hensyn til check-in og anden information om din flyvning, til at hjælpe med immigrations- og indrejseprocedurer, toldinspektion, godkendelse af kreditkort og andre betalingskort, til at hjælpe med yderligere tjenester som for eksempel hotelreservationer og billeje, udviklingen og ydelsen af specialtjenester såsom særlige faciliteter for personer med nedsat mobilitet, specialmåltider og opfyldelse af andre særlige ønsker, som du måtte have som passager. Til disse formål giver du os tilladelse til at opbevare og bruge sådanne oplysninger og til at videresende dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, regeringsorganer, håndterings- og sikkerhedsmedarbejdere, andre luftfartsselskaber eller andre tredjeparter inden for eller uden for EU i forbindelse med levering af rejsetjenesterne og relaterede tjenester til dig. Såfremt det er i strid med gældende lovgivning, vil dine personoplysninger ikke blive anvendt til markedsføringsformål uden dit forudgående samtykke. SAS kan opbevare personoplysninger i op til 10 år for at håndtere eventuelle krav eller forpligtelser under gældende lov. Personoplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende lov, inklusive det generelle databeskyttelsesregulativ og SAS' Databeskyttelsespolitik (Integrity Policy).

På nogle tjenester har vi codesharearrangementer med andre luftfartsselskaber. Det betyder, at selv hvis du har en reservation hos os og har en billet, hvor vores navn eller designatorkode for flyselskab (SK) er angivet som luftfartsselskabet, kan et andet luftfartsselskab betjene flyet. Hvis sådanne arrangementer er gældende, vil vi eller vores autoriserede agenter informere dig om, hvilket luftfartsselskab der betjener flyet, på det tidspunkt hvor du foretager en reservation. Din kontraktpart er det markedsførende luftfartsselskab, dvs. luftfartsselskabet hvis designatorkode for flyselskab vises på flykuponen eller rutesedlen ved siden af flynummeret. Uagtet det overstående skal i tilfælde af codeshare alle krav vedrørende kompensation og assistance i tilfælde af nægtet ombordstigning, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering baseret på regulativ (EF) 261/2004 indsendes til det betjenende luftfartsselskab. Andre krav med hensyn til skader for beviste tab og omkostninger skal indsendes til enten det betjenende eller det markedsførende luftfartsselskab.

Ydermere med hensyn til codeshareflyvninger betjent af et andet luftfartsselskab, som afgår fra eller ankommer til en lufthavn i USA, vil det betjenende luftfartsselskabs beredskabsplanen for forsinkelser på jorden være gældende. Detaljeret information med hensyn til disse beredskabsplaner kan indhentes fra de betjenende luftfartsselskabers site.

3.4 INFORMATION OM IDENTITETEN AF DE BETJENENDE LUFTFARTSSELSKABER

Vi forstår, hvor vigtigt det er for dig at kende det luftfartsselskab, du faktisk flyver med, og vi oplyser derfor identiteten af det betjenende luftfartsselskab, som du flyver med, på reservationstidspunktet. Du bliver også øjeblikkeligt informeret, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

Indirekte salgskanaler såsom rejsebureauer eller internetleverandører, som vi ikke har indflydelse over, skal også i følge paragraf 11 af regulativ (EF) nr. 2111/2005 systematisk informere dig på reservationstidspunktet om det betjenende luftfartsselskab og/eller kontakte passageren, hvis det betjenende luftfartsselskab ændres.

3.5 TILSIDESÆTTENDE LOV

Disse befordringsbetingelser er gældende, medmindre de er i uoverensstemmelse med gældende lov, som ikke kan tilsidesættes gennem en aftale mellem parterne, i hvilket tilfælde sådanne love vil finde anvendelse.

Hvis en forordning i disse befordringsbetingelser er ugyldig under en gældende lov, vil de andre forordninger ikke desto mindre forblive gyldige.

3.6 BETINGELSER TILSIDESÆTTER BESTEMMELSER

Undtagen som beskrevet i disse befordringsbetingelser vil disse befordringsbetingelser i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse befordringsbetingelser og andre bestemmelser, som vi måtte have i forbindelse med bestemte emner, være gældende.

3.7 PERSONOPLYSNINGER

Du anerkender, at i forbindelse med dine rejse er personoplysninger blevet givet til os til følgende formål: til at foretage en reservation, booking og/eller udstede en billet, kontakte dig med hensyn til check-in og anden information om din flyvning, til at hjælpe med immigrations- og indrejseprocedurer, toldinspektion, godkendelse af kreditkort og andre betalingskort, til at hjælpe med yderligere tjenester som for eksempel hotelreservationer og billeje, udviklingen og ydelsen af specialtjenester såsom særlige faciliteter for personer med nedsat mobilitet, specialmåltider og opfyldelse af andre særlige ønsker, som du måtte have som passager. Til disse formål giver du os tilladelse til at opbevare og bruge sådanne oplysninger og til at videresende dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, regeringsorganer, håndterings- og sikkerhedsmedarbejdere, andre luftfartsselskaber eller andre tredjeparter inden for eller uden for EU i forbindelse med levering af rejsetjenesterne og relaterede tjenester til dig. Såfremt det er i strid med gældende lovgivning, vil dine personoplysninger ikke blive anvendt til markedsføringsformål uden dit forudgående samtykke. SAS kan opbevare personoplysninger i op til 10 år for at håndtere eventuelle krav eller forpligtelser under gældende lov. Personoplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende lov, inklusive det generelle databeskyttelsesregulativ og SAS' Databeskyttelsespolitik (Integrity Policy).

PARAGRAF 4: BILLETTER

4.1 GENERELLE FORORDNINGER

4.1.1 Billetten er endegyldigt bevis for transportkontrakt mellem os og passageren, der er navngivet i billetten. Vi vil kun yde flytransport til passageren, der er navngivet i billetten, og du skal muligvis fremvise passende identifikation.

4.1.2 En billet kan overføres i sin helhed (men ikke delvist), forudsat;

– at du kontakter os med en anmodning om overførsel af din billet mindst 24 timer før den planlagte afgangstid, der er vist på billettens første flykupon,

– at vi er det betjenende luftfartsselskab for alle flyvningerne eller strækningerne på billetten, og

– at den person, som billetten skal overføres til, opfylder og overholder alle de betingelser, der gælder for den originale billet.

Når du overdrager din billet til os, vil vi udstede en ny billet i navnet på den person, til hvem billetten skal overføres. Den nye billet vil være genstand for samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for den udskiftede billet. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overførslen af billetten. For at undgå tvivl betragtes en navneændring som en overførsel af en billet, selv hvis det er dig, der ændrer dit eget navn, eftersom en navneændring betyder, at vi skal udstede en ny billet.

Undtagen som nævnt herover, kan en billet ikke overføres.

4.1.3 Nogle billetter sælges til rabatpriser, hvilke kan være helt eller delvist ikke-refunderbare. Hvis en billet er ikke-refunderbar, vil tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet heller ikke være refunderbare, mens tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, altid vil være refunderbare. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dine behov. Du kan også ønske at sikre, at du har en passende forsikring til at dække tilfælde, hvor du bliver nødt til at afbestille din billet.

4.1.4 (a) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forhindret i at rejse som følge af force majeure, vil vi, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, efter eget skøn enten foretage en refundering inden for rimelig tid eller forsyne dig med kredit svarende til den ikke-refunderbare del af prisen for fremtidig rejse med os, i begge tilfælde underlagt opkrævningen af et administrationsgebyr.

(b) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forsinket til din planlagte flyvning som følge af force majeure, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, vil vi transportere dig ved førstkomne lejlighed på en anden af vores planlagte flyvninger, hvor der er ledig plads, uden yderligere gebyr.

4.1.5 Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende flyselskabs ejendom.

4.2 KRAV TIL BILLET

Undtagen i tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser en gyldig billet, der omfatter flykuponen for den pågældende flyvning og alle andre ubrugte flykuponer og passagerkuponen. Ydermere vil du ikke være berettiget til at blive transporteret, hvis den fremviste billet er beskadiget, eller hvis den er blevet ændret på anden vis end af os eller vores autoriserede agent. I tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser korrekt identifikation, og en gyldig elektronisk billet er blevet behørigt udstedt i dit navn.

4.3 TAB AF BILLET

4.3.1 (a) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet (eller en del af den) som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, vil vi, hvis vi har udstedt pågældende billet, på din anmodning erstatte en sådan billet (eller del af den) ved at udstede en ny billet, forudsat at der på tidspunktet er dokumenterbart bevis for, at en gyldig billet blev retmæssigt udstedt for de pågældende flyvninger. Du vil være ansvarlig for at kompensere os for eventuelle nødvendige og rimelige omkostninger og tab op til værdien af den oprindelige billet, som vi eller et andet luftfartsselskab pådrager os for misbrug af den oprindelige billet. Vi vil ikke kræve godtgørelse fra dig for eventuelle tab, som resulterer fra vores egen forsømmelse. Vi vil opkræve et administrationsgebyr for denne tjeneste, medmindre tabet eller beskadigelsen skete som følge af forsømmelse fra vores eller fra en af vores autoriserede agenters side.

(b) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet, der er fuldt refunderbar, kan vi kræve, at du betaler den fulde pris for en ny billet, som vil blive refunderet hvis og når vi er forvisset om, at den mistede eller beskadigede billet ikke er blevet brugt før udløbet af dens gyldighed. Hvis du finder den oprindelige billet før udløbet af dens gyldighed og overgiver den til os, vil den forudgående refundering blive behandlet til den tid.

4.3.2 En billet er værdifuld, og du bør tage passende forholdsregler for at beskytte den og sikre, at den ikke mistes eller bliver stjålet.
 

4.4 GYLDIGHEDSPERIODE

4.4.1 Undtagen som ellers beskrevet på billetten, i disse befordringsbetingelser, eller i gældende takster (som kan begrænse en billets gyldighed, i hvilket tilfælde begrænsningen vil være vist på billetten) er en billet gyldig i:

(a) ét år fra udstedelsesdatoen; eller

(b) forudsat den første rejse finder sted inden for ét år fra udstedelsesdatoen, ét år fra datoen for første rejse i billetten.

4.4.2 Hvis du efter at have begyndt din rejse bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden som følge af sygdom, kan din billets gyldighedsperiode kun blive forlænget i henhold til de prisregler, der gælder for din billet.

4.4.3 I tilfælde af at en passager dør undervejs, kan billetter tilhørende personer, som ledsager passageren, blive ændret ved at frafalde minimumsopholdet eller forlænge gyldigheden. En sådan ændring vil blive foretaget ved modtagelse af en gyldig dødsattest, og en sådan forlængelse af gyldighed vil ikke være for en periode længere end 45 dage fra datoen for dødsfaldet.

4.5 RÆKKEFØLGE OG BRUG AF KUPONER

4.5.1 En billet udgør én eller flere flykuponer. Hver flykupon udstedes for præcis én strækning. For eksempel: en flybillet fra Stockholm til New York og retur med strækningerne fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm udgør fire flykuponer eller én billet. På samme måde udgør en flyvning fra Stockholm – København, København – Stockholm to flykuponer, uanset om der er en mellemlanding i København. Billetten, du har købt, er kun gyldig for transportrækkefølgen, der er angivet herpå. Beløbet, du har betalt, er baseret på vores priser og særligt udregnet baseret på rejsedatoerne og -rækkefølgen, du har valgt. Derfor gælder den udregnede pris kun for transportrækkefølgen angivet på billetten. Dette udgør en grundlæggende del af vores kontrakt med dig. På grund af markedssituationen kan priser, der består af flere flykuponer, være mindre dyre end de respektive individuelle flystrækninger. For at forhindre disse billige priser i at blive misbrugt har vi valgt at gøre det til en befordringsbetingelse, at strækningerne skal flyves i den transportrækkefølge, der er angivet på billetten.

4.5.2 Såfremt du ønsker at ændre en hvilken som helst del af din befordring, skal du først tage kontakt til os. Hvis du ikke kan foretage flyvningen i den indikerede rækkefølge grundet force majeure, sygdom eller af en anden årsag eller forhindring, som du ikke er ansvarlig for, vil de resterende flykuponer forblive gyldige. I det tilfælde kan du bruge de resterende flykuponer i den angivne rækkefølge. De relevante årsager til, hvorfor du er forhindret, skal meddeles os og dokumenteres, så snart du bliver bekendt med dem eller efter forhindringens ophør. I dette tilfælde kan du benytte de resterende flykuponer på den planlagte angivne rækkefølge.

4.5.3 Hvis du har valgt en takst, der foreskriver overholdelse af en fastsat rejserækkefølge (se 4.3.1), så bemærk venligst, at hvis befordringen ikke bruges på alle individuelle flyvninger eller i rækkefølgen angivet på billetten med ellers uændrede rejsedata, vil vi genberegne prisen i overensstemmelse med din ændrede rute. Den nye pris vil dermed blive bestemt, og du vil blive nødt til at betale for den faktiske rute afhængig af taksten og prisreglerne, der gælder for billetten. Den nye pris vil blive baseret på den tilgængelige pris på dagen, hvor der anmodes om ruteændringen. Denne pris kan være højere eller lavere end den oprindelige pris, du betalte.

Beregningen vil være baseret på den bedste tilgængelige pris i din bookingklasse for den ændrede transportrækkefølge. Hvis bookingklassen oprindeligt booket af dig ikke er tilgængelig for den ændrede rute på dagen, hvor reservationen foretages, vil den billigst mulige bookingklasse blive anvendt, når den ændrede transportrækkefølge genberegnes. Eventuelle refusionsberettigede skatter og afgifter for den ubrugte flykupon vil blive fratrukket. Bemærk venligst, at hvis ikke prisforskellen er blevet betalt, vil du ikke få lov til at rejse.
 

4.1 GENERELLE FORORDNINGER

4.1.1 Billetten er endegyldigt bevis for transportkontrakt mellem os og passageren, der er navngivet i billetten. Vi vil kun yde flytransport til passageren, der er navngivet i billetten, og du skal muligvis fremvise passende identifikation.

4.1.2 En billet kan overføres i sin helhed (men ikke delvist), forudsat;

– at du kontakter os med en anmodning om overførsel af din billet mindst 24 timer før den planlagte afgangstid, der er vist på billettens første flykupon,

– at vi er det betjenende luftfartsselskab for alle flyvningerne eller strækningerne på billetten, og

– at den person, som billetten skal overføres til, opfylder og overholder alle de betingelser, der gælder for den originale billet.

Når du overdrager din billet til os, vil vi udstede en ny billet i navnet på den person, til hvem billetten skal overføres. Den nye billet vil være genstand for samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for den udskiftede billet. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overførslen af billetten. For at undgå tvivl betragtes en navneændring som en overførsel af en billet, selv hvis det er dig, der ændrer dit eget navn, eftersom en navneændring betyder, at vi skal udstede en ny billet.

Undtagen som nævnt herover, kan en billet ikke overføres.

4.1.3 Nogle billetter sælges til rabatpriser, hvilke kan være helt eller delvist ikke-refunderbare. Hvis en billet er ikke-refunderbar, vil tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet heller ikke være refunderbare, mens tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, altid vil være refunderbare. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dine behov. Du kan også ønske at sikre, at du har en passende forsikring til at dække tilfælde, hvor du bliver nødt til at afbestille din billet.

4.1.4 (a) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forhindret i at rejse som følge af force majeure, vil vi, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, efter eget skøn enten foretage en refundering inden for rimelig tid eller forsyne dig med kredit svarende til den ikke-refunderbare del af prisen for fremtidig rejse med os, i begge tilfælde underlagt opkrævningen af et administrationsgebyr.

(b) Hvis du har en billet som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, og du er forsinket til din planlagte flyvning som følge af force majeure, forudsat at du øjeblikkeligt informerer os og tilvejebringer bevis for sådan force majeure, vil vi transportere dig ved førstkomne lejlighed på en anden af vores planlagte flyvninger, hvor der er ledig plads, uden yderligere gebyr.

4.1.5 Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende flyselskabs ejendom.

4.2 KRAV TIL BILLET

Undtagen i tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser en gyldig billet, der omfatter flykuponen for den pågældende flyvning og alle andre ubrugte flykuponer og passagerkuponen. Ydermere vil du ikke være berettiget til at blive transporteret, hvis den fremviste billet er beskadiget, eller hvis den er blevet ændret på anden vis end af os eller vores autoriserede agent. I tilfælde af en elektronisk billet vil du ikke være berettiget til at blive transporteret på en flyvning, medmindre du fremviser korrekt identifikation, og en gyldig elektronisk billet er blevet behørigt udstedt i dit navn.

4.3 TAB AF BILLET

4.3.1 (a) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet (eller en del af den) som beskrevet i paragraf 4.1.3 herover, vil vi, hvis vi har udstedt pågældende billet, på din anmodning erstatte en sådan billet (eller del af den) ved at udstede en ny billet, forudsat at der på tidspunktet er dokumenterbart bevis for, at en gyldig billet blev retmæssigt udstedt for de pågældende flyvninger. Du vil være ansvarlig for at kompensere os for eventuelle nødvendige og rimelige omkostninger og tab op til værdien af den oprindelige billet, som vi eller et andet luftfartsselskab pådrager os for misbrug af den oprindelige billet. Vi vil ikke kræve godtgørelse fra dig for eventuelle tab, som resulterer fra vores egen forsømmelse. Vi vil opkræve et administrationsgebyr for denne tjeneste, medmindre tabet eller beskadigelsen skete som følge af forsømmelse fra vores eller fra en af vores autoriserede agenters side.

(b) I tilfælde af tab eller beskadigelse af en billet, der er fuldt refunderbar, kan vi kræve, at du betaler den fulde pris for en ny billet, som vil blive refunderet hvis og når vi er forvisset om, at den mistede eller beskadigede billet ikke er blevet brugt før udløbet af dens gyldighed. Hvis du finder den oprindelige billet før udløbet af dens gyldighed og overgiver den til os, vil den forudgående refundering blive behandlet til den tid.

4.3.2 En billet er værdifuld, og du bør tage passende forholdsregler for at beskytte den og sikre, at den ikke mistes eller bliver stjålet.

4.4 GYLDIGHEDSPERIODE

4.4.1 Undtagen som ellers beskrevet på billetten, i disse befordringsbetingelser, eller i gældende takster (som kan begrænse en billets gyldighed, i hvilket tilfælde begrænsningen vil være vist på billetten) er en billet gyldig i:

(a) ét år fra udstedelsesdatoen; eller

(b) forudsat den første rejse finder sted inden for ét år fra udstedelsesdatoen, ét år fra datoen for første rejse i billetten.

4.4.2 Hvis du efter at have begyndt din rejse bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden som følge af sygdom, kan din billets gyldighedsperiode kun blive forlænget i henhold til de prisregler, der gælder for din billet.

4.4.3 I tilfælde af at en passager dør undervejs, kan billetter tilhørende personer, som ledsager passageren, blive ændret ved at frafalde minimumsopholdet eller forlænge gyldigheden. En sådan ændring vil blive foretaget ved modtagelse af en gyldig dødsattest, og en sådan forlængelse af gyldighed vil ikke være for en periode længere end 45 dage fra datoen for dødsfaldet.

4.5 RÆKKEFØLGE OG BRUG AF KUPONER

4.5.1 En billet udgør én eller flere flykuponer. Hver flykupon udstedes for præcis én strækning. For eksempel: en flybillet fra Stockholm til New York og retur med strækningerne fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm udgør fire flykuponer eller én billet. På samme måde udgør en flyvning fra Stockholm – København, København – Stockholm to flykuponer, uanset om der er en mellemlanding i København. Billetten, du har købt, er kun gyldig for transportrækkefølgen, der er angivet herpå. Beløbet, du har betalt, er baseret på vores priser og særligt udregnet baseret på rejsedatoerne og -rækkefølgen, du har valgt. Derfor gælder den udregnede pris kun for transportrækkefølgen angivet på billetten. Dette udgør en grundlæggende del af vores kontrakt med dig. På grund af markedssituationen kan priser, der består af flere flykuponer, være mindre dyre end de respektive individuelle flystrækninger. For at forhindre disse billige priser i at blive misbrugt har vi valgt at gøre det til en befordringsbetingelse, at strækningerne skal flyves i den transportrækkefølge, der er angivet på billetten.

4.5.2 Såfremt du ønsker at ændre en hvilken som helst del af din befordring, skal du først tage kontakt til os. Hvis du ikke kan foretage flyvningen i den indikerede rækkefølge grundet force majeure, sygdom eller af en anden årsag eller forhindring, som du ikke er ansvarlig for, vil de resterende flykuponer forblive gyldige. I det tilfælde kan du bruge de resterende flykuponer i den angivne rækkefølge. De relevante årsager til, hvorfor du er forhindret, skal meddeles os og dokumenteres, så snart du bliver bekendt med dem eller efter forhindringens ophør. I dette tilfælde kan du benytte de resterende flykuponer på den planlagte angivne rækkefølge.

4.5.3 Hvis du har valgt en takst, der foreskriver overholdelse af en fastsat rejserækkefølge (se 4.3.1), så bemærk venligst, at hvis befordringen ikke bruges på alle individuelle flyvninger eller i rækkefølgen angivet på billetten med ellers uændrede rejsedata, vil vi genberegne prisen i overensstemmelse med din ændrede rute. Den nye pris vil dermed blive bestemt, og du vil blive nødt til at betale for den faktiske rute afhængig af taksten og prisreglerne, der gælder for billetten. Den nye pris vil blive baseret på den tilgængelige pris på dagen, hvor der anmodes om ruteændringen. Denne pris kan være højere eller lavere end den oprindelige pris, du betalte.

Beregningen vil være baseret på den bedste tilgængelige pris i din bookingklasse for den ændrede transportrækkefølge. Hvis bookingklassen oprindeligt booket af dig ikke er tilgængelig for den ændrede rute på dagen, hvor reservationen foretages, vil den billigst mulige bookingklasse blive anvendt, når den ændrede transportrækkefølge genberegnes. Eventuelle refusionsberettigede skatter og afgifter for den ubrugte flykupon vil blive fratrukket. Bemærk venligst, at hvis ikke prisforskellen er blevet betalt, vil du ikke få lov til at rejse.

PARAGRAF 5: PRISER, AFGIFTER, GEBYRER OG SKATTER


5.1 PRISER

Prisen, der skal betales, dækker omkostningerne for at transportere dig fra lufthavnen på afgangsstedet til lufthavnen ved den endelige destination. Den beregnes i overensstemmelse med taksten, som er gældende på dagen, hvor du booker din billet for de rejsedatoer og den rejseplan, der vises på din billet. Din pris omfatter ikke transport på jorden mellem lufthavne eller mellem lufthavne og bycentre. Prisen kan inkludere tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet. Hvis du ændrer din rejseplan eller rejsedatoerne, kan dette påvirke prisen, der skal betales.

5.2 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER

5.2.1 Både tillægsgebyrer pålagt af luftfartsselskabet og af andre skal betales af dig. 

5.2.2 Hvis du afbestiller en refunderbar billet vil alle tillægsgebyrer, hvad enten de er pålagt af luftfartsselskabet eller ej, blive refunderet. Afhængigt af billettypen kan refunderingen være underlagt et administrationsgebyr. Hvis du annullerer en ikke-refunderbar billet, vil du kun være berettiget til en refundering af tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, og en sådan refundering kan være genstand for opkrævning af et administrationsgebyr.

5.3 VALUTA

Hvis du afbestiller en refunderbar billet vil alle tillægsgebyrer, hvad enten de er pålagt af luftfartsselskabet eller ej, blive refunderet. Afhængigt af billettypen kan refunderingen være underlagt et administrationsgebyr. Hvis du annullerer en ikke-refunderbar billet, vil du kun være berettiget til en refundering af tillægsgebyrer, der ikke er pålagt af luftfartsselskabet, og en sådan refundering kan være genstand for opkrævning af et administrationsgebyr.

5.4 TILLÆG FOR BETALINGSKORT

Et tillæg kan blive pålagt for reservationer, der foretages med et betalingskort, som angivet på reservationstidspunktet. Dette gebyr dækker ekstraomkostninger forbundet med betalinger med betalingskort. Under visse omstændigheder kan du blive pålagt yderligere afgifter af din kortudsteder. Enhver forespørgsel vedrørende sådanne afgifter skal rettes til kortudstederen.

PARAGRAF 6: RESERVATIONER


6.1 RESERVATIONSKRAV

6.1.1 Vi eller vores autoriserede agenter vil registrere dine reservationer. Efter anmodning vil vi forsyne dig med en skriftlig bekræftelse af dine reservationer.

6.1.2 Visse priser har betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller annullere reservationer eller til at anmode om en refundering.

6.2 TIDSGRÆNSER FOR BILLETUDSTEDELSE

Hvis du ikke har betalt for billetten før den angivne tidsgrænse for billetudstedelse som anbefalet af os eller vores autoriserede agenter, kan vi annullere din reservation.

6.3 SÆDETILDELING

Luftfartsselskabet vil gøre rimelige bestræbelser på at opfylde anmodninger om sædetildeling, men kan ikke garantere tildelingen af et givent sæde, selv hvis reservationen er blevet bekræftet for et sådant sæde. Luftfartsselskabet forbeholder sig retten til at ændre sædetildeling til enhver tid, inklusive efter ombordstigning, af hensyn til drift eller sikkerhed og som følge af force majeure.

6.4 SÆDERESERVATION UNDERKASTET RESERVATIONSGEBYRER

Hvis du har betalt for din sædereservation, har du ret til en vis sædekategori (plads ved vindue, midtergang eller i midten). Hvis en ombooking ændres på vores initiativ i tilfælde af en flyaflysning eller ændringer foretaget af os af hensyn til drift eller sikkerhed eller af andre årsager, vil vi refundere dig det betalte beløb for din reservation, hvis din ønskede sædekategori ikke er tilgængelig. Hvis du afbestiller eller ombooker din billet, eller du køber en opgradering, vil det betalte beløb for sædereservation ikke blive refunderet.

PARAGRAF 7: CHECK-IN OG BOARDING


7.1 CHECK-IN-FRISTER

Varierer fra lufthavn til lufthavn, og du skal selv finde information om disse check-in-frister for at facilitere din rejse og undgå, at din reservation bliver annulleret.

Hvis din rejse omfatter efterfølgende flyvninger med et andet luftfartsselskab, er det dit ansvar at orientere dig selv om check-in-fristerne for disse flyvninger.

Du skal have gennemført check-in processen før de angivne check-in-frister, og du skal ankomme i tilstrækkelig tid før flyvningen til at kunne udføre alle nødvendige formaliteter for din rejse. Gør du ikke det, eller hvis du ikke kan fremvise alle de påkrævede dokumenter til indcheckning, og derfor ikke er i stand til at rejse, er vi berettigede til at annullere din reservation og din reserverede plads.

Vi er ikke ansvarlige for skader, som du pådrager dig som følge af, at du ikke overholder forordningerne i denne paragraf.

7.2 BOARDING DEADLINES

Du skal være til stede ved boarding-gaten på det tidspunkt, som vi har angivet. Frister for boarding er tilgængelige på vores site og kan fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er berettigede til at annullere din reservation og det sæde, der er reserveret til dig, hvis du ikke er til stede ved boarding-gaten på det tidspunkt, som vi har angivet. Vi er ikke ansvarlige for skader, som du pådrager dig som følge af, at du ikke overholder forordningerne i denne paragraf.

7.3 FORPLIGTIGELSER

Vi har ingen forpligtelse (inklusive uden begrænsning ingen forpligtelse til at transportere eller betale en refundering) eller noget erstatningsansvar overhovedet over for dig, hvis du ikke har overholdt betingelserne i denne paragraf.

PARAGRAF 8: NÆGTELSE OG BEGRÆNSNING AF FLYTRANSPORT


8.1 RETTEN TIL AT NÆGTE TRANSPORT


Vi kan med rimelig udøvelse af eget skøn nægte at transportere dig eller din bagage, forudsat at vi har underrettet dig skriftligt om, at vi på intet tidspunkt efter datoen for en sådan underretning vil transportere dig på vores flyvninger. Vi kan også nægte at transportere dig eller din bagage, hvis en eller flere af følgende situationer forekommer, eller vi rimeligvis antager, at de vil forekomme:

(a) En sådan handling er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser eller andet;

(b) Transporten af dig eller din bagage kan udgøre en fare for eller påvirke andre passagerers eller mandskabets sikkerhed eller helbred eller væsentligt påvirke deres komfort;

(c) Din mentale eller fysiske tilstand, inklusive din påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, andre passagerer, mandskabet eller ejendele;

(d) Du har udvist ureglementeret adfærd på en tidligere flyvning, og vi har årsag til at tro, at en sådan adfærd kan gentage sig;

(e) Du har nægtet at samarbejde med sikkerhedskontrollen;

(f) Du har ikke betalt den gældende pris, skatter, afgifter eller gebyrer;

(g) Du ser ikke ud til at have gyldige rejsedokumenter, kan forsøge at indrejse i et land, som du rejser i gennem, eller for hvilket du ikke har gyldige rejsedokumenter, du destruerer dine rejsedokumenter under flyvningen eller nægter at udlevere dine rejsedokumenter til flyets personale, når du bliver bedt om det, eller hvis vi af nogen anden årsag har grund til at tro, at du ikke vil få tilladelse til at rejse ind i destinationslandet eller et andet land, som du rejser i gennem;

(h) Du fremviser en billet, der er anskaffet på ulovlig vis, er købt fra en anden entitet end os eller vores autoriserede agenter, er blevet rapporteret som mistet eller stjålet eller er en forfalskning, eller du kan ikke bevise, at du er den person, der er navngivet i billetten;

(i) Du har ikke overholdt kravene i paragraf 4.3 herover vedrørende kuponsekvens og -brug, eller du fremviser en billet, som på nogen måde er blevet udstedt eller ændret af andre end os eller vores autoriserede agenter, eller billetten er beskadiget;

(j) Du ikke følger vores vejledning med hensyn til sikkerhed eller sikkerhedskontrol.

PARAGRAF 9: SÆRLIG ASSISTANCE (PERSON MED NEDSAT MOBILITET, ULEDSAGEDE BØRN)

9.1 PASSAGERER MED NEDSAT MOBILITET (PRM)

Flytransport af passagerer med nedsat mobilitet (Passengers with Reduced Mobility, PRM), personer med sygdom eller andre personer, der kræver særlig assistance, skal være accepteret og registreret hos os i forvejen, medmindre andet kræves under gældende love, bestemmelser eller ordrer. Passagerer med handicap, som har informeret os om specielle krav, de måtte have på tidspunktet for billetudstedelsen, og er blevet accepteret af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet transport på grundlag af et sådant handicap eller særligt krav. Ydermere vi vil gøre alle rimelige anstrengelser for at yde assistance til passagerer med handicap, selv hvis passageren ikke har informeret os om sådanne specielle krav i forvejen. Gravide kvinder skal muligvis indgå aftaler med os i forvejen.

Særlig assistance og forhold, der kræver særlige forberedelser for vores flyvninger, kan ses på vores Site og kan findes her, og de kan også indhentes ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

Hvis passageren under indcheckning eller boarding har brug for særlig assistance, for hvilken en anmodning ikke er blevet sendt rettidigt og i overensstemmelse med denne paragraf, har vi ret til at nægte passageren flytransport.

9.2 SÆRLIG ASSISTANCE

Vil blive ydet i overensstemmelse med vores regler for sådan assistance, og denne information er tilgængelig på vores Site og kan til enhver tid fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

9.3 ULEDSAGEDE BØRN

Flytransport af uledsagede børn (Unaccompanied Minors, UM) skal være accepteret og registreret hos os i forvejen. Uledsagede børn vil ikke blive accepteret til flytransport, hvis dårlige vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder før afgang tyder på, at det kan blive svært at lande på det planlagte ankomststed.

9.4 SPECIELLE MÅLTIDER

Hvis en passager har brug for et specialmåltid, skal denne forhøre sig om tilgængeligheden deraf, når vedkommende foretager reservationen (og/eller ændrer en reservation) eller inden for de tidsgrænser, vi har offentliggjort til dette formål. Ellers kan luftfartsselskabet ikke garantere tilgængeligheden af et sådan specialmåltid ombord på den pågældende flyvning.

PARAGRAF 10: BAGAGE


10.1 GRATIS TILLADT BAGAGE OG OVERVÆGT

Du kan transportere en bestemt mængde bagage uden gebyr underlagt vores bestemmelser og begrænsninger, som kan findes på og hentes fra vores Site. Du skal betale et gebyr for transport af bagage ud over den gratis tilladte bagage. Disse priser er tilgængelige på vores Site.

10.2 BAGAGE FRA FREMMEDE

Du skal være fuldt bekendt med indholdet af al din bagage, og du skal nægte at medbringe genstande eller bagage, som er givet til dig af en tredjepart, i din indcheckede bagage eller din ikke-indcheckede bagage.

10.3 FORBUDTE GENSTANDE

10.3.1 Du må ikke medbringe genstande i din bagage, for hvilke transport er forbudt eller begrænset af gældende regler i noget afgangs-, ankomst- eller transitland, eller land over hvilket flyet flyver, inklusive i særdeleshed:

(a) Genstande der kan udgøre en fare for flyet eller personerne eller ejendelene ombord, såsom de der er anført i reglerne om farligt gods fra International Civil Aviation Organization (ICAO) og International Air Transport Association (IATA) og i luftfartsselskabets bestemmelser, som relevant (yderligere information er tilgængelig på anmodning fra luftfartsselskabet); disse genstande omfatter eksempelvis asbest, sprængstof, gasser under tryk, oxiderende, radioaktive eller magnetiserede stoffer, letantændelige stoffer, artikler af giftige eller korroderende stoffer, væsker eller andre stoffer, som kan udgøre en væsentlig trussel mod sundhed, sikkerhed eller ejendom, når de transporteres på fly;

(b) Genstande som efter luftfartsselskabets rimelige mening er uegnede til flytransport fordi, deres vægt, dimensioner, ubehagelige lugt, konfiguration eller skrøbelige eller forgængelige beskaffenhed gør dem uegnede til flytransport, særligt i betragtning af den anvendte flytype. Information om disse genstande vil blive givet til passagerer på anmodning;

(c) Skydevåben og ammunition ud over de, der er beregnet til jagt eller sport, hvilke for at blive accepteret som gods eller indchecket bagage skal være afladte og korrekt indpakkede og have sikringen slået til. Flytransporten af ammunition er underlagt ICAO's og IATA's bestemmelser om farligt gods, som nævnt i punkt (a) herover;

(d) Skærevåben, stikvåben og aerosoler, der kan bruges som angrebs- eller forsvarsvåben, antikke våben, replikaer af våben, sværd, knive og andre våben af denne type. Sådanne typer våben må under ingen omstændigheder transporteres i kabinen. De kan imidlertid medbringes som gods eller indchecket bagage, forudsat luftfartsselskabet accepterer dette.

e) Levende dyr, undtagen som beskrevet i forordningerne i paragraf 10.10

10.3.2 Desuden er yderligere information om forbudte genstande, som ikke må transporteres som ikke-indchecket bagage, inklusive for eksempel væsker og geler samt spidse/skarpe våben og skarpe genstande, stumpe instrumenter og lightere tilgængelig på vores site.

10.3.3 Denne paragraf 10.3.3 gælder kun for transport, der ikke omfatter et sted i USA som udgangspunkt, destinationspunkt eller aftalt stoppested. Ud over de herover i paragraf 10.3.1-10.3.2 nævnte restriktioner på flyvninger, der ikke involverer et sted i USA som udgangspunkt, destinationspunkt eller aftalt stoppested, må du ikke inkludere i din indcheckede bagage skrøbelige eller fordærvelige genstande eller genstande, der har en særlig værdi, som for eksempel penge, nøgler, receptmedicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, kontrakter, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningspapirer, pas eller andre ID-papirer eller prøver. Hvis genstande omtalt i paragraf 10.3 trods forbuddet er inkluderet i din indcheckede bagage, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller forsinkelse af eller skade på sådanne genstande.

10.4 RETTEN TIL AT NÆGTE TRANSPORT

10.4.1 I medfør af punkt 10.3 vi vil nægte at transportere de i 10.3.1-10.3.2 beskrevne genstande som bagage og kan nægte yderligere transport af sådanne genstande, hvis de opdages.

10.4.2 Vi kan nægte at transportere en genstand som bagage, som vi med rimelighed betragter som værende uegnet til transport på grund af dens størrelse, form, vægt, indhold, beskaffenhed eller af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager eller af hensyn til andre passagerers komfort. Information om uacceptable genstande er tilgængelig på anmodning.

10.4.3 Vi kan nægte at acceptere bagage til transport, medmindre det efter vores rimelige mening er forsvarligt og sikkert pakket i passende beholdere, så det under normal betingelser vil ankomme ubeskadiget.

 

10.5 UNDERSØGELSE AF PASSAGERER OG BAGAGE

Hvis du ikke er villig til at overholde en anmodning om undersøgelse af din person eller din bagage for at afgøre tilstedeværelsen af genstande, som ikke er tilladte eller ikke er blevet fremvist i henhold til punkt 10.3, kan vi nægte at transportere dig og din bagage, og i et sådant tilfælde vil vi ikke have noget erstatningsansvar over for dig udover at refundere dig i overensstemmelse med disse befordringsbetingelser.

10.6 INDCHECKET BAGAGE

10.6.1 Når du afleverer bagage til os, der skal checkes ind, tager vi det i vores varetægt.

10.6.2 Når du afleverer din bagage til check-in, er du forpligtet til at:

(a) Fastgøre dit navn eller anden personlig identifikation til bagagen

(b) Pakke al bagage i egnet indpakning som yderligere beskrevet på vores Site for at undgå nægtelse af transport ifølge 10.4.2.

10.6.3 Indchecket bagage vil, hvor det er muligt, blive transporteret på det samme fly som dig selv, medmindre vi af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager beslutter at transportere det på en anden (den næste hvis muligt) flyvning. Hvis din indcheckede bagage transporteres på en efterfølgende flyvning, vil vi levere den til dig, medmindre gældende lov kræver, at du skal være til stede til toldklarering. Paragraf 17 (Erstatningsansvar for skade) påvirkes ikke.

10.7 SÆRLIG DEKLARATION AF INTERESSE

(a) For al indchecket bagage med en værdi, der overstiger grænserne for erstatningsansvar i tilfælde af destruktion, tab, skade eller forsinkelse, som defineret i konventionen, kan passagerer enten købe forsikringsdækning før rejsen eller, når bagagen overleveres til luftfartsselskabet, udfylde en særlig deklaration af interesse begrænset til et vist beløb. I sådanne tilfælde skal passageren betale et tillægsgebyr, der kan oplyses på anmodning. Kompensation vil blive betalt i overensstemmelse med forordningerne i paragraf 17.

(b) Luftfartsselskabet forbeholder sig retten til at bekræfte tilstrækkeligheden af den deklarerede værdi med værdien af bagagen og dens indhold.

(c) Passageren skal anføre alle særlige deklarationer af interesse til luftfartsselskabet før check-in-fristen. Luftfartsselskabet kan nægte enhver særlig deklaration af interesse, hvis en passager ikke overholder den førnævnte tidsbegrænsning. Luftfartsselskabet har også mulighed for at sætte et loft for deklarationernes værdi. I tilfælde af skade forbeholder luftfartsselskabet sig også retten til at bevise, at det deklarerede beløb var højere end passagerens faktiske interesse på leveringstidspunktet.

(d) Passagerer kan indhente al relevant information med hensyn til den særlige deklaration af interesse og tillægsgebyret angivet i denne paragraf.

10.8 IKKE-INDCHECKET BAGAGE

10.8.1 Vi kan angive maksimale dimensioner for bagage, som du medbringer på flyet. Hvis vi ikke har gjort det, skal den bagage, du medbringer på flyet, kunne ligge under sædet foran dig eller i det lukkede bagagerum i flykabinen. Hvis din bagage ikke kan opbevares på denne måde, har overvægt eller betragtes som usikker, skal den transporteres som indchecket bagage eller transporteres i lastrummet. Hvis et andet luftfartsselskab betjener din flyvning, kan andre betingelser være gældende.

10.8.2 Genstande, som ikke er egnet til transport i det lukkede bagagerum i flykabinen (såsom musikinstrumenter), og som ikke opfylder kravene i 10.8.1, vil kun blive accepteret for transport i kabinen, hvis du har underrettet os i forvejen og fået tilladelse fra os. Du skal muligvis betale et separat gebyr for denne serviceydelse. Yderligere information kan findes her.

10.8.3 Du er ansvarlig for personlige effekter og ikke-indchecket bagage, som du medbringer i kabinen. I tilfælde af destruktion, tyveri, tab eller beskadigelse af personlige effekter eller ikke-indchecket bagage, vil vi muligvis kun være ansvarlige, hvis der kan påvises en fejl fra vores eller fra vores funktionærers eller agenters side, og pågældende erstatningsansvar er så begrænset til beløbet, der er defineret i paragraf 17 i disse befordringsbetingelser.

10.9 LEVERING AF INDCHECKET BAGAGE

10.9.1 Du er ansvarlig for at hente din indcheckede bagage, så snart den bliver tilgængelig på destinationsstedet eller mellemlandingen.

10.9.2 Vi vil levere indchecket bagage til indehaveren af bagagekvittering mod betaling af alle ubetalte beløb, der tilfalder os i henhold til disse befordringsbetingelser.

10.9.3 Hvis en person, som ønsker at afhente den indcheckede bagage, ikke kan fremvise bagagekvitteringen og identificere bagagen vha. et bagagemærkat, hvis en sådan er blevet udstedt, vil vi kun levere bagagen til en sådan person på betingelse af, at personen på tilfredsstillende vis kan påvise sin ret dertil.

10.9.4 Hvis du ikke henter din indcheckede bagage inden for tre måneder fra det tidspunkt, hvor bagagen blev tilgængelig for dig, kan vi bortskaffe bagagen uden at være ansvarlig over for dig.

10.10 KÆLEDYR OG SERVICEHUNDE

10.10.1 Transport af dyr (katte og hunde) i kabinen er underlagt vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse og de følgende betingelser:

(a) Antallet af dyr, der kan transporteres, er begrænset per flyvning og per passager.

(b) I overensstemmelse med de gældende bestemmelser er transporten af visse kategorier af dyr forbudt. Information vedrørende disse kategorier er tilgængelig på anmodning fra luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores Site.

(c) Passagerer skal kunne fremvise alle gyldige dokumenter for deres dyr, som krævet af myndighederne i afgangs-, destinations- og transitlande, inklusive i særdeleshed pas, sundheds- og vaccinationscertifikater og indrejse- eller transittilladelser. Luftfartsselskabet vil ikke acceptere at transportere dyr, der ikke har de påkrævede dokumenter.

(d) Afhængigt af destinationen kan flytransport af dyr være underlagt betingelser, i særdeleshed alder, vægt og sundhedstjek. Passageren kan indhente disse hos luftfartsselskabet.

(e) Dyret og dets bur er ikke inkluderet i bagagetilladelsen; passageren skal betale et tillægsgebyr, og betingelserne herfor er tilgængelige hos luftfartsselskabet.

(f) Førerhunde, servicedyr og hvis relevant deres bure, som ledsager passagerer med nedsat mobilitet, vil blive transporteret uden gebyr ud over den gældende tilladte bagage i overensstemmelse med luftfartsselskabets bestemmelser, som er tilgængelige på anmodning.

(g) I tilfælde af svindel eller mangel på eller ugyldighed af de krævede dokumenter, eller hvis buret, der skal transportere dyret, ikke opfylder forordningerne i punkt 10.10, vil luftfartsselskabet ikke påtage sig erstatningsansvar for eventuel personskade, tab, forsinkelse, sygdom eller død, som berører det transporterede dyr (i tilfælde af at dyret nægtes adgang til eller passage gennem et land, en stat eller et territorium) som følge af disse mangler, medmindre dette udelukkende er forårsaget af grov uagtsomhed eller en bevidst tjenesteforseelse fra luftfartsselskabets side. Passagerer, som rejser med dyr og ikke overholder de gældende bestemmelser, skal refundere de bøder, tab, kompensation og omkostninger og skader, som luftfartsselskabet pådrager sig i en sådan situation. Luftfartsselskabet vil til enhver tid være berettiget til at stille sådanne yderligere betingelser, hvor det efter eget skøn finder nødvendigt.

(h) Passagerer kan indhente al relevant information med hensyn til transporten af dyr og i særdeleshed det herover angivne tillægsgebyr fra luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores Site.

10.10.2 Kæledyr, der transporteres i lastrummet, skal anbringes i et transportbur, som er godkendt af IATA.

PARAGRAF 11: TIDSPLANER, FORSINKELSER, AFLYSNINGER AF FLYVNINGER, NÆGTET OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING


Hvis du bliver nægtet ombordstigning, eller hvis din flyvning er aflyst eller forsinket i mindst to timer, kan du bede check-in-skranken eller boarding-gaten om information om dine rettigheder, især med hensyn til kompensation og assistance.

11.1 TIDSPLANER

11.1.1 Flyvetider vist i flyveplaner er ikke bindende og kan ændres mellem datoen for offentliggørelsen og den egentlige rejsedato. Vi garanterer dem ikke overfor dig, og de udgør ikke en del af din kontrakt med os.

11.1.2 Før vi accepterer din booking, vil vi underrette dig om den planlagte flyvetid, der gælder på det pågældende tidspunkt, og den vil blive vist på din billet. Hvis du giver os dine kontaktoplysninger, vil vi forsøge at underrette dig om sådanne ændringer. Hvis vi, efter du køber din billet, foretager væsentlige ændringer af den planlagte flyvetid, som ikke er acceptable for dig, vil du være berettiget til en refundering i overensstemmelse med paragraf 12.

11.1.3 Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agenter underrette dig om den planlagte flyvetid, der gælder på det pågældende tidspunkt, efter du har booket din flyvning. Hvis du giver os eller vores autoriserede agent kontaktoplysninger, vil vi gøre vores bedste for at informere dig om sådanne ændringer. I de situationer, der ikke er dækket af punkt 11.2 herunder, hvis vi, efter du har foretaget din booking, men før rejsedatoen, ændrer den planlagte afgangstid med mere end tre timer, og dette ikke er acceptabelt for dig, og vi ikke kan booke dig på en anden flyvning, som er acceptabel for dig, vil du være berettiget til en refundering for alle de penge, du har betalt for den flyvning, for hvilken tiden blev ændret. Hvis du beslutter at afslutte din rejse med SAS ved at anmode om en refundering, vil du ikke længere have ret til forplejning i overensstemmelse med regulativ (EF) 261/2004.

11.2 ANNULLERING OG FORSINKELSER AF FLYVNINGER

11.2.1 Luftfartsselskabet vil tage alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelse i transporten af passageren og dennes bagage. For at undgå en aflysning eller forsinkelse af en flyvning, kan luftfartsselskabet arrangere, at en flyvning vil blive betjent på sine vegne af et andet luftfartsselskab og/eller fly og/eller andre transportmuligheder.

11.2.2 I tilfælde af en aflysning eller forsinkelse vil luftfartsselskabet implementere alle forordningerne i de gældende bestemmelser. Information vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af forsinkelser og aflysninger er tilgængelig hos luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores Site.

11.3 NÆGTET OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING

11.3.1 I tilfælde af at luftfartsselskabet beslutter at nægte ombordstigning som følge af overbooking med det resultat, at luftfartsselskabet ikke er i stand til at tilbyde passageren et sæde, selv hvis passageren har en gyldig billet og er ankommet til check-in og boarding i overensstemmelse med de krævede tidsrammer og betingelser, vil luftfartsselskabet give passageren den kompensation, der er garanteret i de relevante gældende bestemmelser.

11.3.2 I tilfælde af at passageren placeres i en lavere klasse end den, til hvilken billetten blev købt, vil luftfartsselskabet refundere forskellen i priserne i henhold til betingelserne, der er angivet af de relevante gældende bestemmelser. Information vedrørende passagerrettigheder i tilfælde af nægtet ombordstigning og nedgradering er tilgængelig hos luftfartsselskabet og dets autoriserede agenter og på vores Site.

11.3.3 Kompensation for frivillig nægtet ombordstigning vil blive betalt i medfør af de aftalte betingelser mellem den berørte passagerer og det transporterende luftfartsselskab. Vi vil først søge efter frivillige, som er villige til at opgive deres reservation, underlagt sikkerheds- og/eller driftsmæssige begrænsninger i lufthavnen.

11.4 KOMPENSATION FOR NÆGTET OMBORDSTIGNING, AFLYSNING ELLER LANG FORSINKELSE AF FLYVNINGER

11.4.1 Forordningerne vedrørende skader, kompensation, aflysninger, forsinkelser og nægtet ombordstigning er beskrevet i konventionen og hvor relevant regulativ (EF) 261/2004. For information med hensyn til dine rettigheder i henhold til regulativ 261 henvises der til Regler og vilkår.

11.4.2 Hvis du er nægtet ombordstigning, eller hvis din flyvning er aflyst eller forsinket i mindst to timer, kan du bede check-in-skranken eller boarding-gaten om information om dine rettigheder, især med hensyn til kompensation og assistance.

PARAGRAF 12: REFUNDERINGER


12.1 GENERELT

12.1.1 Vi vil refundere en billet eller en ubrugt del af den i overensstemmelse med de gældende prisregler eller takster som følger:

(a) Undtagen som ellers anført i denne paragrafvil vi være berettiget til at foretage en refundering enten til personen, der er navngivet i billetten, eller til den person, som har betalt for billetten, mod fremvisning af tilfredsstillende bevis for en sådan betaling.

(b) Hvis en billet er blevet betalt af en anden person end passageren, der er navngivet på billetten, og billetten viser, at der er en restriktion på refundering, vil vi kun foretage en refundering til den person, som har betalt for billetten, eller efter den persons anvisning.

(c) Undtagen i tilfælde af en mistet billet vil refunderinger kun blive givet mod overdragelse af billetten og alle ubrugte flykuponer til os.

12.2 UFRIVILLIGE REFUNDERINGER

12.2.1 Hvis du er berettiget to en refundering i overensstemmelse med paragraf 11, vil det refunderede beløb blive udregnet som følger:

(a) Hvis ingen del af billetten er blevet brugt, betales et beløb svarende til prisen;

(b) Hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refunderingen blive beregnet i overensstemmelse med gældende love og vil ikke være mindre end forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for rejse mellem de punkter, for hvilke billetten er blevet brugt.

12.3 FRIVILLIGE REFUNDERINGER

12.3.1 Hvis du er berettiget til en refundering af din billet af andre årsager end de, der er beskrevet i 12.2, vil det refunderede beløb være som følger:

(a) Hvis ingen del af billetten er blevet brugt, et beløb svarende til den betalte pris fratrukket alle rimelige servicegebyrer eller annulleringsafgifter;

(b) Hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refundering være et beløb svarende til differencen mellem den betalte prisen og den gældende pris for rejse mellem de punkter, for hvilke billetten er blevet brugt, fratrukket alle rimelige servicegebyrer og/eller annulleringsafgifter.

12.4 REFUNDERING AF MISTET BILLET

12.4.1 Hvis du mister din billet eller en del af den, vil en refundering mod betaling af et rimeligt administrationsgebyr blive udbetalt så hurtigt, som det er praktisk muligt, efter udløbet af billettens gyldighedsperiode, på følgende betingelse:

(a) Den mistede billet eller del af den ikke er blevet brugt, tidligere refunderet eller udskiftet, undtagen hvor brugen, refundering eller udskiftningen af eller til en tredjepart resulterede som følge af vores egen forsømmelse, og at den person, til hvem refundering gives, påtager sig at tilbagebetale det refunderede beløb til os i en sådan form, som vi måtte foreskrive, i tilfælde af svindel og/eller i det omfang, den mistede billet eller del deraf bruges af en tredjepart (undtagen hvor svindel eller brug af en tredjepart resulterede som følge af vores egen forsømmelse).

12.4.2 Hvis vi eller vores autoriserede agenter mister billetten eller en del den, vil tabet være vores ansvar.

12.5 RET TIL AT NÆGTE REFUNDERING

12.5.1 Vi kan nægte en refundering, når forespørgslen foretages efter udløbet af billettens gyldighed.

12.5.2 Vi kan nægte en refundering af en billet, som er blevet fremvist til os eller til embedsmænd fra regeringen som bevis for en intention om at forlade det pågældende land, medmindre du til vores tilfredshed påviser, at du har tilladelse til at forblive i landet, eller at du vil forlade landet med et andet luftfartsselskab eller en anden transportmetode.

12.6 VALUTA

Alle refunderinger vil være underlagt regeringslove, -regler og -bestemmelser eller ordrer fra landet, hvori billetten oprindeligt blev købt, og fra landet hvori refunderingen finder sted. I medfør af førnævnte forordning vil refunderinger normalt udbetales på samme måde og i samme valuta, som blev brugt til at betale for billetten, men kan foretages i en anden valuta efter vores rimelige skøn.

12.7 AF HVEM BILLETTEN VIL VÆRE REFUNDERBAR

Frivillige refunderinger vil kun betales af det luftfartsselskab, som oprindeligt udstedte billetten, eller af dets autoriserede agenter.

PARAGRAF 1: ADFÆRD OMBORD PÅ FLYET

1.1 GENERELT

Hvis du efter vores rimelige mening opfører dig ombord på flyet på en måde, der kan bringe flyet eller andre personer eller ejendele ombord i fare eller hindrer mandskabet i at udføre deres pligter, eller du nægter at overholde henvisninger fra mandskabet inklusive eksempelvis henvisninger vedrørende sikkerhed, rygning og brug af alkohol eller stoffer eller opfører dig på en måde, som er til gene, ulejlighed skade eller personskade for andre passagerer eller mandskabet, kan vi tage sådanne forholdsregler, som vi med rimelighed betragter som nødvendige for at forhindre fortsættelsen af en sådan adfærd, inklusive tvang. Du kan til enhver tid blive sat af og nægtet videre flytransport og blive sagsøgt for lovovertrædelser begået ombord på flyet. Ydermere skal du på forlangende holde os skadesløs for eventuelle omkostninger og/eller tab, som vi pådrager os i forbindelse med en sådan adfærd fra din side.

1.2 ELEKTRONISKE ENHEDER

Af sikkerhedsmæssige eller regulatoriske årsager kan vi forbyde flytransport eller begrænse brugen af elektronisk udstyr ombord på flyet, inklusive eksempelvis mobiltelefoner, bærbare computere, optagere og radioer, CD-afspillere, elektroniske spil eller sendeapparater inklusive radiostyret legetøj, walkie-talkier og andre elektroniske personlige enheder. Brug af høreapparater og pacemakere er tilladt. Undtagelser kan gælde for elektronisk udstyr med flytilstand. Flytilstand skal være aktiveret før afgang.

PARAGRAF 14: FORORDNINGER FOR ANDRE TJENESTER


14.1 GENERELT

Hvis vi foretager arrangementer for dig med en tredjepart til at levere andre tjenester end flytransport, eller hvis vi udsteder en billet eller værdikupon i forbindelse med flytransport eller tjenester (andre end flytransport) fra en tredjepart såsom hotelreservationer eller biludlejning, gør vi kun dette som din agent. Under sådanne omstændigheder vil tredjepartsserviceleverandørens vilkår og betingelser gælde. Vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig for sådanne arrangementer eller for en handling eller udeladelse i tilvejebringelse af sådanne yderligere tjenester eller manglende tilvejebringelse af sådanne yderligere tjenester, undtagen ansvar for forsømmelse fra vores side med hensyn til at træffe sådan arrangementer, og et sådant erstatningsansvar for os vil være underlagt og begrænset af forordningerne i paragraf 17.

14.2 TRANSPORT PÅ JORDEN

Hvis vi er også yder transport på jorden til dig, kan andre betingelser gælde for en sådan transport.

PARAGRAF 15: ADMINISTRATIVE FORMALITETER


15.1 GENERELT

15.1.1 Passagerer skal på deres eget ansvar fremvise alle specifikke dokumenter, visa og tilladelser, der kræves for deres rejse, og hvor relevant for deres børn og/eller passagerer, for hvem de er ansvarlige og/eller for dyr, der rejser med dem, og de skal også overholde alle lovforordninger (love, bestemmelser, afgørelser, krav og forordninger) i afrejse-, destinations- og transitlande samt luftfartsselskabets bestemmelser og anvisninger i forbindelse dermed.

15.1.2 Vi vil ikke være ansvarlige for konsekvenserne for en passager, hvis disse opstår som følge af vedkommendes manglende overholdelse af forpligtelserne beskrevet i 15.1.1.

15.2 REJSEDOKUMENTER

Før rejsen skal du fremvise alle udrejse-, indrejse-, sundheds- og andre dokumenter, som kræves ved lov, regulativ, ordre eller andre krav fra de pågældende lande og lade os tage og opbevare kopier deraf. Vi forbeholder os retten til at nægte flytransport, hvis du ikke har overholdt disse krav, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden, eller hvis du ikke lader os tage kopier deraf.

15.3 NÆGTELSE AF INDREJSE

Hvis du nægtes indrejse i et land, vil du være ansvarlig for at betale eventuelle bøder eller gebyrer, der pålægges os fra den pågældende regering og for omkostningerne for at transportere dig fra det land. Vi vil ikke refundere prisen, der er betalt for flytransport til stedet, hvor indrejse blev nægtet. Af hensyn til sikkerhed og god orden kan mandskabet og/eller det eskorterende politi tage relevante rejsedokumenter tilhørende passageren i deres varetægt under flyvningen til vedkommendes afgangssted eller andetsteds.

15.4 PASSAGER ANSVARLIG FOR BØDER, FORVARINGSOMKOSTNINGER OSV.

Hvis vi skal betale en bøde eller pådrager os udgifter som følge af din manglende overholdelse af love, bestemmelser, ordrer eller andre rejsekrav fra de pågældende lande eller fremvisning af de krævede dokumenter, skal du på vores fordring godtgøre ethvert eller enhver således betalt beløb eller udgift, medmindre udgiften er pådraget på grund af vores forsømmelse. Vi kan benytte værdien af eventuel ubrugt flytransport på din billet eller sådanne af dine midler, som er i vores besiddelse, til at dække en sådan betaling eller udgift.

15.5 TOLDKONTROL

Hvis det kræves, skal du være til stede under tolderes eller andre regeringsansattes kontrol af din bagage. Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuelle tab eller skader, som du måtte lide i forbindelse med en sådan kontrol eller gennem din manglende overholdelse af dette krav. Passagerer skal holde SAS skadesløs, hvis en handling, udeladelse eller forsømmelse fra deres side forvolder skade på SAS.

15.6 SIKKERHEDSKONTROL

Passagerer skal gennemgå den sikkerhedskontrol, der kræves af regeringer eller lufthavnsmyndigheder, samt dem, som luftfartsselskabet anmoder om. Luftfartsselskabet kan ikke holdes ansvarlig for at nægte at transportere en passager, særligt i tilfælde af, at en sådan nægtelse er baseret på det rimelige synspunkt, at pågældende nægtelse er berettiget ifølge gældende lov, bestemmelser og/eller krav.

PARAGRAF 16: EFTERFØLGENDE LUFTFARTSSELSKABER


16.1 FLYVNINGER UDFØRT AF FLERE LUFTFARTSSELSKABER

Lufttransport, der udføres af flere efterfølgende luftfartsselskaber under en enkelt billet eller en samlet billet, betragtes som at udgøre en enkelt operation med hensyn til at afgøre anvendelse af konventionen i forbindelse med transporten.

16.2 ANSVAR

Hvor luftfartsselskabet har udstedt billetten eller er det luftfartsselskab, der er angivet først på billetten eller på en samlet billet udstedt for efterfølgende flytransport, vil luftfartsselskabet ikke være ansvarlig for de dele af rejsen, der udføres af andre luftfartsselskaber. Se også punkt 17.1.1 (b).

PARAGRAF 17: ERSTATNINGSANSVAR


17.1 GENERELT

Erstatningsansvaret for hvert luftfartsselskab, der er involveret i din rejse, vil blive afgjort af luftfartsselskabets egne befordringsbetingelser. Bemærk venligst i følge punkt 2, at hvis vi udsteder en billet, der indeholder designatorkoden for flyselskab for et andet luftfartsselskab (ikke SK) i luftfartsselskabsfeltet på billetten for den pågældende flyvning eller strækning, eller hvis vi indchecker bagage til transport på et andet luftfartsselskab, gør vi kun dette som agent for det andet luftfartsselskab, og vi har ikke noget ansvar for denne flytransport.

Vores forordninger vedrørende erstatningsansvar er som følger:

17.1.1 Medmindre andet erklæres heri, er transport herunder underlagt forordningerne vedrørende erstatningsansvar som etableret af konventionen, selv hvor en sådan transport ikke er international transport, for hvilken konventionen er obligatorisk.

(a) Ethvert erstatningsansvar, vi har for skade, vil blive reduceret af forsømmelse fra din side, som forårsager eller bidrager til skaden i overensstemmelse med gældende lov.

(b) Vi vil kun være ansvarlig for skade, som opstår under flytransport på flyvninger eller strækninger, hvor vores designatorkode for flyselskab (SK) vises i luftfartsselskabsfeltet på billetten for den pågældende flyvning eller strækning, og/eller flyvningen eller strækningen er betjent af os. Hvis et andet luftfartsselskab betjener flyvningen, har du ret til at sende en klage eller fordre et erstatningskrav mod enten os eller det andet luftfartsselskab. Med hensyn til indchecket bagage kan du anmelde et krav mod det første eller det sidste luftfartsselskab.

(c) Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, der måtte opstå som følge af vores overholdelse af gældende love eller regeringsregler og -bestemmelser eller fra din manglende overholdelse af samme.

(d) Hvis vi er ansvarlige over for dig i følge konventionen, er vores erstatningsansvar begrænset til erstatning for dokumenterede tab. Du er ansvarlig for at begrænse dine udgifter og tab.

(e) Vi er ikke ansvarlige for sygdom, skader eller kvæstelser, inklusive dødsfald, som kan tilskrives din alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forværringen af en sådan tilstand, medmindre denne tilstand eller forværring er et resultat af en ulykke, der hændte ombord på flyet eller i løbet af ombord- eller afstigningen.

(f) Vores erstatningsansvar er underlagt din fremvisning af relevant dokumentation, inklusive hvor relevant købsbevis inklusive købets dato og pris. I tilfælde af erstatningsansvar for bagage vil værdiforringelse fratrækkes.

(g) Transportkontrakten, inklusive disse befordringsbetingelser og udelukkelser eller begrænsninger af erstatningsansvar, gælder for vores autoriserede agenter, medhjælpere, medarbejdere og repræsentanter i det samme omfang, som den gælder for os. Det samlede beløb, der kan indhentes fra os og fra sådanne autoriserede agenter, medhjælpere, medarbejdere og repræsentanter, skal ikke overstige beløbet for vores eget erstatningsansvar, hvis noget.

17.2 BAGAGE


17.2.1 I overensstemmelse med paragraf 17 i konventionen er luftfartsselskabet ansvarlig for skader forårsaget af tab af eller skade på indchecket bagage på betingelse af, at kun den begivenhed som forårsagede tabet eller skaden fandt sted ombord på flyet eller under en periode, hvor luftfartsselskabet havde den indcheckede bagage i sin varetægt.

17.2.2 Luftfartsselskabet vil ikke være ansvarlig for skade på bagage, hvor pågældende skade opstår som følge af bagagens beskaffenhed, en defekt eller dårlig kvalitet. Hvis bagage eller genstande indeholdt deri forvolder skade på en anden person eller luftfartsselskabet, skal passageren kompensere luftfartsselskabet for alle tab, det måtte lide, og eventuelle følgeomkostninger.

Luftfartsselskabet vil ikke tage erstatningsansvar for genstande, der ikke er pakket forsvarligt.

17.2.3 Luftfartsselskabets erstatningsansvar i tilfælde af destruktion eller tab af eller skade på bagage vil være begrænset til 1.288 SDR per passager. Hvis en højere værdi blev deklareret i overensstemmelse med paragraf 10.7, vil luftfartsselskabets erstatningsansvar være begrænset til den deklarerede værdi, medmindre luftfartsselskabet kan bevise, at den pågældende værdi er højere end passagerens sande interesse på leveringstidspunktet.

For ikke-indchecket bagage, der er tilladt ombord, kan luftfartsselskabet kun holdes ansvarlig i tilfælde af en påvist fejl fra luftfartsselskabets side eller dets medhjælpere eller agenter.

17.2.4 Hvis værdien af din indcheckede bagage er højere end vores maksimale erstatningsansvar, skal du informere os ved check-in eller sikre, at den indcheckede bagage er fuldt ud forsikret før rejsen.

17.2.5 Vi vil ikke have noget erstatningsansvar overhovedet for kosmetisk og/eller overfladisk skade på bagage som følge af normal brug og slitage under transporten.

17.2.6 Et krav for væsentlige genstande er kun gyldigt, hvis du er væk hjemmefra og har bevis for alle pådragede udgifter.

17.3 PERSONSKADE OSV.

17.3.1 Undtagen som nævnt i punkt. 17.3.2 vil vores erstatningsansvar i tilfælde af passagerers død eller kvæstelse ikke være underlagt nogen økonomisk grænse, hvad enten den er defineret ved lov, konventionen eller på anden vis.

17.3.2 I tilfælde af passagerers død eller kvæstelse vil vi ikke være ansvarlig for skader overstigende 128.821 SDR per passager, hvor vi kan bevise, at skaden ikke var som følge af forsømmelse eller en anden fejlagtig handling eller udeladelse fra vores eller vores medhjælperes eller agenters side, eller at en sådan skade udelukkende skyldtes forsømmelse eller en anden fejlagtig handling eller udeladelse fra en tredjepart.

17.3.3 Punkt 17.3.1 og 17.3.2 heraf vil ikke være gældende med hensyn til krav stillet af offentlig social forsikring eller tilsvarende organer, uanset deres formulering. Vi vil kompensere dig eller dine efterladte for erholdelig kompensationserstatning, der overstiger betalinger modtaget fra en offentlig social forsikring eller tilsvarende organ.

17.3.4 Intet heri skal fortolkes som påvirkende vores rettigheder med hensyn til krav fordret af, på vegne af eller med hensyn til en person, som med vilje har forårsaget skade, som resulterede i din død, kvæstelse eller anden personskade.

17.3.5 Vi vil uden forsinkelse og under alle omstændigheder ikke senere end 15 dage efter, identiteten af den naturlige person, der er berettiget til kompensation, er blevet bestemt, foretage sådanne forhåndsbetalinger, som kan være nødvendige for at imødekomme umiddelbare økonomiske behov på et grundlag, der er proportionalt med de lidte trængsler.

Uden at det berører ovenstående vil en forhåndsbetaling ikke være mindre end et tilsvarende beløb i euro på 16.000 SDR per passager i tilfælde af død.

En forhåndsbetaling vil ikke udgøre en anerkendelse af erstatningsansvar og kan modregnes eventuelle efterfølgende beløb betalt på basis af vores erstatningsansvar, men kan ikke kræves returneret, undtagen:

(a) I tilfælde hvor vi beviser, at skaden blev forårsaget af eller bidraget til af den sårede eller afdøde passagers uagtsomhed, eller

(b) Under omstændigheder hvor det efterfølgende bevises, at den person, som modtog forhåndsbetalingen forårsagede eller bidrog til skaden via forsømmelse eller ikke var personen, der var berettiget til kompensation.

17.3.6 Vi har til enhver tid tilstrækkelig ansvarsforsikring (passager/tredjepart) til at opfylde alle lovlige krav.

17.4 FORSINKELSE

17.4.1 Ud over vores forpligtelser beskrevet i paragraf 11 vil vi, hvis vi har forårsaget en forsinkelse for dig og/eller din indcheckede bagage i lufttransporten, kun være ansvarlig for skade forårsaget af forsinkelsen, hvis vi og vores medhjælpere og agenter (såsom for eksempel kontraherede cateringfirmaer og lufthavnspersonale) ikke har taget alle forholdsregler, der rimeligvis kunne være påkrævet for at undgå skaden. Hvis det var umuligt for os eller vores medhjælpere og agenter at tage sådanne forholdsregler, vil vi ikke være ansvarlige for skader forårsaget af forsinkelse. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse, er vores erstatningsansvar for en sådan skade begrænset som følger:

(a) For skade forårsaget af forsinkelse i flytransporten af passagerer er vores erstatningsansvar begrænset til 5.346 SDR for hver passager.

(b) For skade forårsaget af forsinkelse i flytransporten af bagage vil vores erstatningsansvar være begrænset til 1.288 SDR for hver passager.

(c) Hvis SAS er ansvarlig for en forsinkelse, skal du have givet dig selv mindst 90 minutter mellem planlagt flyankomst og den sidste daglige afgang for relevant offentlig transport fra lufthavnen eller forudbestilt transportarrangementer, før SAS vil overveje en mulig kompensation for mistet transportforbindelse på jorden. En sådan kompensation er altid begrænset til dine faktiske og dokumenterede omkostninger som følge af offentlig transport lukket for natten.

PARAGRAF 18: ÆNDRINGER

Vores betingelser kan kun ændres skriftligt af os.

PARAGRAF 19: TIDSBEGRÆNSNING PÅ KRAV OG SAGSANLÆG


19.1 UNDERRETNING OM KRAV

Bagagekvitteringens ejers accept af bagage uden klage er tilstrækkelig bevis på, at bagagen er blevet leveret i god stand og i overensstemmelse med transportkontrakten, medmindre du beviser andet.

Hvis du ønsker at indsende et krav eller et søgsmål med hensyn til skade på indchecket bagage, skal du underrette os, så snart du opdager skaden og senest inden for syv (7) dage efter modtagelse af bagagen. Hvis du ønsker at indsende et krav eller et søgsmål med hensyn til forsinket indchecket bagage, skal du underrette os inden for 21 dage fra datoen, hvor bagagen blev stillet til din rådighed. Hver sådan underretning skal være skriftlig.

19.2 BEGRÆNSNING AF SAGSANLÆG

19.2.1 Enhver ret til skadeserstatning ifølge konventionen vil blive ugyldig, hvis et søgsmål ikke indgives inden for to år efter datoen for ankomst på destinationen eller datoen, hvorpå flyet skulle ankomme, eller datoen, hvor transporten ophørte.

19.2.2 Alle andre søgsmål inklusive søgsmål vedrørende passagerrettigheder i medfør af regulativ (EF) 261/2004 vil være begrænsede i overensstemmelse med national lov.

PARAGRAF 20: ANDRE BETINGELSER

Flytransport af dig og din bagage ydes også i overensstemmelse med visse andre bestemmelser og betingelser, som gælder for os, eller som vi har indført, i forbindelse med driftssikkerhed, punktlighed og passagerkomfort. Disse bestemmelser og betingelser, som varierer fra tid til anden, er vigtige. De omhandler blandt andet transporten af uledsagede børn, handicappede passagerer, gravide kvinder, syge passagerer, restriktioner angående brugen af elektroniske apparater og genstande, flytransport af visse farlige genstande og forbud mod rygning og forbud mod indtagelsen af alkoholiske drikke ombord, som ikke er blevet serveret/solgt af vores kabinemandskab.

Bestemmelser og betingelser vedrørende disse emner kan til enhver tid hentes fra vores Site.

PARAGRAF 21: FORTOLKNING

Titlerne på hver paragraf i disse befordringsbetingelser er kun for nemheds skyld og skal ikke bruges til at fortolke teksten.

PARAGRAF 22: ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE


Hvis du ønsker at klage, bedes du kontakte vores kundeservice, som du kan skrive til på dette link.

Der findes mere information om vores klageprocedurer her.

Du kan også sende din klage til: Contacttoflysas@sasair.com. Generel korrespondance eller henvendelser vil ikke blive besvaret.

Hvis du af en eller anden årsag ikke er fuldt tilfreds med vores afgørelse, kan du indgive din klage til enhver af de godkendte Alternative Dispute Resolution udbydere, der findes i EU-landene. Der er blevet oprettet en platform til online tvistbilæggelse af Europa-Kommissionen, der giver nem adgang til
alternativ tvistbilæggelse (Alternative Dispute Resolution (ADR)): ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan også stile din klage til de følgende ADR-instanser:

SÖP

Det tyske söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) SÖP er godkendt af en kompetent EU-myndighed til at yde tjenester i forbindelse med tvistbilæggelse og et uafhængigt blik på din klage under “UK Alternative Dispute Resolution (ADR) for Consumer Disputes (Competent Authorities and information) Regulations 2015”. Du er nødt til at rette din klage til dem indenfor 12 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Söp kan kontaktes her:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP)
Fasanenstraße 81
DE -10623 Berlin, TYSKLAND

https://soep-online.de/en

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Allmänna Reklamationsnämnden

Det svenske Allmänna Reklamationsnämnden (det nationale råd for forbrugertvister (ARN)) er en svensk offentlig myndighed, der virker på samme måde som en ret (ADR), og den anbefaler løsning af tvister

ARN kan kontaktes her:

ARN
P.O. Box 174,
SE-101 23 Stockholm, SVERIGE
www.arn.se

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Trafik- og Byggestyrelsen

Den danske Trafik- og Byggestyrelsen
er en dansk offentlig myndighed. Trafik- og Byggestyrelsen vil vurdere din klage i henhold til regulativ 261/2004 (EU), som definerer passagerrettigheder, herunder retten til erstatning i tilfælde af aflyste eller forsinkede flyvninger og afvist boarding.

Trafik- og Byggestyrelsen kan kontaktes her:
Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
www.trafikstyrelsen.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Nævnenes Hus (Center for Klageløsning)

Det danske Nævnenes Hus (Center for Klageløsning) evaluerer klager vedrørende forsinket, beskadiget eller mistet bagage eller andre former for tab i forbindelse med din rejse.
Nævnenes Hus kan kontaktes her:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Pakkerejse-Ankenævnet

Danske Pakkerejse-Ankenævnet evaluerer klager vedrørende pakkerejser solgt i Danmark og kan kontaktes her:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11
3. sal
2840 Holte
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda

Det norske Transportklagenemnda, Rejseklagenævnet, er en norsk ADR, der håndterer norske ADR-tvister mellem passagerer og flyselskaber.

The Norwegian Transportklagenemnda kan kontaktes her:

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda
Øvre Slottsgate 18 - 20
0157 Oslo, NORGE
https://reiselivsforum.no/web/home/

SAS er villige til at underlægge sig dennes ADR-procedure.

 

SAS FORORDNINGER VEDRØRENDE SPECIFIKKE EMNER

FLYSELSKABETS ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR PASSAGERER OG DERES BAGAGE

Denne informationsmeddelelse opsummerer, hvilke ansvarsregler der gælder for flyselskaber, som påkrævet af EU-lovgivningen og Montrealkonventionen 1999.

Kompensation i tilfælde af død eller skade

Der er ingen økonomiske begrænsninger med hensyn til personskade på passagerer eller død. Flyselskabet kan ikke anfægte krav om kompensation for erstatninger op til 128.821 SDR. Flyselskabet kan forsvare sig selv mod et krav ved at bevise, at det ikke handlede uagtsomt eller på anden måde var skyldig, hvis beløbet overstiger denne sum.

Forudbetalinger

Flyselskabet skal foretage en forudbetaling for at dække de umiddelbare økonomiske behov, hvis en passager dør eller skades, indenfor 15 dage fra identificeringen af personen, som har krav på kompensation. I tilfælde af død skal denne forudbetaling ikke være på mindre end 16.000 SDR’er

Forsinkelser af passagerer

Flyselskabet er ansvarlig for skade, hvis passagerer er forsinkede, medmindre det tog rimelige forholdsregler for at undgå skaden eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for forsinkelser af passagerer er begrænset til 5.346 SDR.

Forsinkelser af bagage

Flyselskabet er ansvarlig for skade, hvis bagagen er forsinket, medmindre det tog rimelige forholdsregler for at undgå skaden eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for forsinkelser af bagage er begrænset til 1.288 SDR

Forsinkelse, tab eller skade på bagage

Flyselskabet er ansvarlig for destruktion, tab eller beskadigelse af bagage op til 1,288 SDR’er. Flyselskabet er ansvarlig for indchecket bagage, selvom om det ikke er deres fejl, medmindre bagagen var defekt. Flyselskabet er kun ansvarlig for ikke-indchecket bagage, hvis det var deres fejl.

Krav i forbindelse med tidsgrænser for forsinket, mistet eller beskadiget bagage

Rapportering af beskadiget/malplaceret bagage på din ankomstdestination udgør ikke et krav overfor SAS. Det er derfor nødvendigt at gøre krav direkte indenfor tidsgrænserne sat af Montrealkonventionen 1999.

• Malplaceret bagage – skal indberettes i din ankomstlufthavn og derudover skal et dokumenteret krav sendes til SAS indenfor 21 dage fra den dato, hvor bagagen blev placeret til din afbenyttelse.
• Beskadiget bagage – skal indberettes i din ankomstlufthavn og derudover skal et dokumenteret krav sendes til SAS indenfor 7 dage fra datoen for skaden.

Se også sektion 19 i befordringsbetingelserne.

Højere grænser for bagage

Under Montrealkonventionen 1999 er SAS’ erstatningsansvar overfor mistet, beskadiget eller forsinket bagage begrænset til 1.288 SDR. En passagerer kan få fordel af et højere erstatningsansvar for indchecket bagage ved at angive en værdierklæring for indchecket bagage og betale et gebyr på 60 euro eller tilsvarende i lokal valuta (plus moms for indenrigsflyvninger) per person/per one way flyvning. Betalingen af dette gebyr øger erstatningsansvaret for indchecket bagage til en grænse på 2.576 SDR. Værdierklæringsgebyret for hvert enkelt stykke indchecket bagage skal betales i afgangslufthavnen.

Kontraherende erstatningsansvar og faktiske flyselskaber

Hvis flyselskabet, der faktisk gennemfører flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende flyselskab, har passageren ret til at sende en klage eller gøre krav på erstatning mod enten det ene eller det andet. Hvis navnet eller koden på et flyselskab er vist på billetten, så er dette flyselskab det kontraherende flyselskab.

Tidsbegrænsning for handling

Ethvert sagsanlæg for at kræve erstatning skal foretages indenfor to år fra datoen for flyets ankomst eller fra datoen, på hvilken flyselskabet skulle være ankommet.

Grundlag for ovenstående information

Grundlaget for reglerne beskrevet ovenfor i Montrealkonventionen af 28. maj 1999, som er implementeret i EU ved forordning (EF) nr. 2027/97 (som ændret ved forordning 889/2002) og national lovgivning i medlemsstaterne.

1 SDR svarer ca. til 1,2 EUR.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR MOBILTJENESTER

Check-in-service er tilgængelig på SAS (SK)-opererede flyvninger, hvor SAS internet-check-in er tilgængelig.

Flyinformationsservice er tilgængelig på SAS (SK)-opererede flyvninger, hvor SAS internet-check-in er tilgængelig.

Servicen ydes via SMS og/eller e-mail. En forudsætning for at modtage og sende en SMS er en GSM- eller 3G mobiltelefon. Lokal tilgængelighed og restriktioner for operatører kan gælde.

Bemærk, at informationen fra SAS er gyldig på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes. Informationen er muligvis ikke længere gyldig, når meddelelsen læses. Visse begivenheder kommunikeres ikke som følge af lufthavnsprocesser. Det er SAS' intention at levere den seneste relevante information hver gang. SAS giver ingen garanti, udtrykkelig eller underforstået, og påtager sig intet erstatningsansvar af nogen art for, at informationen heri vil være korrekt eller fuldstændig.

SAS kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for forsinkelser eller funktionalitetsproblemer med nogen intern eller ekstern infrastruktur, såsom operatørnetværk eller internet.

SAS' forpligtelser vedrørende check-in- og flyinformationsservicer heri er udtrykkeligt begrænset til, hvad der leveres under disse vilkår og betingelser. SAS afviser ethvert og alle andre erstatningsansvar for check-in- og flyinformationsservicer og vil som en konsekvens heraf under ingen omstændigheder have erstatningsansvar for nogen udgift, omkostning, krav eller ethvert andet erstatningsansvar eller tab af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse med check-in- og flyinformationsservicer eller andet.

Transport fra lufthavn

Vi anbefaler på det kraftigste, at du sørger for, at der er god tid (minimum 90 minutter) mellem den planlagte ankomst og den sidste daglige afgang med det pågældende offentlige transportmiddel fra lufthavnen.

Der kan forekomme forsinkelser i flydriften, og forsinkelser skyldes ofte omstændigheder, som er force majeure for flyselskabet. I tilfælde af force majeure er flyselskabet ikke erstatningsansvarligt for evt. omkostninger, som du måtte erholde pga. en forsinket ankomst. Derfor er det en god ide at planlægge god tid mellem den planlagte ankomst og evt. transport fra lufthavnen med offentlige transportmidler.

Hvis SAS imidlertid skulle være ansvarlig for en forsinket ankomst på din destination (af anden årsag end force majeure), så skal du have planlagt minimum 90 minutter mellem ankomsten med fly og den sidste daglige afgang med det pågældende offentlige transportmiddel fra lufthavnen, inden SAS vil overveje at udbetale en evt. kompensation for den mistede transport (en sådan kompensation er altid begrænset til den reelle og dokumenterede udgift pga. ophørt offentlig transport).

VILKÅR OG BETINGELSER FOR INTERNETADGANG OMBORD PÅ SAS KORTDISTANCEFLYVNINGER

Internetadgang

SAS Wi-Fi er en trådløs internetforbindelse, som kun er tilgængelig ombord på SAS kortdistanceflyvninger. Hvis du vælger at bruge internetadgangen, skal du klikke på log-ind feltet for at gå ud af SAS-sitet og begynde at browse internettet. Brugen af internettet er baseret på denne kontrakt mellem dig og SAS Group. Brug ikke denne service, hvis du ikke accepterer alle de følgende vilkår og betingelser.

Begrænset brugsret

Reproduktion, kopiering, overførsel, uddeling eller opbevaring af dele af eller alt indholdet af dette site uden forudgående skriftlig tilladelse fra SAS Group er strengt forbudt.

Begrænsninger af brug

SAS Group forbeholder sig retten til via filtrering at blokere sites med et indhold, der anses for at være fornærmende, ulovligt eller pornografisk. Men SAS Group kan ikke garantere, at denne filtrering altid er fuldkommen.

Noget materiale er upassende for mindreårige eller kan anses for at være anstødeligt eller kritisabelt. Vis hensyn overfor dine medpassagerer, herunder mindreårige og deres rettigheder, når du bruger internetservicen ombord.

Denne service må ikke anvendes til noget ulovligt, upassende eller kriminelt formål eller aktivitet, herunder men ikke begrænset til hacking, spamming, introduktion af virusser og malware på internettet.

Du må ikke poste eller overføre information eller kommunikation, som udtrykkeligt eller underforstået er svigagtigt, racistisk, hadefuldt, chikanerende, obskønt, pornografisk eller på anden måde upassende som bestemt af SAS’ efter eget skøn, eller som overtræder enhver gældende lokal eller international lov, regel, bekendtgørelse og/eller forordning.

Du må ikke blande dig i andre personers brug eller nydelse af internettet eller denne service eller generere overdreven mængde (bestemt af os efter eget skøn) af internettrafik.

Indhold

SAS accepterer ikke noget ansvar for varer, serviceydelser, information, software eller andet materiale hentet, mens internettet blev brugt.

Du accepterer at evaluere og afholde alle risici forbundet med brugen af ethvert indhold overført via denne service, herunder pålideligheden af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af sådant indhold. SAS er ikke ansvarlig for noget indhold, og vil ikke på forhånd screene indhold overført af dig via denne service, men har retten til efter eget skøn at afvise eller flytte ethvert sådant indhold, som er tilgængeligt via denne service, inklusive men ikke begrænset til ethvert indhold, som overtræder disse vilkår og betingelser eller på anden måde er kritisabelt.

SAS Group kan bevare og oplyse indhold, hvis de ved lov er påkrævet at gøre sådan, eller i god tro mener at en sådan bevaring eller oplysning er rimelig og nødvendig for at overholde lovlige krav, håndhæve disse vilkår og betingelser eller besvare påstande om at et indhold overtræder tredjeparters rettigheder.

Begrænsning af ansvar og erstatning

SAS Group fremsætter ingen erklæringer om anvendeligheden, rigtigheden eller fuldstændigheden af den information, der er offentliggjort af ethvert site, som du besøger eller bruger til noget formål. Alle dokumenter, information og relateret grafik leveres "RET BESET" uden garanti af nogen art. SAS Group fraskriver sig hermed ansvaret for alle garantier med hensyn til denne information inklusive alle underforståede garantier.

Links til tredjeparters sites

Hyperlinks fra SAS-sites fører til andre serviceudbyderes sites. Disse sites er ikke kontrolleret af SAS Group og SAS Group er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for indholdet af et site, der er linket til eller ethvert link, der findes på et site, der er linket til eller nogen ændringer eller opdateringer af sådanne sites. SAS Group er ikke ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission modtaget fra nogen af de linkede sites. SAS Group leverer kun disse links til brugere som en bekvemmelighed, og inklusionen af ethvert link betyder ikke SAS Group’s godkendelse af sitet eller af serviceudbyderen, som leverer et sådant site.

Ændringer, fejl og forstyrrelser

SAS Group garanterer ikke at funktionerne på de sites, du besøger, ikke vil blive afbrudt eller vil være fejlfri, at fejl vil blive rettet eller at disse sites eller servere, som gør dem tilgængelige, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. SAS Group har ingen kontrol over de sites, du besøger på internettet, og påtager sig intet ansvar for et strømsvigt, vejrfænomen, ”tail blockage” eller lignende begivenheder, der påvirker denne service, som er udenfor vores kontrol.

SAS påtager sig ikke noget ansvar for fejl af dit udstyr eller hvis servicen ikke fungerer på dit udstyr. Servicen leveres ”som beset” og ”som tilgængelig”, og SAS garanterer ikke, at servicen fungerer uforstyrret eller fejlfrit, SAS garanterer heller ikke en minimums upload- og downloadhastighed. SAS er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældig, følgeskade eller anden skade, der opstår som resultat af brugen af servicen eller manglende evne til at bruge servicen.

SAS Wi-Fi aktiveres, ligeså snart maskinen forlader gaten eller senest ved takeoff (afhængig af lokale forskrifter) og deaktiveres når flyet lander. Nogle områder vil ikke være fuldt dækket under dele af flyvningen i den første udrulningsfase af Wi-Fi. Kendte serviceafbrydelser findes på flyvninger over Nordsøen, til og fra Storbritannien og flyvninger over Biscayabugten samt på flyvninger til Svalbard og De Kanariske øer. Wi-Fi vil være tilgængeligt under størstedelen af disse flyvninger.

Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder er SAS Group på nogen måde ansvarlig for en speciel, indirekte eller følgeskade eller skader som resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om det gælder en kontraktaftale, uagtsomhed eller andre skadelige handlinger, der opstår fra eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af servicen, dokumenter, levering af eller mangel på levering af passende serviceydelser eller information tilgængelig fra sitet, der besøges af brugeren.
Du accepterer at friholde SAS for alle krav, erstatningsansvar, skader, omkostninger og udgifter, inklusive men ikke begrænset til rimelige advokatsalærer, der opstår på grund af eller i forbindelse med enhver og al brug af din konto, inklusive ethvert indhold overført via denne service, din brug af servicen, din krænkelse af disse vilkår og betingelser og din krænkelse af en anden persons rettigheder.

Ejendomsrettigheder

Alt indhold beskyttet af ophavsret, som deles via denne service er også omfattet af tredjeparts-indholdsleverandørers eller SAS’ ophavsret, som relevant. SAS og/eller sådanne tredjeparts-indholdsleverandører ejer alle rettigheder, adkomst og interesse af sådant indhold, og du må ikke kopiere, omdele, overføre eller offentliggøre dette i nogen form, herunder trykt, elektronisk, digitalt, lyd eller på anden måde, eller ændre alt eller en del af et sådant indhold uden forudgående skriftlig tilladelse fra ejeren af ophavsretten.

Varemærker

Alle SAS Group symboler eller tilsvarende tegn omtalt heri er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SAS Group.

Regulerende lov

Disse vilkår og betingelser vedrørende internetadgang ombord på SAS kortdistanceflyvninger er underlagt svensk lov, og alle tvister skal afgøres af retten i Sverige.

Personoplysninger

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for internetadgang ombord på SAS kortdistanceflyvninger giver du os tilladelse til at behandle dine personlige data (f.eks. navn, EuroBonus medlemskabsnummer, e-mailadresse og din enheds MAC-adresse), som du har indsendt til os eller til serviceudbyderen, Viasat Inc, 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009-1699, med det formål at levere dig denne Wi-Fi-service. De personlige data med undtagelse af MAC-adresserne vil blive bibeholdt under flyvningen. MAC-adresser vil blive bibeholdt af Viasat Inc i to år efter at de er blevet indsamlet for at forbedre brugeroplevelsen og overholde obligatorisk lovgivning.

Dit privatliv er vigtigt og det betyder noget for os. Vi vil behandle dine personlige data med den yderste respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Din MAC-adresse vil aldrig blive brugt af SAS eller nogen tredjeparter med henblik på markedsføring.

Det juridiske grundlag, hvorpå dine personlige data bliver behandlet, er EU direktiv nr. 2016/679 (generel forordning om databeskyttelse, ”GDPR”) artikel 6(1)(a) (samtykke) og artikel 6(1)(b) (nødvendig for at udførelsen af en kontrakt).

Om nødvendigt kan vi overføre dine personlige data samlet eller delvist til databehandlere, som behandler personlige data på vegne af SAS, som en del af behandlingsaktiviteterne for at opfylde formålene beskrevet ovenfor. Dette kan omfatte databehandlere, som befinder sig uden for EU/EØS. I sådanne tilfælde foretages overførslen under de passende sikkerhedsforanstaltninger, som beskrevet i GDPR artikel 46, som inkluderer gældende standardkontraktbestemmelser for databeskyttelse anvendt af EU-Kommissionen.

SAS er den dataansvarlige, som alene eller sammen med andre fastlægger formålet og metoderne for behandling af dine personlige data. SAS er den juridiske enhed, der er ansvarlig for personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR.

Som dataregistreret har du ret til at:
• Tilgå de personlige data, som vi behandler om dig.
• Rette, opdatere eller slette personlige data, som er forkerte eller ufuldstændige.
• Begrænse vores behandling af dine personoplysninger.
• At blive glemt. Retten til at blive glemt betyder, at du kan anmode om, at vi så vidt muligt sletter alle personlige data, som vi har indsamlet om dig,
• Modtage en kopi af de personlige data, der vedrører dig, og information vedrørende vores behandling af dine personlige data i et almindeligt anvendt dataformat, og at overføre – eller få overført, hvor det er teknisk muligt – de personlige data til en anden dataansvarlig.
• Indsende en klage til den datamyndighederne i din jurisdiktion.

SAS har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der hjælper SAS med at sikre, at dine personlige data behandles korrekt. Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige med spørgsmål eller anmodninger vedrørende behandlingen af dine personlige data, og hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandlingen af dine personlige data tilbage, via e-mail til dataprotectionofficer@sas.se eller med almindeligt brev til:

Databeskyttelsesansvarlige
Scandinavian Airlines System
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sverige

***